<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Kritiese en kreatiewe refleksie

Module 10

Die rol van visuele kuns in die identifisering van die skending van menseregte

VISUELE KUNS

Aktiwiteit 1:

Om die rol van visuele kuns in die identifisering van die skending van menseregte te identifiseer

[lu 2.2, 2.7]

STAP 1

In die vorige module is daar na stereotipering en vooroordeel as vorms van diskriminasie gekyk. Beantwoord gou die volgende vrae:

1. Wat is stereotipering?

2. Noem twee vorme van vooroordeel.

3. Aan watter ander vorms van diskriminasie kan jy dink?

4. Hoe is mense in die verlede daarvan bewus gemaak? Hoe word mense in die hede daarvan bewus gemaak?

5. Kyk na die twee weergawes hieronder en skryf dan in jou joernaal watter een van die twee jou die meeste beïnvloed en hoekom.

Weergawe 1

  • Die mobiele eenhede het vinnig opgetree deur Joodse gemeenskappe te verras.
  • Mans, vroue en kinders is bymekaar gemaak en is dan na die buitewyke van hulle dorpie of stad gemarsjeer, doodgeskiet en in naamlose massagrafte gelaat.

Weergawe 2

  • Weet jy van enige ander visuele dokumentasie oor die skending van menseregte? Vul dit in die tabel hieronder in:
Tipe diskriminasie Rolprente Foto’s Gemengde Media

STAP 2

Soek na prente en/of artikels in ou tydskrifte en koerante vir die maak van ‘n plakkaat wat teen die skending van menseregte betoog.

STAP 3

Nadat julle in groepe ingedeel is, kan julle besluit wie se foto’s en/of artikels die treffendste is en die volgende opdragte uitvoer:

  • Plak die foto’s en/of artikels wat julle gekies het as foto-montage (‘n tipe collage waar slegs foto’s of papier geplak word en geen materiale soos wol, tou of ander voorwerpe met tekstuur nie) op die plakkaatpapier.
  • Julle kan met kleurpastelle en/of Koki-penne bo-oor en tussenin werk om die foto’s en/of artikels in een groot geheel te bind. Dit sal as agtergrond dien.
  • Dink nou aan ‘n slagspreuk wat betoog teen die skending van menseregte.
  • Plak met enige kombinasie van letters wat julle in die tydskrifte en koerante kan kry die slagspreuk bo-oor julle agtergrond – onthou dat die letters opvallend en sterk genoeg moet wees om die boodskap aan die kyker oor te dra.

Aktiwiteit 2:

Om komposisie, styl en onderwerp in verskillende kunswerke te klassifiseer

[lu 2.4]

STAP 1

Bestudeer die illustrasies hieronder en beantwoord dan die vrae wat daarop volg.

Komposisie

1. Wat is die komposisie van ‘n kunswerk?

2. Noem soveel moontlik verskille tussen die twee illustrasies ten opsigte van komposisie.

Styl

1. Hoe verskil die twee kunswerke hierbo?

2. Sê in jou eie woorde wat styl is.

Onderwerp of Tema

1. In die illustrasies A tot D op die vorige bladsy word vier verskillende onderwerpe uitgebeeld. Kyk of jy al vier kan identifiseer:

STAP 2

  • Jou opvoeder gaan vir julle ‘n verskeidenheid afdrukke van kunswerke wys. Jy moet nou hierdie kunswerke volgens komposisie, styl en onderwerp klassifiseer. Skryf eers die naam van die kunstenaar en die kunswerk in die linkerkantste kolom.
Naam van kunstenaar en kunswerk Komposisie Styl Onderwerp

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIEDie leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook in huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK
2.2 kan bespreek hoe die kunste tot sosiale en kulturele verandering bygedra het en kan bydra (bv. as ‘n spieël, in dokumentasie, as voorstelle, kommentare en voorspellings);
DANS
2.4 danse in eie sosiale, kulturele en historiese kontekste bespreek, met die klem op geslag, gestremdheid en mag;
DRAMA
2.5 menseregte- en omgewingskwessies navors en in kleingroep-rolspel interpreteer;
MUSIEK
2.6 na die gebruik van polifonie in Afrika-musiek luister en demonstreer hoe dit aan deelnemers ruimte in die maak van musiek gegee het;
VISUELE KUNSTE
2.7 identifiseer en verduidelik hoe fotografie, rolprentmakery, beeldhou en afdrukmakery menseregteskendings kan dokumenteer;.
2.8 kommentaar lewer op die samestelling, styl en vakinhoud van kunswerke (bv. landskap, portret, stillewe, publieke kuns of versetkuns) oor tydperke heen

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask