<< Chapter < Page Chapter >> Page >

5. 7x 3 xy ÷ 3x + 6 5x 2 y ÷ 5x 10 3x 2 12 size 12{ { {7x} over {3 ital "xy"} } div { {3x+6} over {5x rSup { size 8{2} } y} } div { {5x - "10"} over {3x rSup { size 8{2} } - "12"} } } {}

6. 5x 2 + 5x x 2 x 5x + 5 x 2 1 size 12{ { { { {5x rSup { size 8{2} } +5x} over {x rSup { size 8{2} } - x} } } over { { {5x+5} over {x rSup { size 8{2} } - 1} } } } } {} (Hier is ‘n breuk gedeel deur ‘n breuk – herskryf dit eers soos in 4)

C. Optelling van breuke

  • Jy weet alreeds dat die optelling en aftrekking van breuke heelwat moeiliker is as vermenigvuldiging en deling. Dit is omdat ons slegs gelyksoortige breuke (met eenderse noemers) kan optel en aftrek. As die noemers verskil, moet jy die kleinste gemene veelvoud (KGV) van die noemers soek en dan elke breuk oor hierdie noemer skryf. Vereenvoudig dan die breuk. Vereenvoudig weer die antwoord so ver moontlik. Hier volg voorbeelde – al die stappe word getoon:

Vereenvoudig:

1. 5 abx 2 cx + 4 ac 3x + cx 2a size 12{ { {5 ital "abx"} over {2 ital "cx"} } + { {4 ital "ac"} over {3x} } + { { ital "cx"} over {2a} } } {} (KGV = 6acx)

5 abx 2 cx × 3a 3a + 4 ac 3x × 2 ac 2 ac + cx 2a × 3 cx 3 cx size 12{ left ( { {5 ital "abx"} over {2 ital "cx"} } times { {3a} over {3a} } right )+ left ( { {4 ital "ac"} over {3x} } times { {2 ital "ac"} over {2 ital "ac"} } right )+ left ( { { ital "cx"} over {2a} } times { {3 ital "cx"} over {3 ital "cx"} } right )} {} = 15 a 2 bx 6 acx + 8a 2 c 2 6 acx + 3c 2 x 2 6 acx size 12{ { {"15"a rSup { size 8{2} } ital "bx"} over {6 ital "acx"} } + { {8a rSup { size 8{2} } c rSup { size 8{2} } } over {6 ital "acx"} } + { {3c rSup { size 8{2} } x rSup { size 8{2} } } over {6 ital "acx"} } } {} = 15 a 2 bx + 8a 2 c 2 + 3c 2 x 2 6 acx size 12{ { {"15"a rSup { size 8{2} } ital "bx"+8a rSup { size 8{2} } c rSup { size 8{2} } +3c rSup { size 8{2} } x rSup { size 8{2} } } over {6 ital "acx"} } } {}

2. a + b 2 + b + c 3 a + c 6 size 12{ { {a+b} over {2} } + { {b+c} over {3} } - { {a+c} over {6} } } {} (LCD = 6) Let baie fyn op hoe die tekens hieronder hanteer word!

3 a + b 6 + 2 b + c 6 a + c 6 size 12{ { {3 left (a+b right )} over {6} } + { {2 left (b+c right )} over {6} } - { {a+c} over {6} } } {} = 3 a + b + 2 b + c a + c 6 size 12{ { {3 left (a+b right )+2 left (b+c right ) - left (a+c right )} over {6} } } {} = 3a + 3b + 2b + 2c a c 6 size 12{ { {3a+3b+2b+2c - a - c} over {6} } } {} = 2a + 5b + c 6 size 12{ { {2a+5b+c} over {6} } } {}

3. a + 3 a 2 4 + 1 3a + 6 + 2 5a 10 size 12{ { {a+3} over {a rSup { size 8{2} } - 4} } + { {1} over {3a+6} } + { {2} over {5a - "10"} } } {}

Om die Kleinste Gemene Noemer te vind, faktoriseer eers die noemers!

a + 3 a + 2 a 2 + 1 3 a + 2 + 2 5 a 2 size 12{ { {a+3} over { left (a+2 right ) left (a - 2 right )} } + { {1} over {3 left (a+2 right )} } + { {2} over {5 left (a - 2 right )} } } {}

Kan jy sien die KGV is 3×5×(a+2)(a–2)?

a + 3 a + 2 a 2 × 15 15 + 1 3 a + 2 × 5 a 2 5 a 2 + 2 5 a 2 × 3 a + 2 3 a + 2 size 12{ left ( { {a+3} over { left (a+2 right ) left (a - 2 right )} } times { {"15"} over {"15"} } right )+ left ( { {1} over {3 left (a+2 right )} } times { {5 left (a - 2 right )} over {5 left (a - 2 right )} } right )+ left ( { {2} over {5 left (a - 2 right )} } times { {3 left (a+2 right )} over {3 left (a+2 right )} } right )} {}

= 15 a + 3 + 5 a 2 + 6 a + 2 15 a + 2 a 2 size 12{ { {"15" left (a+3 right )+5 left (a - 2 right )+6 left (a+2 right )} over {"15" left (a+2 right ) left (a - 2 right )} } } {} = 15 a + 45 + 5a 10 + 6a + 12 15 a + 2 a 2 size 12{ { {"15"a+"45"+5a - "10"+6a+"12"} over {"15" left (a+2 right ) left (a - 2 right )} } } {} = 26 a + 47 15 a + 2 a 2 size 12{ { {"26"a+"47"} over {"15" left (a+2 right ) left (a - 2 right )} } } {}

Oefening:

Vereenvoudig die volgende uitdrukkings deur van faktorisering gebruik te maak:

1. a x 2 a x + 5a 2x size 12{ { {a} over {x rSup { size 8{2} } } } - { {a} over {x} } + { {5a} over {2x} } } {}

2. 1 3 + 2x + 1 2x x 1 3x size 12{ { {1} over {3} } + { {2x+1} over {2x} } - { {x - 1} over {3x} } } {}

3. 4a 4b 2a 2 2b 2 3 2a 2b size 12{ { {4a - 4b} over {2a rSup { size 8{2} } - 2b rSup { size 8{2} } } } - { {3} over {2a - 2b} } } {}

4. 1 2 a 2 + 2 3 a + 1 3 4 a 3 size 12{ { {1} over {2} } left (a - 2 right )+ { {2} over {3} } left (a+1 right ) - { {3} over {4} } left (a - 3 right )} {}

  • ‘n Laaste wenk. Ons sou 2 x 1 3 x + 3 × 9 x + 3 1 x size 12{ { {2 left (x - 1 right )} over {3 left (x+3 right )} } times { {9 left (x+3 right )} over { left (1 - x right )} } } {} beter kon vereenvoudig as (1–x) so gelyk het: (x–1).
  • Ons kan hierdie verandering maak as ons die teken van die hele tweeterm ook verander: (1–x) = –(x–1) omdat –(x–1) = –x + 1, en dit is 1–x. Voltooi self die probleem.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Getalle, Bewerkings en VerwantskappeDie leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder:
1.1 die historiese ontwikkeling van getallestelsels in ’n verskeidenheid historiese en kulturele kontekste (insluitend plaaslik) beskryf en illustreer;
1.2 rasionale getalle (insluitend baie klein getalle in wetenskaplike notasie) herken, gebruik en voorstel, en sonder huiwering tussen ekwivalente vorms in gepaste kontekste beweeg;
1.3 probleme in konteks oplos, insluitend kontekste wat gebruik word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingsake, te bevorder, soos:
1.3.1 finansiële kontekste (insluitend wins en verlies, begrotings, rekeninge, lenings, enkelvoudige en saamgestelde rente, huurkoop, wisselkoerse, kommissie, huur en die bankwese);
1.3.2 metings in die Natuurwetenskappe en Tegnologie;
1.4 probleme oplos wat verhouding, koers en proporsie (direkte en omgekeerde) behels;
1.5 skat en bereken deur geskikte bewerkings vir probleme te kies en te gebruik en die redelikheid van resultate te beoordeel (insluitend meetprobleme wat rasionale benaderings van irrasionale getalle behels);
1.6 ’n verskeidenheid van tegnieke en instrumente (insluitend tegnologie) gebruik om berekeninge doeltreffend en met die nodige mate van akkuraatheid te doen, insluitend die volgende reëls en betekenisse van eksponente (leerders behoort in staat te wees om hierdie reëls en betekenisse slegs in berekeninge te gebruik):
1.6.1 x n × x m = x n + m
1.6.2 x n  x m = x n – m
1.6.3 x 0 = 1
1.6.4 x –n = 1 x n size 12{ { {1} over {x rSup { size 8{n} } } } } {}
1.7 die eienskappe van rasionale getalle herken, beskryf en gebruik.
LU 2
Patrone, Funksies en AlgebraDie leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel, en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.
Ons weet dit as die leerder:
2.1 op verskillende maniere ‘n verskeidenheid numeriese en meetkundige patrone en verwantskappe ondersoek deur dit voor te stel en te veralgemeen, en deur die reëls onderliggend daaraan te verduidelik en te bewys (insluitend patrone in natuurlike en kulturele vorms en patrone wat die leerders self geskep het);
2.7 die distributiewe wet en manipuleringsvaardighede wat in graad 8 ontwikkel is gebruik om die volgende te doen:
  • bepaal die produk van tweeterme;
  • faktoriseer algebraïse uitdrukkings (beperk tot gemene faktore en die verskil van vierkante);
2.8 die eksponentwette gebruik om uitdrukkings te vereenvoudig en vergelykings op te los;
2.9 faktorisering om algebraïese uitdrukkings te vereenvoudig en vergelykings op te los gebruik.

Memorandum

Bespreking

Terminologie

  • Leerders gebruik dikwels metodes vir gebruik met uitdrukkings wanneer hulle met vergelykings werk (byvoorbeeld, hulle kan noemers in uitdrukkings weglaat), en andersom. Hou ‘n ogie hierop en leer hulle om die konteks te ondersoek voor hulle blindelings voortgaan.
  • Vermenigvuldiging en faktorisering werk omgekeerd – die leerders moet hiervan bewus word. Dit maak in elk geval die werk makliker om te bemeester.
  • As leerders nie terme en faktore kan onderskei nie, sal hulle nie uitdrukkings behoorlik kan manipuleer nie. As dit nodig blyk, kan hulle meer oefeninge gegee word.
  • In die algemeen vind leerders breuke moeilik. Dit is dalk goed om in sulke gevalle met nie–algebraïse breuke te begin om die basis te vestig.

TOETS

1. Vereenvoudig die volgende uitdrukkings deur gelyksoortige terme bymekaar te maak.

1.1 3 a 2 + 3 a 2 – 6 a + 3 a – 4 + 1

1.2 2 y 2 – 1 y + 2 y 2 – 6 + 2 y – 9

1.3 8 x 2 – (5 x + 12 x 2 – 1) + x – 4

1.4 (3 a a 2 ) – [(2 a 2 – 11) – (5 a – 3)]

2. Gee die antwoorde tot die volgende probleme in die eenvoudigste vorm:

2.1 Tel 3 x 2 + 5 x – 1 by x 2 – 3 x

2.2 Bereken die som van 2 a + 3 b – 5 en 3 + 2 b – 7 a

2.3 Trek 6 a + 7 af van 5 a 2 + 2 a + 2

2.4 Hoeveel is 3 a – 8 b + 3 minder as a + b + 2?

3. Vereenvoudig deur vermenigvuldiging en laat antwoord in eenvoudigste vorm:

3.1 (3 x 2 ) × (2 x 3 )

3.2 ( abc ) ( a 2 c ) (2 b 2 )

3.3 abc ( a 2 c + 2 b 2 )

3.4 –3 a (2 a 2 – 5 a )

3.5 ( a – 2 b ) ( a + 2 b )

3.6 (3 – x 2 ) (2 x 2 + 5)

3.7 ( x – 5 y ) 2

3.8 (2 – b ) (3 a + c )

Memorandum

1.1 6 a 2 – 3 a – 3

1.2 4 y 2 + y – 15

1.3 – 4 x 2 – 4 x – 3

1.4 – 3 a 2 + 8 a + 8

2.1 4 x 2 + 2 x – 1

2.2 – 5 a + 5 b – 2

2.3 5 a 2 – 4 a – 5

2.4 – 2 a + 9 b – 1

3.1 6 x 5

3.2 2 a 3 b 3 c 2

3.3 a 3 bc 2 + 2 ab 3 c

3.4 – 6 a 3 + 15 a 2

3.5 a 2 – 4 b 2

3.6 –2 x 4 + x 2 + 15

3.7 x 2 – 10 xy + 25 y 2

3.8 6 a + 2 c – 3 ab bc

TOETS

1. Bepaal die Grootste Gemene Faktor van hierdie drie uitdrukkings: 6 a 2 c 2 en 2 ac 2 en 10 ab 2 c 3 .

2. Faktoriseer die volgende uitdrukkings volledig deur gemene faktore te bepaal:

2.1 12 a 3 + 3 a 4

2.2 –5 xy – 15 x 2 y 2 – 20 y

2.3 6 a 2 c 2 – 2 ac 2 + 10 ab 2 c 3

3. Faktoriseer hierdie verskille van kwadrate volledig:

3.1 a 2 – 4

3.2 1 9 a 2 9b 2 size 12{ { {1} over {9} } a rSup { size 8{2} } - 9b rSup { size 8{2} } } {}

