<< Chapter < Page Chapter >> Page >

“Roland het met hom gesels, maar niks tasbaar het daaruit gevloei nie. Hy sal binnekort in Suid-Afrika wees en ek dink ons sal vir Roland ‘n ander agent moet soek, want ons glo werklik daar is borge wat bereid sal wees om te help,” het sy gesê.

Die Burger, 6 Desember 2005

a) Hoeveel geld sou Roland in ‘n jaar kon verdien het as hy vir Katar gaan swem het?

b) Wat beteken die afkorting SSA?

c) In watter land woon Australiërs? En watter taal praat hulle?

Hulle woon in _

Hulle praat _

d) Wat beteken dit om die Australiërs “op hulle agterstoep” te klop?

e) Roland sê dit was nie ‘n maklike besluit om nee te sê nie. Kan jy aan ‘n rede dink waarom dit vir hom moeilik was?

f) Skryf die sin neer waarin Roland sê dat hy trots was om vir Suid-Afrika goue medaljes te verower. (Die sin moet noukeurig, sonder foute oorgeskryf word).

g) Dr. Sieg Heydenrych is ‘n Suid-Afrikaanse en Kanadese sakeman.

In watter land woon die Kanadese?

Vind uit wat die Kanadese se twee belangrikste tale is.

AKTIWITEIT 3

OM TYDENS GROEPWERK SENSITIWITEIT TE TOON VIR ANDER SE REGTE EN GEVOELENS [LU 2.2.4]

OM NUWE WOORDE MET DIE GEPASTE BETEKENIS TE GEBRUIK

[LU 2.4.1]

Groepbespreking

Soek eers in die HAT op wat die volgende woorde beteken:

lojaal:

lojaliteit:

patriot:

patriotisme:

opoffer:

Probeer om hierdie woorde in julle bespreking en terugvoering te gebruik.

Wat was vir Roland belangriker as baie geld? Dink julle hy is “ ‘n arend”? Verskaf redes en gee terugvoering aan die klas.

Taalstruktuur en -Gebruik

AKTIWITEIT 4

OM BEKENDE IDIOMATIESE UITDRUKKINGS TE KEN EN TE GEBRUIK

[LU 6.4.6]

a) Wat is idiome? Waarom gebruik ons idiome in ons taal? Slaan in die HAT na wat “idioom” beteken en skryf dit neer.

Ons kan ook sê dat idiome uitdrukkings is wat gebruik word om iets op ‘n mooier of treffender manier te sê. Dit “gee kleur” aan taal. Net soos ander tale, het Afrikaans ook sy idiome (of idiomatiese uitdrukkings) wat ons taalgebruik mooier maak. As sprekers van Afrikaans is dit dus belangrik dat ons sulke idiome leer en dit gebruik wanneer ons praat en skryf. Sonder idiome is ‘n taal maar baie “vaal” en verbeeldingloos, en soms selfs vervelig.

b) Vergelyk die twee paragrawe (A en B) wat volg.

As Mamma ons roep vir ete, weet ons ons moet dadelik kom, anders is daar moeilikheid, want sy duld nie ‘n laatkommery nie. My ouer broer, Hein, is altyd honger, dus gaan hy dadelik en vinnig tafel toe. My klein sussie is gewoonlik besig om met iets te speel en draai eers nog ‘n bietjie, maar uiteindelik is sy ook daar. Hein is altyd bang hy kry nie genoeg kos nie, want hy wil altyd meer hê as wat hy kan opeet.

As Mamma ons roep vir ete, weet ons ons moet dadelik kom, anders is daar moeilikheid, want as die kos koud word, word die vrou warm. My ouer broer, Hein, is altyd honger, dus laat hy nie gras onder sy voete groei nie en gaan dadelik tafel toe. My klein sussie is gewoonlik besig om met iets te speel en draai eers nog ‘n bietjie, maar agteros kom ook in die kraal. Hein se oë is altyd groter as sy maag, want hy is bang hy kry nie genoeg kos nie.

Questions & Answers

how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10989/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask