<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Song song với việc đào tạo đó, Việt Nam cần duy trì các chương trình trao đổi sinh viên và giảng viên với các trường đại học của Hoa Kỳ để thúc đẩy sự phát triển các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này. Việt Nam cũng cần khuyến khích sinh viên theo học bậc đại học ở các trường đại học Hoa Kỳ về công nghệ Y Sinh học.

Phát triển mối liên kết chặt chẽ giữa trường đại học - bệnh viện - công nghiệp

Các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ Y Sinh dù ở trường học, bệnh viện hay công nghiệp có tiến bộ hay không đều phụ thuộc chủ yếu vào sự cộng tác của cả ba đơn vị này. Mỗi đơn vị có thể lần lượt giữ vị trí chủ đạo trong sự cộng tác này. Chẳng hạn, i) Bệnh viện giữ vị trí chủ đạo bằng cách đưa ra những nhu cầu cần thiết, trường đại học sẽ dựa vào đó để thiết lập những đề tài nghiên cứu để đưa ra giải pháp, công nghiệp hỗ trợ việc nghiên cứu và sau đó áp dụng vào sản xuất, đưa ra thị trường sản phẩm của những kết quả nghiên cứu đó; ii) Trường đại học sẽ giữ vị trí chủ đạo bằng cách đưa ra các ý tưởng mới, bệnh viện cung cấp môi trường thử nghiệm và công nghiệp sẽ thương mại hóa những sản phẩm mới; iii) Công nghiệp sẽ giữ vị trí chủ đạo bằng cách đưa ra dự kiến các nhu cầu của họ, bệnh viện đưa ra giải pháp và trường đại học thực hiện. Việc xây dựng các chương trình giáo dục và đào tạo trong trường đại học phải phản ánh được những phản hồi từ phía các bệnh viện và công nghiệp. Các trường đại học nên thành lập một ban tư vấn bao gồm các thành viên của các bệnh viện và công nghiệp để thường xuyên cập nhật chương trình giáo dục và đào tạo của mình. Sự liên kết giữa công nghiệp và các trường đại học có thể cụ thể hóa bằng cách công nghiệp sẽ cung cấp trang thiết bị mà họ đang kinh doanh để làm công cụ dạy học trong các trường và thiết lập các chương trình thực tập cho sinh viên.

Nói một cách tổng quát, sinh viên theo học chương trình công nghệ Y Sinh cần được cung cấp một cơ hội làm việc thực tế trong một công ty sản xuất trang thiết bị, hay một bệnh viện, hoặc tham gia các hoạt động khác có liên quan đến ngành học ít nhất trong một mùa hè. Những kinh nghiệm thực tế sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết về các nhu cầu và đòi hỏi của việc thiết kế các dụng cụ y tế, cũng như hiểu rõ những nhu cầu thực tiễn khác và sự liên hệ giữa lý thuyết và thực hành. Ngoài ra cũng nên thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa các trường (chẳng hạn Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Nha khoa, Duoc Khoa hoặc Y khoa). Chương trình đào tạo của trường này phải bao gồm cả những khía cạnh của trường kia để thúc đẩy sự hợp tác giữa sinh viên của các trường.

Nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo đại học và thiết lập các chương trình đào tạo cao học, tiến sỹ và đào tạo tiếp tục

Chương trình đào tạo đại học phải luôn cập nhật sao cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng từ các công ty và các bệnh viện. Các chương trình học bổng sau tiến sỹ kéo dài từ 1 đến 2 năm cũng là một cơ chế rất thuận lợi cho công tác tập huấn và đào tạo. Đây sẽ là một cơ chế hiệu quả nhất để tạo lập nền tảng khoa học cho các lĩnh vực cụ thể của ngành công nghệ Y Sinh ở Việt Nam.

Phát triển các đặc thù của quốc gia và khu vực

Việt Nam cần phát triển ngành công nghệ Y Sinh trong môi trường văn hóa của mình. Bên cạnh những nỗ lực xuất bản các tài liệu và báo cáo khoa học bằng tiếng Anh trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, Việt Nam nên thành lập các ủy ban để sọan thảo một bộ từ điển tiếng Việt về công nghệ Y Sinh và in ấn các tài liệu phổ thông thường thức cho đại chúng về công nghệ Y Sinh bằng tiếng Việt, tương tự như những việc đã được thực hiện trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Những hợp tác cụ thể ban đầu

Dựa trên những nhận định thu thập được từ chuyến khảo sát tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn cho việc thiết lập các mối trao đổi hợp tác rất có giá trị giữa các trường đại học Hoa Kỳ và ba trường đại học ở Việt Nam: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Cần Thơ. Để thiết lập một chương trình chính thức cho việc hợp tác trong phạm vi đào tạo và nghiên cứu công nghệ Y Sinh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Trường đại học Tufts nen duoc de nghi giữ vai trò liên lạc viên với các cơ sở liên quan để triển khai các nỗ lực hợp tác này và sẽ phối hợp làm việc để hướng đến một chương trình chi tiết và các kế họach cụ thể thực hiện thành công chương trình này. Trường đại học Tufts nên ký kết với ba trường đại học trên của Việt Nam một bản ghi nhớ chính thức nhằm phác thảo một đề cương tổng quát cho các mối tương tác trong tương lai và chuẩn bị cho việc hợp tác lâu dài.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Phương pháp day học. OpenStax CNX. Aug 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10902/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Phương pháp day học' conversation and receive update notifications?

Ask