3.3 x 4 – 16 y 4

3.4 1 – a 4 b 4

4. Faktoriseer hierdie uitdrukkings so ver as moontlik:

4.1 3 x 2 – 27

4.2 2 a – 8 ab 2

4.3 a 2 – 5 a – 6

4.4 a 2 + 7 a + 6

5. Vereenvoudig die volgende breuke deur van faktorisering gebruik te maak:

5.1 3a 2 3 6a + 6 size 12{ { {3a rSup { size 8{2} } - 3} over {6a+6} } } {}

5.2 6x 2 y 6y 2x 2 size 12{ { {6x rSup { size 8{2} } y - 6y} over {2x - 2} } } {}

5.3 a 2 9 2 × 1 4a 2 12 a size 12{ { {a rSup { size 8{2} } - 9} over {2} } times { {1} over {4a rSup { size 8{2} } - "12"a} } } {}

5.4 3x + 6 5 ÷ x 2 4 15 size 12{ { {3x+6} over {5} } div { {x rSup { size 8{2} } - 4} over {"15"} } } {}

5.5 abx 2 cx + 2 ac 3x + 3 cx 2a size 12{ { { ital "abx"} over {2 ital "cx"} } + { {2 ital "ac"} over {3x} } + { {3 ital "cx"} over {2a} } } {}

5.6 2a x 2 3a x + a 2x size 12{ { {2a} over {x rSup { size 8{2} } } } - { {3a} over {x} } + { {a} over {2x} } } {}

5.7 4a 4b 2a 2 2b 2 3 2a 2b size 12{ { {4a - 4b} over {2a rSup { size 8{2} } - 2b rSup { size 8{2} } } } - { {3} over {2a - 2b} } } {}

5.8 2 3 a + 2 + 1 3 a 1 1 4 a 5 size 12{ { {2} over {3} } left (a+2 right )+ { {1} over {3} } left (a - 1 right ) - { {1} over {4} } left (a - 5 right )} {}

Memorandum

1. 2 ac 2

2.1 3 a 3 (4 + a 2 )

2.2 –5 y ( x + 3 x 2 y + 4)

2.3 2 ac 2 (3 a – 1 + 5 b 2 c )

3.1 ( a + 2) ( a – 2)

3.2 1 3 a + 3b 1 3 a 3b size 12{ left ( { {1} over {3} } a+3b right ) left ( { {1} over {3} } a - 3b right )} {}

3.3 ( x 2 + 4 y 2 ) ( x + 2 y ) ( x – 2 y )

3.4 (1 + a 2 b 2 ) (1 + ab ) (1 – ab )

4.1 3 ( x + 3) ( x – 3)

4.2 2 a (1 + 4 b ) (1 – 4 b )

4.3 ( a + 1) ( a – 6)

4.4 ( a + 1) ( a + 6)

5.1 a 1 2 size 12{ { {a - 1} over {2} } } {}

5.2 3 y ( x + 1)

5.3 a + 3 8a size 12{ { {a+3} over {8a} } } {}

5.4 9 x 2 size 12{ { {9} over {x - 2} } } {}

5.5 3a 2 bx + 4a 2 c 2 + 9c 2 x 2 6 acx size 12{ { {3a rSup { size 8{2} } ital "bx"+4a rSup { size 8{2} } c rSup { size 8{2} } +9c rSup { size 8{2} } x rSup { size 8{2} } } over {6 ital "acx"} } } {}

5.6 4a 5 ax 2x 2 size 12{ { {4a - 5 ital "ax"} over {2x rSup { size 8{2} } } } } {}

5.7 a 7b 2 a + b a b size 12{ { {a - 7b} over {2 left (a+b right ) left (a - b right )} } } {}

5.8 3a + 9 4 size 12{ { {3a+9} over {4} } } {}

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11055/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask