<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Việc đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi chúng ta phải nhận thức một cách sâu sắc đầy đủ những giá tị lớn lao và có ý nghĩa quyết định của nhân tố con người chủ thể của mọi sáng tạo, mọi nguồn của cải vật chất và văn hoá tinh thần. Phải có sự thay đổi sâu sắc cách nhìn, cách nghĩ, cách hành động của con người và coi việc bồi dưỡng phát huy nhân tố con người Việt Nam hiện đại như một cuộc cách mạng. Hơn nữa, với tinh tất yếu khách quan của sự nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và cách mạng con người phải được nhận thức là hai mặt thống nhất, không thể tách rời của sự nghiệp xây dựng đó.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa không thể không xuất phát từ tinh thần nhân văn sâu sắc, không thể không phát triển con người Việt Nam toàn diện để lấy đó làm động lực xây dựng xã hội ta thành một xã hội "công bằng, nhân ái", "tốt đẹp và toàn diện" để bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, nhất thiết phải từng bước hiện đại hoá đất nước và đời sống xã hội và chúng ta "tăng trưởng nguồn lực con người khi quá hiện đại hoá các ngành giáo dục, văn hoá, văn nghệ, bảo vệ sức khoẻ, dân số và kế hoạch hoá gia đình gắn liền với việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc" chỉ có trên cơ sở đó khi phát triển nền kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường chúng ta mới có thể tránh được nguy cơ tha hoá, không xa rời những giá trị truyền thống, không đánh mất bản sắc dân tộc, đánh mất bản thân mình trở thành cái bóng của người khác.

Nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vì mục tiêu phát triển con người toàn diện thì con người ở đây không chỉ hiểu với tư cách là người lao động sản xuất mà còn với tư cách là công dân của xã hội, một cá nhân trong tập thể, một thành viên trong cộng đồng dân tộc, một con người trí tuệ trước vận mệnh quốc gia. Đó không chỉ là đội ngũ những người lao động có năng suất cao những nhà khoa học giỏi, các chuyên gia kỹ thuật, các nhà doanh nghiệp biết làm ăn, những nhà quản lý, lãnh đạo có tài, mà đó còn là hàng triệu những công dân yêu nước, ý thức được cuộc sống đói nghèo và nguy cơ tụt hậu để cùng nhau gắn bó vì sự nghiệp chung.

Qua sự phân tích trên có thể khẳng định rằng bước sang thời kỳ phát triển mới - đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải lấy việc phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện đại làm yếu tố cơ bản cho việc phát triển nhanh, bền vững phải gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện đời sống nhân dân phát triển văn hoá, giáo dục, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá là vì sự nghiệp phát triển con người, thì con người phải được coi là giá trị tối cao.

Iii. hiện trạng và giải pháp cho nguồn lực con người ở nước ta hiện nay.

Để thực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chúng ta phải sử dụng đúng nguồn lực trong đó nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất. Muốn sử dụng tốt nguồn lực này chúng ta phải hiểu rõ thực trạng và tiềm năng của nó. Khi đó chúng ta mới có thể khắc phúc và phát triển nguồn nhân lực được.

Questions & Answers

what are the alternatives various of economic system
olaleye Reply
what is financial intermediaries?
Imran Reply
financial intermediaries are those who are link between borrowers and lenders for.eg bank... Bank is a financial intermediary
Ajit
tnx a lot of u
Imran
most welcome
Ajit
why do you here ? why do you want to learn economics
Ajit
والله العظيم انا ماعاوز اتعلمها
انا باخدها غصب عني في الكليه حضرتك
لس كدااا
I am student of ecnomics ,
Imran
Imran
Abdi
yes Abdi temam
Imran
am good too see you
Abdi
tnx why not
Imran
b/c im student
Abdi
great, now I am sleeping see u nex time ok
Imran
ok
Abdi
OK
Ajit
what is the law of dimis
Toyin Reply
what is the feature of public ownership of production factors
Toyin
what is the demand for commodity that posses identical utilities called
Toyin
law of diminishing utility...as the quantity consumed of a commodity increases,the utility derived from each successive unit goes on decreasing... condition___ consumption of other commodities remaining the same.
Malik
sorry it's...Law of diminishing marginal utility
Malik
demand for commodities that posses identical utilities? The commodities having identical utilities are perfect substitutes...and the demand for such type of commodities is called "Competitive Demand".
Malik
thanks
Toyin
Why many people can't differentiate Economists and financial analysts
Hatimu
what is the function of the central bank in an economic?
Toyin
the central bank may lend some money to banks if necessary
konglan
what economics
Toyin Reply
Is this a question?
Tala
What is populatiin
Azer Reply
Population is a number of people living in a particular area within a particular time
Rabby
Population is the number of people living in a particular geographical area within a particular time
Rabby
how does this chat work
Dalaya
ya the ideas are good thanks friends
South
so what's the next question?
South
what is demand schedule
Toyin Reply
is a tabular representation of the quantity demanded of a particular product at a particular price over a given period of time
Loveth
thanks
Toyin
you are welcome
Loveth
ok
Hassan
What is Monetary Mass
Acha Reply
who is product of traditional economy
jamal Reply
what is elasticity
Suqlain Reply
change in quantity due to change in its price
sj
degree of responsiveness of quantity demanded or supplied due to price.change
Loveth
The law of demand and supply
RICHARD Reply
Law of demand...keep other things constant when price of commodity increases demand is decreases n price decreases demand increases.
sj
law of supply.. keep other things constant when commodity prices increase supply is also increased n price decreases supply is also decreased.
sj
Wow
RICHARD
Thank you
RICHARD
when prices increases causing demand curve to shift to left holding other variables constant.
Amos
what is the difference between quantity demanded nd price
Survival Reply
what is the difference between quantity demand and price
Md
There is an inverse relation between price and the quantity demanded...with the increase in price of a commodity, the demand for the commodity decreases and vice versa..
Malik
professor lionel Robbins define economics as a
ISAAC Reply
as the science that studies human behavior as the relationship between earn and scarce means which has alternative uses
Akon
study of wealth
Suqlain
explain the help of a production possibility diagram how the opprtunity cost of producing different combinations of goods
Leethwinna Reply
what is the measurements of elasticity
Nessa Reply
?
Ateh
what are the shift in demand
Mbah Reply
what is monopoly
Oumar
monopoly is a structure in which there's only one producer/seller for a product
Esther
The difference between change in quantity demand and change in demand
EDMOND
single seller. compare with monopsony (single buyer) & duopoly (two sellers), and oligopoly (>2 sellers) These are about distortions to an ideal competitive market.
Henry
Why is the nature of demand curve sloping downward?
Julie
Because when price increases Demand Decreases
Getu
shift in demand is a movement from one demand curve to another
Yollins
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Vai trò của con người trong cnh, hdh đất nước. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10856/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Vai trò của con người trong cnh, hdh đất nước' conversation and receive update notifications?

Ask