<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Hedendaagse sake

Module 15

Kinders en vigs in afrika

Kinders in Afrika

AKTIWITEIT 1:

Die leerder is in staat wees om ondersoekvaardighede te gebruik, asook om historiese kennis en begrip te demonstreer deur gebruik te maak van ooreenkomste en verskille: KINDERS IN AFRIKA

[LU 1.1, 1.3, 1.4, 2.3]

  • Bestudeer die onderstaande bronne en beantwoord die vrae daaroor.

BRON A Kommentaar oor Vigs

Indien daar nie nou tot aksie oorgegaan word nie, sal meer mense teen 2010 aan vigs gesterf het as in al die oorloë van die twintigste eeu saam . . .

Rapport , 16 Julie 2000

BRON BNuusoorsig, Mei 2001, Vigs in Afrika

Sowat 12 miljoen kinders in Afrika is wees gelaat as gevolg van Vigs, het die organisasie Christian Aid in 'n verslag in Londen bekend gemaak.

Die Burger , Nuusoorsig, 19 Mei 2001

BRON CVigs-wesies in Suidelike Afrika

Intussen dui konserwatiewe ramings daarop dat Zimbabwe binne ses jaar reeds 600 000 sogenaamde Vigs‑wesies gaan hê. Tehuise vir die weeskinders is reeds vol.

Die Burger , 19 November 1993

BRON DUittreksel uit die Grondwet van Suid-Afrika

HANDVES VAN MENSEREGTE

MENSWAARDIGHEID

Elkeen het inherente (ingebore) waardigheid en die reg dat hulle waardigheid gerespekteer en beskerm word.

KINDERS

Mag nie aangehou word nie, tensy in ‘n uiterste geval, in welke geval ‘n kind bykomend tot die regte wat hy/sy onder afdelings 12 en 35 geniet, vir ‘n gepaste tydperk aangehou mag word.

Moet apart gehou word van aangehoudenes ouer as 18 jaar, en

Moet behandel word op so ‘n wyse, en gehou word in toestande wat die kind se ouderdom in ag neem.

Moet ‘n regspraktisyn hê wat deur die staat aan die kind op staatsonkoste toegewys sal word . . .

Moenie regstreeks in gewapende konflik gebruik word nie, en het die reg om beskerm te word in tye van gewapende konflik.

Het die reg om familie- en of ouerlike versorging te hê of geskikte alternatiewe versorging indien die kind uit die familie-omgewing weggeneem sou word – en het die reg om kommunikasie met ouers, gekose godsdienstige raadgewer en gekose mediese praktisyn te hê.

BRON EKinders wat in Sierra Leone as soldate gebruik word

Gedurende die laaste dekade het die oorlogvoerende partye in Sierra Leone almal van kinders as soldate gebruik gemaak - so jonk as 12 jaar en ouer. Duisende is ook deur die Rewolusionêre Eenheidsfront ontvoer en teen hulle sin in die bosse aangehou om as soldate of slawe-arbeiders gebruik te word. Sommige kinders het tot ses jaar in die bosse gewoon en het ook deel gehad aan afgryslike oorlogsmisdade soos die afsit van gevangenes se ledemate, ens.

A Raffaele Ciriello: Post Cards from Hell (www.ciriello.com)

BRON FSIERRA LEONE-KINDERS: Jonk, Gewapen en Gevaarlik

Freetown-- Sedert die Militêre Junta in Mei die bewind oorgeneem het, het honderde kindersoldate gevlug van die kampe waar hulle gehou is. Dié kinders was daarna terug op straat, en gewapen met AK 47-gewere en granaat-lanseerders. Dit kom algemeen voor dat kinders weer die strate van stede soos Freetown patrolleer. Dit bring hernude vrese dat kinders weer in konflik betrokke kan raak.

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask