<< Chapter < Page Chapter >> Page >

-Chi phí lương cho công nhân tạm nghỉ:

X : 52 saínphaáøm 20 ph uït 60 phuït 8 . 000 âäöng/giåì 60 = 83 . 200 âäöng size 12{X: { {"52" rSup { size 8{ ital "saínphaáøm"} } *"20" rSup { size 8{ ital "ph""uït"} } } over {"60" rSup { size 8{"phuït"} } } } *8 "." "000" rSup { size 8{"âäöng/giåì"} } *"60"%="83" "." "200" ital "âäöng"} {}

Y : 672 saínpháøm 30 ph uït 60 phuït 8 . 000 âäöng/giåì 60 = 1 . 612 . 800 âäöng size 12{Y: { {"672" rSup { size 8{ ital "saínpháøm"} } *"30" rSup { size 8{ ital "ph""uït"} } } over {"60" rSup { size 8{"phuït"} } } } *8 "." "000" rSup { size 8{"âäöng/giåì"} } *"60"%=1 "." "612" "." "800" ital "âäöng"} {}

 Tổng chi phí thực hiện phương án này là:

TC2 = (75.893.333 + 73.344.000) + (3.605.333 + 5.012.800) + (83.200 + 1.612.800)

= 159.551.466 đồng.

 So sánh 2 phương án sản xuất, ta thấy phương án 2 có chi phí thấp hơn phương án 1 với số tiền tiết kiệm được là:

161.847.000 - 159.551.466 = 2.295.534 đồng

Như vậy ta nên chọn phương án 2 để thực hiện.

Bài 2: Phân xưởng của công ty C sản xuất sản phẩm X để vận chuyển đến các công ty kinh doanh. Ông A, nhà hoạch định sản xuất ở phân xưởng nói trên, lên kế hoạch tổng hợp cho năm tới dựa vào số liệu dự báo của văn phòng công ty. Phân xưởng hiện đang sản xuất 3 dạng của sản phẩm X (là X1 , X2 và X3) có một số khác biệt về đặc tính nhưng mỗi sản phẩm có lượng hao phí giống nhau về giờ lao động để sản xuất. Số liệu sản phẩm X được dự báo như sau:

Sản phẩm
Số liệu dự báo (1.000 sản phẩm)
Qúi 1 Qúi 2 Qúi 3 Qúi 4
X1 10,3 11,4 13,9 9,3
X2 6,1 5,4 7,8 6,7
X3 3,0 1,4 4,2 5,7

Năng lực máy móc hiện có dồi dào để sản xuất theo yêu cầu dự báo và mỗi sản phẩm cần 5 giờ lao động. Hãy tính:

a. Nhu cầu tổng hợp của sản phẩm X cho mỗi quí.

b. Số giờ lao động tổng hợp cho mỗi qúi.

c. Nếu mỗi công nhân làm việc 520 giờ/qúi thì cần phải có bao nhiêu công nhân cho mỗi qúi.

d. Nếu chi phí cho việc thuê thêm mỗi công nhân là 0,2 triệu đồng (chi phí đào tạo, huấn luyện, tập việc lúc ban đầu), chi phí cho thôi việc là 0,25 triệu đồng/công nhân và chi phí tồn trữ là 1,5 triệu đồng/1.000 sản phẩm/qúi (công ty làm việc 65 ngày/qúi). Hãy tính kế hoạch tổng hợp cho năm tới theo:

 Nhu cầu (giả sử năng lực ban đầu thích ứng với quí 1).

 Mức năng lực trung bình.

Bài giải

a. Xác định nhu cầu tổng hợp cho mỗi quí.

- Theo thông tin đề bài cho biết, để chế tạo một sản phẩm X các loại đều tiêu hao một lượng lao động như nhau là 5 giờ. Do đó, ta có thể xác định lượng nhu cầu tổng hợp như sau.

b. Xác định số giờ lao động tổng hợp cho từng quí, thông qua bảng tính sau (mỗi sản phẩm mất 5 giờ lao động).

Sản phẩm
Số liệu dự báo (1.000 sản phẩm)
Qúi 1 Qúi 2 Qúi 3 Qúi 4
X1X2X3 10,36,13,0 11,45,41,4 13,97,84,2 9,36,75,7
Tổng 19,4 18,2 25,9 21,7
Giờ lao động 97.000 91.000 129.500 108.500

c. Nếu mỗi công nhân làm việc 520 giờ/quí thì ta cần số công nhân ở mỗi quí để đảm bảo sản xuất đủ số lượng sản phẩm theo dự báo là.

- Säú cäng nhán cáön åí quê 1: 97 . 000 520 = 187 cäng nhán size 12{"Säú cäng nhán cáön åí quê 1: " { {"97" "." "000"} over {"520"} } ="187"" cäng nhán"} {}

- Säú cäng nhán cáön åí quê 2: 91 . 000 520 = 175 cäng nhán size 12{"Säú cäng nhán cáön åí quê 2: " { {"91" "." "000"} over {"520"} } ="175"" cäng nhán"} {}

- Säú cäng nhán cáön åí quê 3: 129 . 500 520 = 250 cäng nhán size 12{"Säú cäng nhán cáön åí quê 3: " { {"129" "." "500"} over {"520"} } ="250"" cäng nhán"} {}

- Säú cäng nhán cáön åí quê 4: 108 . 500 520 = 209 cäng nhán size 12{"Säú cäng nhán cáön åí quê 4: " { {"108" "." "500"} over {"520"} } ="209"" cäng nhán"} {}

d. Ta thiết lập các kế hoạch tổng hợp theo:

 Theo nhu cầu (Năng lực ban đầu thích ứng với quí 1).(ĐVT: Công nhân)

Quí Nhu cầu Sản xuất Thuê thêm Giảm công nhân
1234 187175250209 187175250209 --75- -12-41
Tổng 75 43

 Tổng chi phí phát sinh gồm chi phí thuê thêm và chi phí thôi việc.

- Chi phí thuê thêm:75 công nhân * 0,2 triệu đồng/công nhân = 15 triệu đồng.

- Chi phí cho thôi việc: 53 công nhân * 0,25 tr đ/cn = 13,25 triệu đồng

 Tổng chi phí thực hiện kế hoạch này là:

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask