<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 2   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Wiskunde in die wêreld rondom ons

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

Integrasie van Temas:

 • Inklusiwiteit: Elke leerder in ‘n klas verdien om voor ‘n uitdaging geplaas te word. Spesiale kreatiwiteit werk moet nie slegs aan skrander leerders opgedra word nie. Geleenthede vir uitbreiding, eksperimentering en ontdekking moet aan almal in die klas gebied word. Dit sal leerders aanmoedig om nuwe metodes uit te probeer, om by eweknieë te leer en om risiko’s te neem. Hou klein groepbesprekings oor die werklikheid daarvan om werkopdragte te doen wat ons forseer om te dink.
 • Praktiese ervaring met halwes en kwarte word gedoen.
 • Getalbegrip word uitgebrei verder as 200 en telpatrone word beklemtoon.
 • Leerders word versigtig gelei om die afronding van getalle tot die naaste veelvoud te begryp.
 • Samestellings van 17, 18 en 20 word bekend gestel.
 • Getalwaardes en plekwaardes word met diagramme aangeleer.
 • Die vermenigvuldigingstafels van 10 en 5 word opgebou.
 • Leerders kan hulle eie patrone ontwerp en speletjies word ingesluit om getalfeite te konsolideer.
 • Leerders ontwerp diere met vorms deur hulle verbeelding te gebruik.

Leerders afdeling

Inhoud

AKTIWITEIT: Alles oor agtien [LU 1.4, LU 1.5, LU 1.9, LU 2.2]

 • Tel 1, 2, 3 of 4 by om 18 te maak.
 • Skryf nou die getalsinne van 18 andersom, bv.
 • Voltooi:

13 + 3 .............. + .............. = 18 so 13 + ............ = 18

12 + 2 .............. + .............. = 18 so 12 + ............ = 18

LU 1.9
 • Voltooi.
LU 1.9

‘n speletjie met agtien

 • Laai die vragmotor en voltooi die reis.
 • Volg die pyl na die verskillende plekke.

 • Voltooi:

18 - 10 = _________________________

18 - 10 - 1 = _____________________

18 - 2 - 2 = ______________________

18 - 8 = _________________________

18 - 10 - 2 = _____________________

18 - 18 = _________________________

LU 1.9

Alles oor agtien

LU 1.9
 • Hersien en voltooi.
LU 1.9
 • Hersien en voltooi.
LU 1.9
 • Kyk hier! Lees die getalle en hul plekwaardes.
 • Voltooi die plekwaardes van;
LU 1.5
 • Rangskik die getallereeks van die minste tot die meeste.
 • Rangskik die getallereeks van die meeste tot die minste.
LU 1.4
 • Voltooi die telpatroon op die wiel
 • Volg die pyltjies.

LU 2.2

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en vergelyk;

Assesseringstandaard 1.5: Dit is duidelik wanneer die leerder die plekwaarde van syfers in heelgetalle tot minstens 2-syfergetalle herken, minstens 200 ken en lees en skryf getalname van 1 tot minstens 100;

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer;

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse kopieer en uitbrei tot minstens 200.

Questions & Answers

what is the answer to dividing negative index
Morosi Reply
In a triangle ABC prove that. (b+c)cosA+(c+a)cosB+(a+b)cisC=a+b+c.
Shivam Reply
give me the waec 2019 questions
Aaron Reply
the polar co-ordinate of the point (-1, -1)
Sumit Reply
prove the identites sin x ( 1+ tan x )+ cos x ( 1+ cot x )= sec x + cosec x
Rockstar Reply
tanh`(x-iy) =A+iB, find A and B
Pankaj Reply
B=Ai-itan(hx-hiy)
Rukmini
what is the addition of 101011 with 101010
Branded Reply
If those numbers are binary, it's 1010101. If they are base 10, it's 202021.
Jack
extra power 4 minus 5 x cube + 7 x square minus 5 x + 1 equal to zero
archana Reply
the gradient function of a curve is 2x+4 and the curve passes through point (1,4) find the equation of the curve
Kc Reply
1+cos²A/cos²A=2cosec²A-1
Ramesh Reply
test for convergence the series 1+x/2+2!/9x3
success Reply
a man walks up 200 meters along a straight road whose inclination is 30 degree.How high above the starting level is he?
Lhorren Reply
100 meters
Kuldeep
Find that number sum and product of all the divisors of 360
jancy Reply
answer
Ajith
exponential series
Naveen
yeah
Morosi
prime number?
Morosi
what is subgroup
Purshotam Reply
Prove that: (2cos&+1)(2cos&-1)(2cos2&-1)=2cos4&+1
Macmillan Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 2. OpenStax CNX. Oct 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11127/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask