<< Chapter < Page Chapter >> Page >

I t i k + 1 = ( E q i k E t i k + 1 ) 1 r a i + jx q i size 12{I` rSub { size 8{t`i} } rSup { size 8{k+1} } = \( E` rSub { size 8{q`i} } rSup { size 8{k} } - E` rSub { size 8{t`i} } rSup { size 8{k+1} } \) ` { {1} over {r rSub { size 8{a`i} } + ital "jx" rSub { size 8{q`i} } } } } {}

Sau đó thành phần mới của dòng điện dọc theo trục dọc được xác định. Cuối cùng điện áp sau điện kháng đồng bộ ngang trục được tính từ:

E q i k + 1 = E ' q i ( 0 ) + ( x q i x ' d i ) I d i k + 1 size 12{E` rSub { size 8{q`i} } rSup { size 8{k+1} } =E`' rSub { size 8{q`i \( 0 \) } } + \( x rSub { size 8{q`i} } - x' rSub { size 8{d`i} } \) `I` rSub { size 8{d`i} } rSup { size 8{k+1} } } {}

Với E’qi(0) và i(0) góc lệch của Eqi được giữ cố định.

Khi lời giải mạng điện đã đạt được thì dòng điện ở cực máy trở thành giá trị ban đầu đối với cách giải các phương trình vi phân. Phương trình này được sử dụng để tính toán công suất khe hở không khí ban đầu của máy.

P e i ( 0 ) = Re ( I t i ( 0 ) . E ' i ( 0 ) ) size 12{P` rSub { size 8{e`i \( 0 \) } } ="Re" \( I rSub { size 8{t`i \( 0 \) } } "." `E`' rSub { size 8{i \( 0 \) } } rSup { size 8{*} } \) } {}

Khi độ lớn của điện áp sau kháng điện quá độ được giữ cố định hoặc từ:

P e i ( 0 ) = Re ( I t i ( 0 ) . E q i ( 0 ) ) size 12{P` rSub { size 8{e`i \( 0 \) } } ="Re" \( I rSub { size 8{t`i \( 0 \) } } "." `E` rSub { size 8{q`i \( 0 \) } } rSup { size 8{*} } \) } {}

Khi ảnh hưởng của những chổ lồi lõm và sự thay đổi từ thông móc vòng được đưa vào tính toán. Điện áp ban đầu Eqi(0) có được cũng từ cách giải của mạng điện tại thời điểm tức thời sau sự nhiễu loạn.

8.5.2. Phương pháp biến đổi Euler

hi máy điện được đặc trưng bằng nguồn áp có độ lớn không đổi sau điện kháng quá độ thì nó cần thiết cho việc giải 2 phương trình vi phân bậc nhất để thu được sự biến thiên góc lệch điện áp bên trong i, và tốc độ máy i. Thật vậy đối với m máy mà tất cả các máy được đặc trưng một cách đơn giản hóa thì cần giải 2m phương trình cùng một lúc là điều cần thiết. Những phương trình đó là:

i dt = ω i ( t ) f size 12{ { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } =ω rSub { size 8{`i \( t \) } } - 2π`f} {} (8.11)

i dt = π f H i ( P m i P e i ( t ) ) i = 1, 2, . . . . . . . , m size 12{ { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } = { {π`f} over {H rSub { size 8{i} } } } ` \( P rSub { size 8{m`i} } - P rSub { size 8{e`i` \( t \) } } \) ~~~i=1,`2,` "." "." "." "." "." "." "." ,`m} {}

Nếu không có tác động của bộ điều chỉnh thì Pmi vẫn không đổi và:

Pmi = Pmi(0)

Trong việc áp dụng phương pháp biến đổi Euler, phương pháp ước tính ban đầu của góc lệch điện áp bên trong và tốc độ máy tại thời điểm ( t + Δt ) size 12{ \( t+Δt \) } {} có được từ.

δ i ( t + Δt ) ( 0 ) = δ i ( t ) ( 1 ) + i dt ( t ) Δt size 12{δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } =δ` rSub { size 8{i \( t \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } + { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t \) } } `Δt} {}

ω i ( t + Δt ) ( 0 ) = ω i ( t ) 1 + i dt ( t ) Δt i = 1, 2, . . . . . . . m size 12{ω` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } =ω` rSub { size 8{i \( t \) } } rSup { size 8{1} } + { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t \) } } Δt~~i=1,`2,` "." "." "." "." "." "." "." m} {}

Mà các đạo hàm được tính từ phương trình (8.11) và Pei(t) là công suất của máy tại thời điểm t. Khi t = 0 công suất của máy Pei(t) có được từ cách giải mạng điện tại thời điểm sau khi xảy ra nhiễu loạn.

Ước tính thứ hai có được bằng cách tính các đạo hàm tại thời điểm . Điều này đòi hỏi ước tính ban đầu phải được xác định đối với công suất của máy tại thời điểm . Công suất này có được bằng cách tính toán các thành phần mới của điện áp bên trong từ:

e ' i ( t + Δt ) ( 0 ) = E ' i cos δ i ( t + Δt ) ( 0 ) size 12{e'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } = lline `E' rSub { size 8{i} } rline `"cos"`δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } } {}

f ' i ( t + Δt ) ( 0 ) = E ' i sin δ i ( t + Δt ) ( 0 ) size 12{f'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } = lline `E' rSub { size 8{i} } rline `"sin"`δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } } {}

Sau cách giải của mạng điện đã đạt được sự cân bằng thì điện áp tại nút bên trong máy cố định. Khi có sự cố 3 pha trên nút f thì điện áp nút Ef cũng giữ cố định bằng 0. với sự tính toán điện áp của nút và điện áp bên trong thì dòng điện đầu cực máy có thể được tính từ:

I t i ( t + Δt ) ( 0 ) = ( E ' i ( t + Δt ) ( 0 ) E i ( t + Δt ) ( 0 ) ) . 1 r a i + jx ' di size 12{I` rSub { size 8{t`i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } = \( E'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } - E` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } \) ` "." ` { {1} over {r rSub { size 8{a`i} } + ital "jx"' rSub { size 8{ ital "di"} } } } } {}

Và công suất máy tính từ:

P e i ( t + Δt ) ( 0 ) = Re I t i ( t + Δt ) ( 0 ) . ( E ' i ( t + Δt ) ( 0 ) ) size 12{P` rSub { size 8{e`i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } ="Re"` left lbrace `I` rSub { size 8{t`i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } "." ` \( E'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } \) ` rSup { size 8{*} } right rbrace } {}

Ước tính thứ hai đối với góc lệch điện áp bên trong và tốc độ máy có được từ .

δ i ( t + Δt ) ( 1 ) = δ i ( t ) ( 1 ) + i dt ( t ) + i dt ( t + Δt ) 2 Δt size 12{δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } =δ` rSub { size 8{i \( t \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } +` left ( { { { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t \) } } + { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t+Δt \) } } } over {2} } right )`Δt} {}

ω i ( t + Δt ) ( 1 ) = ω i ( t ) ( 1 ) + i dt ( t ) + i dt ( t + Δt ) 2 Δt i = 1, 2, . . . . . . . , m size 12{ω` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } =ω` rSub { size 8{i \( t \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } +` left ( { { { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t \) } } + { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t+Δt \) } } } over {2} } right )`Δt~~~i=1,`2,` "." "." "." "." "." "." "." ,`m} {}

Với i dt ( t + Δt ) = ω i ( t + Δt ) ( 0 ) f size 12{ { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t+Δt \) } } =ω` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } - 2π`f} {}

i dt ( t + Δt ) = π f H i ( P m i P e i ( t + Δt ) ( 0 ) ) size 12{ { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t+Δt \) } } = { {π`f} over {H rSub { size 8{i} } } } ` \( P` rSub { size 8{m`i} } - P` rSub { size 8{e`i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } \) } {}

Điện áp cuối cùng tại thời điểm ( t + Δt ) size 12{ \( t+Δt \) } {} đối với thanh góp bên trong máy là:

e ' i ( t + Δt ) ( 1 ) = E ' i cos δ i ( t + Δt ) ( 1 ) size 12{e'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } = lline `E' rSub { size 8{i} } rline `"cos"`δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } } {}

f ' i ( t + Δt ) ( 1 ) = E ' i sin δ i ( t + Δt ) ( 1 ) size 12{f'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } = lline `E' rSub { size 8{i} } rline `"sin"`δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } } {} i = 1, 2, ..............., m

Các phương trình của mạng được giải quyết trở lại để lấy lại điện áp cuối cùng của hệ thống tại thời điểm ( t + Δt ) size 12{ \( t+Δt \) } {} . Điện áp nút được sử dụng cùng với điện áp bên trong để có được dòng điện của máy, công suất và luồng công suất của mạng điện. Thời gian được tăng lên Δt size 12{Δt} {} và một sự thử nghiệm đóng mạch để xác định, nếu sự vận hành của bộ ngắt tác động hay là tình trạng sự cố bị thay đổi. Nếu sự vận hành đã được cho trong lịch trình thì sự thay đổi thích hợp là sự đóng mạch các thông số hay biến số của mạng điện hoặc cả hai. Các phương trình của mạng được giải quyết để có được tình trạng của hệ thống tại thời điểm tức thời sau khi xảy ra sự thay đổi. Trong cách tính toán này điện áp bên trong được giữ cố định tại một trị số của dòng điện. Sau đó các ước tính có được đối với thời gian gia tăng tiếp theo. Quá trình đó được lặp lại cho đến khi thời gian t bằng thời gian cực đại Tmax định trước.

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình giải tích mạng điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10815/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình giải tích mạng điện' conversation and receive update notifications?

Ask