<< Chapter < Page Chapter >> Page >

ІІ.ПЕРЕВАГИТАВАДИ«ЧОТИРЬОХТЕОРІЙ»

Чотири теорії преси » десятиріччями задавали тон у медіадослідженнях , як зомбі з фільму жахів , котрий вже давно віджив відведений йому на землі вік . Гадаємо,часорганізуватийомуналежнийпохоронтавзятисязарозробкудосконалішоїмоделі,якабспираласянасправжнійпорівняльнийаналіз.

Д.Галлін,П.Манчіні

Якумедіастудіях,таківмедіаосвітіпрацяГаллінаіМанчінідедалібільшепереймаєнасебепозиціюсвогокласичногопопередника–праціФредерікаСіберта,ТеодораПітерсонатаВілбураШрамма«Чотиритеоріїпреси»(1956).ТеоріятрьохамериканськихнауковцівумедіаосвітіімедіастудіяхдругоїполовиниХХстоліттямалабезпрецедентнийвплив.Одниміззавдань«Сучаснихмедіасистем»булоподоланнянегативноговпливу«Чотирьохтеорійпреси»,неадекватністьякихдляаналізуваннямедіасистемзплиномчасуставаладедаліочевиднішою.

Однакособливароль«Чотирьохтеорійпреси»,порядізідеологічнимипричинами,ґрунтуєтьсяінаочевиднихнауковихперевагахцієїпраці.Моделі,запропонованіГалліноміМанчіні,даютьможливістьоб’єктивнорозглянутиіоцінитикласичнутеоріюпопередньоїепохи.

ПЕРЕВАГИ«ЧОТИРЬОХТЕОРІЙ»

  • впершеузахіднихмідастудіях,щоналежалидонауковоготаідеологічного«мейнстріму»,булочіткосформульованопринципзалежностімедіасистемивідполітичноїісоціальноїсистем;
  • запропонованопростікритеріїкласифікаціїмедіасистемузв’язкузполітичною,соціальноютаекономічноюсистемамивідповіднихсуспільств.

ВАДИ«ЧОТИРЬОХТЕОРІЙ»,ЩОДОЛАЮТЬСЯУ«СУЧАСНИХМЕДІАСИСТЕМАХ»ГАЛЛІНАІМАНЧІНІ

  • головнийнедолік:«чотиритеорії»маютьнедескриптивний(описреальногостануречей),анормативнийхарактер(містятьоцінки,щоґрунтуютьсяна«філософських»відмінностяхмедіасистемрізнихсуспільств,аціфілософськівідмінностівизначаютьсясуб’єктивно);
  • зосередженістьнабританськомутаамериканськомудосвіді;
  • поданняісторично,соціальнотаідеологічнозумовленихфактівякпевнихуніверсальнихцінностей(приклад:ідеологічнамотивованість«соціальноївідповідальності»тазв’язок«соціальноївідповідальності»змонопольнимстановищемгазетупереважнійбільшостіамериканськихміст);
  • недостатністьаналізуфункціонуванняЗМІуРадянськомуСоюзіузв’язкузсоціальними,економічними,політичнимитакультурнимипроцесамирадянськогосуспільства;
  • поданняоднієїсистеми(«суспільноївідповідальності»)яктакої,щоєунікальноюімаєперевагинадіншими;водночасефективнимеквівалентомсистеми«соціальноївідповідальності»упівнічноєвропейськихкраїнахємеханізмидержавно-правовогорегулюваннясферимедіа,щовипалозполязоруамериканськихнауковцівсерединиХХст. (докладнішедив.теми,присвяченімоделямдемократичногокорпоративізмуталіберальніймоделі);
  • необґрунтованийпрогресизм(медіасистеминачебторозвиваютьсявідменшдобільшдосконалихусоціальномусенсі)натлінедостатньоїувагидонаціональноїспецифікидосліджуванихсистем;
  • потенційназагрозазловживаньвимогою«соціальноївідповідальності»іїїсуттєваблизькістьдопевнихрисмедіасистемавторитарногоітоталітарноготипу.

ІІІ.ТРИМОДЕЛІЗМІД.ГАЛЛІНАІП.МАНЧІНІ

Нашаметанезіставленнямедіасистемзнормативнимідеалом,ааналізїхісторичногорозвиткуякінститутівуконтекстіпевнихсоціальнихумов.Михочемозрозуміти,чомувонирозвивалисясаметак,яквонирозвивалися;якаїхфактичнарольуполітичному,соціальномутаекономічномужитті;іякоюєсистемаїхвідносинзіншимисоціальнимиінститутами.Нашімоделіжурналістикимаютьемпіричний,ненормативнийхарактер.

Д.Галлін,П.Манчіні

Д.ГаллініП.Манчініпропонуютьмоделі,щобазуютьсянатакихоб’єктивнихкритеріях:

Ступіньрозвиткумедіаринківімасовоїпреси. ПоказникрозвиткумасовоїпреситакожхарактеризуєсучаснийступіньпотужностіелектроннихЗМІ:загалом,країнизнизькимрівнемвпливудрукованихЗМІхарактеризуютьсявисокимрівнемрозвиткуівпливомелектроннихЗМІ,упершучергу–телебачення.

Ступіньполітичногопаралелізму ,тобтоступіньіособливостізв’язківміжЗМІіполітичнимипартіямитаіншимиполітичнимигрупами,іншимисловами–ступіньтого,наскількимедіасистемавідображаєполітичнийподілтогочитогосуспільства.

Ступіньрозвиткужурналістськоїпрофесіоналізації –журналісти,власники,працівникиЗМІякавтономнасоціальнагрупа,щооб’єднуютьсяпрофесійноюознакою.

Ступіньвтручаннядержави удіяльністьокремихЗМІтамедіасистемувцілому.

Галлін,Манчіні

(2004)

ТРИМОДЕЛІЗМІ

МОДЕЛЬПОЛЯРИЗОВАНОГОПЛЮРАЛІЗМУ

Низькийрівеньтиражівгазет,низькафактична(часомнавідмінувіддекларованої)професіоналізаціямедіаспільноти,високийрівеньполітичногопаралелізму(тобтоступеняпов’язаностіЗМІзполітичнимипартіямитафінансово-промисловимигрупами,втомучислірегіональними;цясистемарозвинуласяукраїнахПівденноїЄвропи(Іспанія,Італія,Греція,Португалія).

МОДЕЛЬДЕМОКРАТИЧНОГОКОРПОРАТИВІЗМУ

Високийрівеньрозвиткуусіхчотирьохпараметрів(масовоїпреси,політичногопаралелізму,журналістськоїпрофесіоналізаціїтавтручаннядержавиудіяльністьЗМІ).ХарактернапереважнодлякраїнЦентральноїіПівнічноїЄвропи(Німеччина,Австрія,Швейцарія,Бельгія,Голландія,Данія,Фінляндія,Норвегія,Швеція);назвапов’язаназвизначальноюроллюудіяльностіЗМІстабільнихсоціальнихгруп-корпорацій.

ЛІБЕРАЛЬНАМОДЕЛЬ

Середнійрівеньтиражівмасовихгазет,низькийрівеньполітичногопаралелізму,низькийрівеньвтручаннядержавиусправиЗМІ,високийступіньжурналістськоїпрофесіоналізації.ХарактернадлядержавПівнічно-Атлантичногорегіону(Великобританія,Ірландія,Канада,США).

Навідмінувідпопередників,ГаллініМанчінізосереджуютьсятількинадемократичнихсуспільствахЗахідноїЄвропиіПівнічноїАмерики.Водночасїхнятеоріяєпродуктивноюдлябільшостідержавсучасногосвіту,медіасистемиякихможутьбутипредставленічерезкомбінаціїристрьохосновнихмоделей,запропонованиху«Сучаснихмедіасистемах»,тапевнихспецифічнихнаціональнихрисіявищ.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Курс «сучасні медіасистеми і політичні комунікації». OpenStax CNX. Jun 07, 2008 Download for free at http://cnx.org/content/col10539/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Курс «сучасні медіасистеми і політичні комунікації»' conversation and receive update notifications?

Ask