<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Is daar ‘n spesiale woord vir die stippellyn in een van die vlieërs in die skets?

Het ek goeie werk gelewer in hierdie deel?

2. Sylengtes

Bestudeer nou al die verskillende weergawes van die ses soorte vierhoeke. Meet die sye so akkuraat as moontlik om uit te vind of daar sye is met gelyke lengtes, en merk hulle op die sketse. In hierdie parallelogram is die teenoorstaande sye gelyk, want hulle is gemerk met die klein strepies.

- Is ‘n ruit net ‘n parallelogram met vier gelyke sye?

3. Ewewydige sye

Soos jy sekerlik weet, bly ewewydige lyne altyd ewe ver van mekaar af. Dit beteken dat hulle nooit ontmoet nie, al maak jy hulle ook hoe lank. Hulle hoef nie ewe lank te wees nie. Jy weet reeds hoe om ewewydige lyne met klein pyltjies aan te dui.

Nou moet jy ewewydige lyne soek in al jou vierhoeke – dalk moet jy ‘n bietjie meetwerk doen. Dis nie maklik nie, maar as jy konsentreer en metodies te werk gaan, sal jy vorder. Merk dié wat jy vind.

- As jy net een sy van enige trapesium kon verander, sou jy dit ‘n parallelogram kon maak? Hoe moet jy die sy verander?

4. Binnehoekgroottes

Dit is maklik om die binnehoeke met jou gradeboog te meet. Skryf die groottes in op elke skets en soek dan gelyke hoeke en regte hoeke. Merk die gelyke hoeke soos in die skets van die parallelogram hier langsaan.

- Tel die binnehoekgroottes van elke vierhoek bymekaar en skryf die antwoord langs die vierhoek. Verbaas die antwoord jou?

5. Diagonale

Diagonale of hoeklyne word van een hoek na die teenoorstaande hoek getrek. Teken al die hoeklyne van al die vierhoeke (partykeer sal hulle saamval met die simmetrie–lyne).

Meet die hoeklyne om uit te vind in watter vierhoeke die hoeklyne gelyke lengtes het. Merk dié wat eenders is, soos jy gelyke sye gemerk het.

Gebruik jou gradeboog en meet noukeurig teen watter hoek die hoeklyne mekaar kruis, en skryf die waardes in op die sketse. Let op waar hierdie hoeke 90° is.

Die hoeklyne verdeel ook die binnehoeke. Meet hierdie hoeke wat so gevorm word, skryf die waardes in, en soek daardie gevalle waar die hoeklyne die binnehoeke presies halveer.

6. Tabelleer jou bevindings:

Voltooi die volgende tabel (om jou resultate op te som) van al die eienskappe van elke vierkant wat jy ondersoek het.

Maak seker dat jou waarnemings vir alle weergawes van dieselfde vorm geld. Byvoorbeeld, een trapesium het dalk gelyke hoeklyne, maar geld dit vir alle trapesiums? As jy vind dat ‘n ruit twee gelyke hoeklyne het, is die regte naam daarvoor wel “ruit”?

Hierdie tabel is vol nuttige inligting. Maak seker al die inskrywings is korrek, en hou dit vir die volgende oefeninge.

Vierkant Ruit Parallelo-gram Reghoek Trapesium Vlieër
Aantal simmetrie–lyne
Alle sye gelyk
2 pare teenoorstaande sye gelyk
2 pare aanliggende sye gelyk
2 pare ewewydige sye
Slegs 1 paar ewewydige sye
Geen ewewydige sye
Alle binnehoeke gelyk
2 pare teenoorstaande binnehoeke gelyk
Slegs 1 paar teenoorstaande hoeke gelyk
Hoeklyne altyd gelyk
Hoeklyne loodreg op mekaar
Beide hoeklyne halveer binnehoeke
Slegs een hoeklyn halveer binnehoeke
Beide hoeklyne halveer oppervlakte van vierhoek
Slegs een hoeklyn halveer oppervlakte
Hoeklyne halveer mekaar

Questions & Answers

what is principle of superposition
Jyoti Reply
what are questions that are likely to come out during exam
King Reply
what is electricity
Jyoti Reply
watt is electricity.
Adam
electricity ka full definition with formula
Jyoti
If a point charge is released from rest in a uniform electric field will it follow a field line? Will it do so if the electric field is not uniform?
Sadaqat Reply
Maxwell's stress tensor is
Ami Reply
Yes
doris
neither vector nor scalar
Anil
if 6.0×10^13 electrons are placed on a metal sphere of charge 9.0micro Coulombs, what is the net charge on the sphere
Rita Reply
18.51micro Coulombs
ASHOK
Is it possible to find the magnetic field of a circular loop at the centre by using ampere's law?
Rb Reply
Is it possible to find the magnetic field of a circular loop at it's centre?
Rb Reply
yes
Brother
The density of a gas of relative molecular mass 28 at a certain temperature is 0.90 K kgmcube.The root mean square speed of the gas molecules at that temperature is 602ms.Assuming that the rate of diffusion of a gas in inversely proportional to the square root of its density,calculate the density of
Gifty Reply
A hot liquid at 80degree Celsius is added to 600g of the same liquid originally at 10 degree Celsius. when the mixture reaches 30 degree Celsius, what will be the total mass of the liquid?
Gifty
Under which topic
doris
what is electrostatics
Yakub Reply
Study of charges which are at rest
himanshu
Explain Kinematics
Glory Reply
Two equal positive charges are repelling each other. The force on the charge on the left is 3.0 Newtons. Using your notes on Coulomb's law, and the forces acting on each of the charges, what is the force on the charge on the right?
Nya Reply
Using the same two positive charges, the left positive charge is increased so that its charge is 4 times LARGER than the charge on the right. Using your notes on Coulomb's law and changes to the charge, once the charge is increased, what is the new force of repulsion between the two positive charges?
Nya
A mass 'm' is attached to a spring oscillates every 5 second. If the mass is increased by a 5 kg, the period increases by 3 second. Find its initial mass 'm'
Md Reply
a hot water tank containing 50,000g of water is heated by an electric immersion heater rated at 3kilowatt,240volt, calculate the current
Samuel Reply
what is charge
Aamir Reply
product of current and time
Jaffar
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11055/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask