<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Низата како едноиндексно поле се користи и е погодна за пресметки со пообемни податоци бидејќи податоците во низа имаат исто име, а се разликуваат само по својата позиција-индекс кој е природен или цел број. Тоа овозможува лесно оперирање со податоците од низите бидејќи во пресметките се оперира само со нивните индекси.

Низи-едноиндексни полиња

Што е низа во програмските јазици?

  • Низите се структурирани податочни типови
  • колекција од повеќе индивидуални елементи со заедничко име
  • овозможуваат пристап до индивидуалните елементи во низата

За да се организираат повеќе податоци од ист тип, може да се креираат повеќе променливи и на секој податок му се доделува промелива. Но тоа е фукционално само ако се оперира со ограничен број променливи.

На пример, со програмскиот сегмент се собираат вредностите на три податока

int prom1, prom2, prom3; int suma;scanf(“%d%d%d”,&prom1,&prom2,&prom3); suma = prom1 + prom2 + prom3;

Но ако е потребнo да оперираме со многу повеќе променливи од исти тип (на пр. 100, 1000, ...), потребен е поинаков приод. За таа цел се формира низа од повеќе променливи од ист тип.

Низа е структура со релациски поврзани податоци, при што

  • бројот на елементи е однапред познат
  • сите елементи се променливи од ист тип

Дефиниција:

Низа е колекција од променливи од ист тип сместени во низа последователни мемориски локации, на кои им е доделено единствено име.

Низите уште се нарекуваат едноиндексни или еднодимензионални полиња.

За пристап до кој и да е елемент од полето се користи името и позицијата на елементот во полето, а позицијата се одредува со индекс.

Според бројот на индекси полињата се делат на

  • едноиндексни (полиња),
  • двоиндексни (матрици), итн..

Декларирање на едноиндексно поле

Секогаш кога во програма се користи поле, на почетокот од програмата тоа се декларира. За негово декларирање потребно е неговото име, типот на елементите (променливите) и бројот на елементи во полето.

Формат на наредбата за декларирање е

tip ImePole[BrojNaElementi];

Примери за декларирање на поле:

int c[10]; float moePole[3284]; double Tez[100]; int b[100], x[27];

Пример 1.

Да се дефинира едноиндексно поле temps што содржи 5 реални вредности.

Со наредбата

float temps[5];

се декларира поле temps со пет реални вредности, а тоа значи резервирање мемориски простор

Иницијализација на едноиндексно поле

Во наребата за декларација може да се иницијализираат и елементите на полето како што е наведено со следните две наредби:

int p[10] ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, n[5]= {1, 2, 3, 4, 5 }; float broevi[4]= {1.0, 0.3, 2.25, 4.5};

Ако не се внесат доволно вредности за сите елементи од полето, најдесните елементи се иницијализираат на 0 како на пример:

int a[5] = {0,1,3}; /* preostanatite elementi se 0 */int b[10]={0}; /*najednostaven nacin za inicijalizacija na site vrednosti na 0 */int c[80] = {95}; /* prviot element ima vrednost 95, a site ostanati 0 */

Ако не е определена големината на полето, тогаш истата ја определува компјутерот

int n[] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; - 5 почетни вредности, согласно полето ќе биде декларирано како поле со 5 елемента

int pogodi[] = {1,3,5,7,11,13}; - поле со 6 елементи

int golemina[] = {3, 1, 5, 99, 18, -1}; - поле со 6 елементи

Пристап до елемент на едноиндексно поле

За да се добие или промени елемент од полето, потребно е да се определи име на полето и позицијата на елементот во полето. Форматот на елемент од полето е

imePole[IndeksPozicija]

Поле со n елементи и име alfa е:

alfa[0], alfa[1]...alfa[n-1]

  • првиот елемент се наоѓа на позиција (има индекс) 0, вториот на позиција (има индекс) 1, итн.
  • индекс на поле може да биде само целобројна вредност
  • одговорност на програмерот е да обезбеди индексот да биде во интервалот [0,n-1]

Поле може да се иницијализира и со следната низа наредби:

int i, n[10];for (i=0; i<10; i++) n[i] = i;

Пример 2.

Програмски сегмент за собирање на вредностите на елементите на две полиња и нивно сместување во трето поле:

for(i=0; i<n; i++) c[i]=a[i]+b[i];

Пример 3.

Операторот што го одредува индексот има најголем приоритет, поради што во следниот израз

a[2]++

компјутерот ќе ја зголеми вредноста на променливата што се наоѓа на третата позиција во полето за 1.

Пример 4.

Да се најде минимален елемент во низа.

Програма:

#include<stdio.h>int main() {int min, i, pole[20];for(i = 0; i<20; i++) {printf(“Vnesete element %d:i”, i); scanf(“%d”,&pole[i]);} min = pole[0]; for(i = 0; i<20; i++) {if (pole[i]<min) min = pole[i];}printf(“Minimalen e elementot %d ”, min); return 0;}

Пример 5.

Да се изброи колку елементи од една низа припаѓаат на даден интервал.

Програма:

#include<stdio.h>int main() {int pocetok, kraj, i, pole[50], brojac = 0;printf (“Vnesi vrednoti za pocetok i kraj na intervalot”); scanf (“%d %d”,&pocetok,&kraj);for(i = 0; i<50; i++) {printf(“Vnesete element %d:i”, i); scanf(“%d”,&pole[i]);} for(i = 0; i<50; i++) {if (pole[i]>pocetok&&pole[i]<kraj) brojac++; }printf(“Vkupno elementi vo intervalot ima %d ”, brojac);return 0; }

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Вовед во програмирање. OpenStax CNX. Oct 28, 2013 Download for free at http://cnx.org/content/col11379/1.12
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Вовед во програмирање' conversation and receive update notifications?

Ask