<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Maak baie seker dat die leerders nie die voorste getal van ‘n aftrekbewerking herbenoem nie. ( Dit is die rede waarom hulle later probleme ondervind as hulle ‘n bewerking waar ‘n groep van 10 ontbind moet word, kry. )

Voorbeeld: 76 - 12 = ______

Probeer dit!

Gooi 76 tellers, wat in tiene en ene gegroepeer is, in ‘n plastieksak.

Laat ‘n leerder nou 2 kom uithaal.

Vra : Hoeveel is in die sak oor? 74

Wat is gedoen? ( 2 ene is uitgehaal) Skryf : 76 - 2 = 74

Laat ‘n ander leerder nou die 10 kom uithaal.

Vra : Wat is nou oor in die sak? 64

Wat is gedoen? ( 1 tien is uitgehaal) Skryf : 74 - 10 = 64

Om te toets, word eers 10 en dan 2 weer terug in die sak gegooi. Nou is daar weer 76 .

Onthou : Alle bewerkings word nog sonder oordrag of ontbinding van ‘n tien gedoen.

Leerders kan horisontaal of vertikaal werk. Dit is hulle keuse.

Help die leerders net om aan die gang te kom met die ontsyfering van die geheime kode. Hulle moet net begryp dat elke teken ‘n letter van die alfabet voorstel. Los hulle dan om self te probeer.

Moedig almal aan om iets met die kode te skryf, al is dit net hul eie naam.

Dit is ook ‘n geleentheid om uit te vind wie reeds die alfabet ken. Dalk kan dit sommer dien as aansporing om dit te leer.

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: tel in tiene [lu 1.3, lu 1.7, lu 1.8, lu 1.11, lu 2.2,]

 • Skryf die getal en die getalnaam wat by elke letter weg­gelaat is:

A: ______________________________ ______________________________

B: ______________________________ ______________________________

C: ______________________________ ______________________________

D: ______________________________ ______________________________

E: ______________________________

______________________________

F: ______________________________

______________________________

G: ______________________________

______________________________

H: ______________________________

LU 1.3
 • Kyk mooi na: 1 ; 1 1 ; 21 ; 31 ; 41 ; 51 ; 61 ; 71 ; 81 ; 91
 • Skryf nou al die getalle wat onder 5 en 9 moet kom:

5 : 15 ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; 95

9 ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; 99

 • Ons tel in tiene. Begin nou by:

3 ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; 93

 • Tel nou terug in tiene:

93 ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____ ; 3

LU 1.11

Bonnie en Tommie het vir hulle "tiene goggas " gemaak. Hulle lyk so:

 • Die twee sirkels wat hulle las, is saam gelyk aan 10 .

3 + 7 = 10 7 + 3 = 10

 • Vul nou die getalle wat weggelaat is op die ander goggas in.
 • Voltooi:

7 en 3

____ en 9

____ en 5

3 en 7

9 en ____

5 en ____

____ en 8

____ en 6

8 en ____

6 en ____

 • Flinkdink!

Dink altyd aan watter twee stukke bymekaar pas!

LU 1.8
 • Help vir Bonnie en Tommie om al die getalle op die kaartjies so vinnig as moontlik bymekaar te tel. Kan jy aan 'n vinnige manier dink? Wys wat jy gaan doen!

 • Al die vrugte aan die bome wat gelyk is aan 10, is ryp. Kleur hulle in sodat Bonnie en Tommie kan weet watter vrugte hulle mag pluk.
LU 1.8
 • Bonnie sê:

Kom ons bou getalsinpatrone met die stukke van die “tiene goggas" wat bymekaar pas .

 • Tommie sê:

Kom ons bou getalsinpatrone met die stukke wat afbreek .

LU 2.2
 • Gebruik jou eie metode om die probleem op te los. Jy mag ook teken.

Verdeel 30 smarties tussen Bonnie, Tommie en hul maat, Terrie, sodat almal ewe veel kry. Hoeveel smarties gaan elkeen kry?

 • Elkeen gaan ___________________________________________________
LU 1.7

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder ken, lees en skryf getalsimbole en -name van 1 tot minstens 1 000;

Assesseringstandaard 1.7: Dit is duidelik wanneer die leerder los praktiese probleme op wat gelyke verdeling en groepering behels en verduidelik die antwoorde, wat sowel eenheidsbreuke as nie-eenheidsbreuke kan insluit (bv. ¼, ¾);

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder die gepaste simbole in berekeninge kan gebruik om probleme wat die volgende behels, op te los;

1.8.1 optelling en aftrekking van heelgetalle met minstens 3 syfers;

1.8.2 vermenigvuldiging van minstens 2-syferheelgetalle met 1-syferheelgetalle;

1.8.3 deling van minstens 2-syferheelgetalle deur 1-syferheelgetalle;

1.8.4 skatting;

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat die volgende behels;

1.9.1 optelling en aftrekking van getalle tot minstens 50;

1.9.2 vermenigvuldiging van heelgetalle met oplossings tot minstens 50;

Leeruitkomste 2: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.2: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige getalreekse uit tot minstens 1 000 kopieer en brei.

Questions & Answers

What is price elasticity of demand and its degrees. also explain factors determing price elasticity of demand?
Yutansh Reply
Price elasticity of demand (PED) is use to measure the degree of responsiveness of Quantity demanded for a given change on price of the good itself, certis paribus. The formula for PED = percentage change in quantity demanded/ percentage change in price of good A
GOH
its is necessarily negative due to the inverse relationship between price and Quantity demanded. since PED carries a negative sign most of the time, we will usually the absolute value of PED by dropping the negative sign.
GOH
PED > 1 means that the demand of the good is price elasticity and for a given increase in price there will be a more then proportionate decrease in quantity demanded.
GOH
PED < 1 means that the demand of the good is price inelasticity and for a given increase in price there will be a less then proportionate decrease in quantity demanded.
GOH
The factors that affects PES are: Avaliablilty of close substitutes, proportion of income spent on the good, Degree of necessity, Addiction and Time.
GOH
Calculate price elasticity of demand and comment on the shape of the demand curve of a good ,when its price rises by 20 percentage, quantity demanded falls from 150 units to 120 units.
Helen Reply
5 %fall in price of good x leads to a 10 % rise in its quantity demanded. A 20 % rise in price of good y leads to do a 10 % fall in its quantity demanded. calculate price elasticity of demand of good x and good y. Out of the two goods which one is more elastic.
Helen
what is labor
Grace Reply
labor is any physical or mental effort that helps in the production of goods and services
Kwabena
what is profit maximizing level of out put for above hypothetical firm TC = Q3 - 21Q2 + 600 + 1800 P = 600 MC = 3Q2 - 42Q + 600
Sosna Reply
consider two goods X and Y. When the price of Y changes from 10 to 20. The quantity demanded of X changes from 40 to 35. Calculate cross elasticity of demand for X.
Sosna
sorry it the mistake answer it is question
Sosna
consider two goods X and Y. When the price of Y changes from 10 to 20. The quantity demanded of X changes from 40 to 35. Calculate cross elasticity of demand for X.
Sosna
The formula for calculation income elasticity of demand is the percent change in quantity demanded divided by the percent change in income.
Sosna
what is labor productivity
Lizzy Reply
if the demand function is q=25-4p+p² 1.find elasticity of demand at the point p=5?
Puja Reply
what are some of the difference between monopoly and perfect competition market
Obeng Reply
n a perfectly competitive market, price equals marginal cost and firms earn an economic profit of zero. In a monopoly, the price is set above marginal cost and the firm earns a positive economic profit. Perfect competition produces an equilibrium in which the price and quantity of a good is economic
Naima
what are some characteristics of monopoly market
Obeng Reply
explicit cost is seen as a total experiences in the business or the salary (wages) that a firm pay to employee.
Idagu Reply
what is price elasticity
Fosua
...
krishna
it is the degree of responsiveness to a percentage change in the price of the commodity
Obeng
economics is known to be the field
John Reply
what is monopoly
Peter Reply
what is taxation
Peter
is the compulsory transfer of wealth from the private sector to the public sector
Jonna
why do monopoly make excess profit in both long run and short run
Adeola Reply
because monopoly have no competitor on the market and they are price makers,therefore,they can easily increase the princes and produce small quantity of goods but still consumers will still buy....
Kennedy
how to identify a perfect market graph
Adeola Reply
what is the investment
jimmy
investment is a money u used to the business
Mohamed
investment is the purchase of good that are not consumed today but are used in the future to create wealth.
Amina
investment is the good that are not consumed
Fosua
What is supply
Fosua
 Supply represents how much the market can offer.
Yusif
it is the quantity of commodity producers produces at the market
Obeng
what is the effect of scarce resources on producers
Phindu Reply
explain how government taxes and government producer subsidies affect supply
Chanda
what is economic
Charles Reply
what are the type of economic
Charles
macroeconomics,microeconomics,positive economics and negative economics
Gladys
what are the factors of production
Gladys
process of production
Mutia
Basically factors of production are four (4) namely: 1. Entrepreneur 2. Capital 3. Labour and; 4. Land but there has been a new argument to include an addition one to the the numbers to 5 which is "Technology"
Elisha
what is land as a factor of production
Gladys
what is Economic
Abu
economics is how individuals bussiness and governments make the best decisions to get what they want and how these choices interact in the market
Nandisha
Economics as a social science, which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means, which have alternative uses.
Yhaar
Economics is a science which study human behaviour as a relationship between ends and scarce means
John
Economics is a social sciences which studies human behavior as a relationship between ends and scarce mean, which have alternative uses.....
Pintu
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 3. OpenStax CNX. Oct 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11129/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask