<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Voorbeelde van aktiwiteite:

 • Telaktiwiteite
 • Herken, beskryf en weergee van syfers 1 tot 9
 • Vergelyking en rangskikking van getalle
 • Gebruik van terme soos meer, minder, ligter, swaarder, korter en langer
 • Probleemoplossing, bv. meer / minder / ewe veel
 • Maak ‘n getal 1 meer, bv. 6 7
 • Aantel, bv. eerste kind tel tot 3; tweede kind tel verder tot 6; ens.
 • Sorteer voorwerpe volgens verskillende eienskappe (bv. al die rooies).
 • Lewensvaardigheid

Leerders wys dat hulle dit wat hulle geleer het, in verskillende situasies in die samelewing kan toepas. Help met uitdagings wat die lewe bied sodat hulle ‘n aktiewe en produktiewe rol in die samelewing kan speel. Deur die bespreking van situasies word probleemoplossingsvaardighede, logiese denke en redenering, asook kritiese en kreatiewe denke ontwikkel.

Voorbeelde van aktiwiteite:

Skep situasies waar hulle hulle volle potensiaal en vaardighede kan ontwikkel om ‘n bydrae in die samelewing te maak, bv. “noodsituasies”, klasbesprekings en dramatiserings

Geleenthede vir entrepreneurskap, bv. die maak van kaartjies vir verkope.

 1. EERSTE KWARTAAL RAPPORT

‘n Voorbeeld van ‘n elementêre (opsionele) verslag oor die leerder se vordering in die eerste kwartaal word ingesluit, indien die opvoeder dit wenslik ag om aan die ouers verslag te doen.

MODULERAAMWERK
LEERUITKOMSTE ASSESSERINGSTANDAARDE
GESYFERDHEID(LU 1)GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPEDie leerder kan getalle en hulle verwantskappe herken, beskryf en voorstel en kan in die oplossing van probleme met bekwaamheid en selfvertroue tel, skat, bereken en kontroleer.(LU 2)PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRADie leerder kan patrone en verwantskappe herken, beskryf en voorstel en probleme oplos deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.(LU 5)DATA-HANTERINGDie leerder kan data versamel, opsom, vertoon en krities ontleed om gevolgtrekkings en voorspellings te maak en om waarskynlikheid te interpreteer en te bepaal.GELETTERDHEID(LU 1)LUISTERDie leerder kan luister om inligting te verkry en vir genot en kan gepas en krities op ‘n wye reeks situasies reageer . (LU 2)PRAATDie leerder kan met vertroue effektief in die gesproke taal in ‘n wye reeks situasies kommunikeer.(LU 3)LEES EN KYKDie leerder kan lees en kyk vir inligting en genot en krities reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste.(LU4)SKRYFDie leerder kan verskillende soorte feitelike of verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes skryf.(LU 5)DINK EN REDENEERDie leerder kan taal gebruik om te dink en te redeneer en kan toegang verkry tot inligting, dit prosesseer en gebruik om te leer. Dit word bewys as die leerders:1.2 getalname in bekende kontekste sê en gebruik;1.3 die getalname en –simbole vir 1 – 10 ken;1.4 versamelings voorwerpe orden en vergelyk en die woorde ‘meer’, ‘minder’ en ‘gelyk aan’ gebruik.Dit word bewys as die leerders:
 • Fisiese voorwerpe en tekeninge gebruik
om eenvoudige patrone af te teken en uit te brei (bv. deur die gebruik van kleur en vorm).Dit word bewys as die leerders:5.2 fisiese voorwerpe volgens een kenmerk (eienskap) sorteer (bv. rooi vorms).Dit word bewys as die leerders:1.1 aandagtig luister na vrae, instruksies en aankondigings, en gepas reageer;1.4 klankbewustheid ontwikkel:
 • herken dat woorde uit klanke bestaan;
 • onderskei tussen verskillende klanke, veral aan die begin en einde van woorde;
 • mondelinge sinne in afsonderlike woorde verdeel (eers eenlettergrepige woorde gebruik);
 • sommige rymwoorde in algemene rympies en liedjies herken, soos “Wielie Wielie Walie, die aap sit op die balie ...”.
Dit word bewys as die leerders:2.5 vrae stel wanneer hy/sy nie verstaan nie of verdere inligting benodig en duidelik reageer op vrae wat aan hom/haar gestel word;2.8 eie stories vertel en ander se stories in eie woorde oorvertel.Dit word bewys as die leerders: 3.1 visuele leidrade gebruik om betekenis te skep:
 • prente en foto’s noukeurig bekyk en ondersoek om algemene voorwerpe en ervaringe te herken;
 • ‘n prent of figuur in die agtergrond identifiseer;
 • prente en woorde bymekaar pas;
 • illustrasies gebruik om eenvoudige onderskrifte in storieboeke te verstaan;
3.5 begin om klankbewustheid te ontwikkel:
 • beginkonsonante en kort vokale herken;
 • sommige alfabetletters, soos die letter waarmee sy/haar naam begin, herken en benoem;
 • sommige rymwoorde in algemene rympies en liedjies herken;
 • begin om alfabetletters in verskeie kontekste te herken en benoem (veral letters uit bekende handelsname en tydskrif- en koerantname).
Dit word bewys as die leerders:4.1 eksperimenteer met skryf:tekeninge skep en gebruik om ‘n boodskap oor te dra en as ‘n vertrekpunt om te skryf;
 • letters op verskeie maniere vorm (bv. deur hulle liggame te gebruik om die vorms te wys, in die sand te skryf);
 • verstaan dat skryf en teken verskillend is;
 • “skryf” en ander vra om die betekenis van dit wat “geskryf” is, te gee;
 • oor eie tekeninge en “skryfwerk” gesels;
 • “skryf” vir ‘n doel rolspeel (bv. telefoonboodskap, inkopielys);
 • bekende letters en simbole (of benaderings daarvan) gebruik om geskrewe taal voor te stel, veral letters in eie naam en syfers in eie ouderdom;
 • sy/haar eie vormende skryfwerk “lees” wanneer gevra word om dit te doen;
 • in hulle eie skryfpogings ‘n groeiende bewustheid van rigting toon (bv. begin van links na regs, bo na onder);
 • geskrewe teks uit die omgewing naboots (soos etikette op op huishoudelike items, advertensies);
 • pogings aanwend om bekende skryfvorme soos lyste, boodskappe of briewe te skryf deur letters wat hy/sy ken, te gebruik;
 • skryfinstrumente soos kryte en potlode hanteer.
LEWENSVAARDIGHEDE(LU 2)SOSIALE ONTWIKKELINGDie leerder kan begrip van en ‘n verbintenis tot grondwetlike regte en verantwoordelikhede toon, asook begrip van diverse kulture en godsdienste.(LU 3)PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder kan verworwe lewensvaardighede aanwend om persoonlike potensiaal te verwesenlik en te verbeter ten einde effektief te reageer op die uitdagings in hulle wêreld. Dit word bewys as die leerders:5.2 taal gebruik om te dink en te redeneer:
 • ooreenkomste en verskille identifiseer en beskryf;
 • dinge wat saam hoort bymekaar pas en dinge wat verskillend is, vergelyk;
 • dinge klassifiseer (soos Sit alle speelgoed in houer, boeke op rak, kryt in blik);
 • dele van ‘n geheel identifiseer.
5.3 taal gebruik om te ondersoek:
 • vrae vra en verduidelikings soek (bv. hoekom, wat, wie, hoe, waar, wanneer).
 • verduidelikings gee en oplossings aanbied;
 • woordraaisels oplos en voltooi.
Dit word bewys as die leerders:1.2 beskryf watter stappe geneem kan word om persoonlike higiëne te verseker;1.4 veiligheid tuis en by die skool verduidelik.Dit word bewys as die leerders:3.1 sy eie naam en adres sê.

Ouditiewe diskriminasie

Fyn koördinasie

 • Kleur die prente in wat met ‘n a begin.

Aktiwiteit:

Soek nog voorbeelde in die klas wat met ‘n a begin.

Geletterdheid LU : 1.4

Fyn koördinasie

Letterformasie

 • Begin by die kolletjie.

Aktiwiteit : Oefen die a-klank in sand of op skryfbord.

Geletterdheid LU : 4.1

Volgorde van gebeure

 • Knip uit en plak die prentjie in die regte volgorde.
 • Vertel die storie.

Vertel jou eie storie vandat jy wakker word tot jou slaaptyd.

Geletterdheid LU : 1.3

Logiese Redenasie

Midlynkruising

 • Trek ‘n lyn vanaf die man na die voertuig wat by hom pas.
 • Trek lyn van links na regs.

Bespreking:

Wie was al by ‘n dokter, tandarts of in die hospitaal?

Vertel jou eie storie.

Geletterdheid LU : 5.2

Ouditiewe diskriminasie

Fyn koördinasie

 • Kleur die prente in wat met ‘n e begin.

Aktiwiteit:

Soek nog voorbeelde in die klas wat met ‘n e begin.

Geletterdheid LU : 1.4

Fyn koördinasie

Letterformasie

 • Begin by die kolletjie.

Aktiwiteit : Oefen die e-klank in sand of op skryfbord.

Geletterdheid LU : 4.1

Logiese Denke

 • Trek ‘n streep deur die prentjie wat pas by die een in die blokkie en sê hoekom dit pas.
Geletterdheid LU : 5.2

Ouditiewe Diskriminasie

Fyn Koördinasie

 • Kleur die prente in wat met ‘n o begin.

Aktiwiteit : Soek nog voorbeelde in die klas wat met ‘n o begin.

Geletterdheid LU : 1.4

Fyn koördiansie

Letterformasie

 • Fyn koördiansieLetterformasieBegin by die kolletjie.

Aktiwiteit : Oefen die o-klank in sand of op skryfbord.

Geletterdheid LU : 4.1

Links / Regs Diskriminasie

 • Maak ‘n rooi sirkel om die voertuie en die mannetjies wat na regs beweeg en ‘n blou sirkel om die voertuie en mannetjies wat na links beweeg.

Aktiwiteit : Speel speletjies wat gebaseer is op links- / regs- konsepte, bv. vat aan jou linkeroor / regteroor of skop met jou regtervoet.

Geletterdheid LU : 5.1

Maak jou eie telefoon

Jy benodig twee kartonbekertjies en 6 meter sterk lyn. Steek ‘n gaatjie in die bodem van elke beker. Steek ‘n punt van die lyn deur die gaatjies en maak die lyn aan vuurhoutjies vas sodat dit nie uittrek nie. Trek die lyn styf sodat jy en jou maatjie weg van mekaar af staan. Hou die een kartonbekertjie teen jou oor terwyl jou maatjie in die ander een praat.

Ouditiewe Diskriminasie

 • Letter FormationFine coordinationSê die woord en skryf die klank wat jy laaste hoor.
Geletterdheid LU : 1.4

Ouditiewe Diskriminasie

 • Sê die woord en trek ‘n sirkel om die klank wat jy laaste hoor.
Geletterdheid LU : 4.1

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Graad r 'n leerprogram. OpenStax CNX. Oct 28, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11134/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Graad r 'n leerprogram' conversation and receive update notifications?

Ask