<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 2   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Wiskunde in die wêreld rondom ons

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

 • Integrasie van Temas: Herfs.
 • ‘n Gesonde Omgewing: Tekens van Herfs.
 • Die module begin met ‘n grafiek van die verjaarsdae van hulle vriende.
 • Getalbegrip en telaktiwiteite word uitgebrei tot 120, met klem op telpatrone.
 • Halvering en verdubbeling in die getalgebied 1 tot 50.
 • Inkopie-aktiwiteite sluit in woordsomme, rigtingaanwysings na winkels en die selektering van die korrekte muntstukke.
 • Leerders voltooi ‘n inkopie-grafiek.
 • Samestellings van 10, 11, 12, 13, 14 en 15 word bekend gestel en met ‘n wye verskeidenheid aktiwiteite vasgelê.
 • Meetaktiwiteite versterk die woordeskat van ‘n “klein massa” en ‘n “groot massa”, gram en kilogram.
 • ‘n Resep vir muffins word ingesluit en die leerders kry praktiese ervaring van meting (Tegnologie).
 • Deur gebruik te maak van patrone op hutte, ontwerp die leerders hulle eie patrone om sodoende hulle sensitiwiteit vir ander kulture te bevorder.
 • ‘n Geheue-speletjie is ingesluit om leerders te help om getalsinne te bemeester.

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: samestellings [lu 1.4, lu 1.8, lu 1.9]

 • Skryf die maats van 10 neer. Kyk hoe vinnig jy dit kan doen.
 • As jy hulle regtig goed ken, kan jy die maats van 11 vinnig skryf, want 11 is net een meer as 10.
 • Probeer hulle: maats van 11.
 • Dink aan al die maats van 10 wanneer jy die maats van 12 doen. 12 is net 2 meer as 10.
 • Vul die ontbrekende getalle in.

6 + 4 = ___________ 3 + ___________ = 10 9 + 1 + 1 = __________

6 + 5 = ___________ 3 + ___________ = 11 8 + 2 + 2 = ___________

6 + 6 = ___________ 3 + ___________ = 12 7 + 3 + 2 = ___________

LU 1.9

Getalle in nomogramme

 • Laat die nomogram jou help om die maats van 13 te bepaal. Kyk in watter volgorde die getalle geskryf is.
 • Skryf die maats van 13 neer. (Getalsinne).
 • Rangskik hierdie getalle van die meeste tot die minste.

3 1 24 11 18 26

LU 1.4 LU 1.9
 • Laat die nomogram op bladsy 15 jou help om die aftreksomme van 13 te skryf.

Onthou: 10 + 3 = 13 dus 3 + 10 = 13

Dus 13 – 3 = 10 en 13 – 10 = 3

13 - 1 = _____________________

13 - 2 = _____________________

13 - 2 = _____________________

13 - 3 = _____________________

13 - 4 = _____________________

13 - 5 = _____________________

13 - 12 = ____________________

13 - 11 = ____________________

13 - 10 = _____________________

13 - 9 = _____________________

13 - 8 = _____________________

13 - 7 = _____________________

 • Hierdie nomogram is dieselfde, behalwe dat die getalle in twee groepe gerangskik is. Dit sal jou met die maats van 14 help.
LU 1.9
 • Voltooi die getalsinne. Laat die nomogram jou help.

3 + __________________ = 14

8 + __________________= 14

10 + __________________= 14

2 + __________________= 14

4 + __________________= 14

5 + __________________= 14

11 + _________________= 14

9 + __________________= 14

14 - 3 = . . . . . . . . . .

14 - 8 = . . . . . . . . . .

14 - 10 = . . . . . . . . . .

14 - 2 = . . . . . . . . . .

14 - 4 = . . . . . . . . . .

14 - 5 = . . . . . . . . . .

14 - 11 = . . . . . . . . . .

14 - 9 = . . . . . . . . . .

 • Probeer nou om 5 meer by te voeg.
LU 1.8 LU 1.9
 • Voltooi.
 • Ontdek die maats van 15 in die wiel.
 • Kontroleer jou maat se wiel.
 • Skryf die getalsinne.

.

LU 1.8 LU 1.9

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende getalle orden, beskryf en vergelyk;

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan gebruik om probleme wat die volgende behels;

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 2. OpenStax CNX. Oct 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11127/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask