<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 2

Uitstaande gebeurtenisse gedurende die middeleeue

Hoe sou jy daarvan gehou het om in ‘n tyd te lewe waarin skole soos wat ons dit ken, nie bestaan het nie? Jy sou nie skool moes bywoon nie! Klink lekker nê. Ons gaan ‘n bietjie meer van hierdie tyd te wete kom. Kyk mooi na die volgende tydlyn. Wat is ‘n tydlyn?

Slaan die woord tydlyn na en skryf die betekenis neer:

‘n Tydlyn is:

LU 3.8.2
MIDDELEEUE
Ongeveer 800 n.C. Begin van Middeleeue 1066 Engeland binnegeval deur die Normandiërs onder leiding van "Willem die Veroweraar” 1096 – 1270 Die Kruistogte 1440 Gutenberg ontwerp die drukpers 1492 Christopher Columbus ontdek Amerika Ongeveer 1500 n.C. Middeleeue kom tot einde

Hierdie tydlyn het miskien nie nou enige betekenis vir julle nie, maar dis tog belangrik om te weet wanneer die Middeleeue begin en geëindig het.

Beantwoord die volgende vrae sommer mondelings in julle groepe:

  1. Wanneer het die Middeleeue begin?
  2. Wanneer het die Middeleeue geëindig?
  3. Oor hoeveel eeue het die Middeleeue gestrek?
  4. Watter twee gebeurtenisse is baie belangrik en het die wêreld se geskiedenis beïnvloed?

Maak nou jou eie tydlyn. Begin met die jaartal waarin jy gebore is en eindig met die huidige jaartal. Bring dan 4 jaartalle op jou tydlyn aan: die onderskeie jaartalle waarin jy ses, agt, tien en twaalf jaar oud geword het. By daardie jaartalle moet jy gebeurtenisse aanbring wat ‘n hoogtepunt in daardie jaar was.

Hier is ‘n voorbeeld:

Glenda Taylor
Gebore in 19__ 19__ Wissel eerste tand 19__ Speel eerste netbalwedstryd 19__ Reis eerste maal per vliegtuig ____ Sien "Westlife" optree Huidige jaartal Laaste laerskooljaar

Gebruik ‘n A4 grootte vel vir jou tydlyn. Draai dit dwars en trek die tydlyn in die middel van die vel papier.

LU 5.1.1

1. DIE HOOGTEPUNTE IN SARAH SMITH SE LEWE

Hier is ‘n paar van die hoogtepunte in Sarah Smith se lewe tot dusver. Al hierdie dinge het reeds gebeur en moet dus in die verlede tyd oorgeskryf word.

(a) Ek word in 1988 gebore.

(b) Op my sesde verjaardag kry ek my eerste fiets.

(c) Gedurende my agste jaar wen ek ‘n prys vir goeie werk.

(d) Ek is baie siek in 1998.

(e) My ma laat my toe om aan te trek wat ek wil nadat ek twaalf geword het.

LU 6.3.8

2. KINDERS UIT DIE MIDDELEEUE

Wat het kinders in die Middeleeue gedoen en geleer? Lees die onderstaande leesstuk hardop vir jou maat. Ruil dan weer om sodat jou maat dit vir jou lees.

Gedurende die Middeleeue het die ryk mense en adelikes in kastele gewoon. Tristan was die seun van ‘n ryk edelman en het in ‘n baie groot kasteel gewoon. Hoewel daar nie skole was nie, het Tristan elke dag vir ‘n paar ure lank onderrig ontvang. Sy pa het ‘n leermeester gehuur wat elke dag na hulle kasteel toe gekom het. Hy het Tristan in die volgende vakke onderrig: Latyn, Leesvaardighede, Skryfvaardighede en Rekenkunde. Hy moes ook sport beoefen. Hy moes leer hoe om met ‘n pyl en boog te skiet, om perd te ry en hoe om valke af te rig. Seuns het ook geleer om te skerm, maar slegs met hout swaarde. Hulle skilde was ook van hout.

As ‘n reël is dogters nie deur leermeesters onderrig nie. Dogters van die ryk families is vanaf die ouderdom van sewe jaar geleer om te weef en naaldwerk te doen. Nadat hulle tien jaar oud geword het, is hulle geleer hoe om die huishouding waar te neem. Die seuns en dogters van ryk edelmanne het op ‘n baie jong ouderdom getrou. Die seuns kon vanaf veertien jaar en die dogters vanaf twaalf jaar trou.

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask