<< Chapter < Page Chapter >> Page >

I t i k + 1 = ( E q i k E t i k + 1 ) 1 r a i + jx q i size 12{I` rSub { size 8{t`i} } rSup { size 8{k+1} } = \( E` rSub { size 8{q`i} } rSup { size 8{k} } - E` rSub { size 8{t`i} } rSup { size 8{k+1} } \) ` { {1} over {r rSub { size 8{a`i} } + ital "jx" rSub { size 8{q`i} } } } } {}

Sau đó thành phần mới của dòng điện dọc theo trục dọc được xác định. Cuối cùng điện áp sau điện kháng đồng bộ ngang trục được tính từ:

E q i k + 1 = E ' q i ( 0 ) + ( x q i x ' d i ) I d i k + 1 size 12{E` rSub { size 8{q`i} } rSup { size 8{k+1} } =E`' rSub { size 8{q`i \( 0 \) } } + \( x rSub { size 8{q`i} } - x' rSub { size 8{d`i} } \) `I` rSub { size 8{d`i} } rSup { size 8{k+1} } } {}

Với E’qi(0) và i(0) góc lệch của Eqi được giữ cố định.

Khi lời giải mạng điện đã đạt được thì dòng điện ở cực máy trở thành giá trị ban đầu đối với cách giải các phương trình vi phân. Phương trình này được sử dụng để tính toán công suất khe hở không khí ban đầu của máy.

P e i ( 0 ) = Re ( I t i ( 0 ) . E ' i ( 0 ) ) size 12{P` rSub { size 8{e`i \( 0 \) } } ="Re" \( I rSub { size 8{t`i \( 0 \) } } "." `E`' rSub { size 8{i \( 0 \) } } rSup { size 8{*} } \) } {}

Khi độ lớn của điện áp sau kháng điện quá độ được giữ cố định hoặc từ:

P e i ( 0 ) = Re ( I t i ( 0 ) . E q i ( 0 ) ) size 12{P` rSub { size 8{e`i \( 0 \) } } ="Re" \( I rSub { size 8{t`i \( 0 \) } } "." `E` rSub { size 8{q`i \( 0 \) } } rSup { size 8{*} } \) } {}

Khi ảnh hưởng của những chổ lồi lõm và sự thay đổi từ thông móc vòng được đưa vào tính toán. Điện áp ban đầu Eqi(0) có được cũng từ cách giải của mạng điện tại thời điểm tức thời sau sự nhiễu loạn.

8.5.2. Phương pháp biến đổi Euler

hi máy điện được đặc trưng bằng nguồn áp có độ lớn không đổi sau điện kháng quá độ thì nó cần thiết cho việc giải 2 phương trình vi phân bậc nhất để thu được sự biến thiên góc lệch điện áp bên trong i, và tốc độ máy i. Thật vậy đối với m máy mà tất cả các máy được đặc trưng một cách đơn giản hóa thì cần giải 2m phương trình cùng một lúc là điều cần thiết. Những phương trình đó là:

i dt = ω i ( t ) f size 12{ { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } =ω rSub { size 8{`i \( t \) } } - 2π`f} {} (8.11)

i dt = π f H i ( P m i P e i ( t ) ) i = 1, 2, . . . . . . . , m size 12{ { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } = { {π`f} over {H rSub { size 8{i} } } } ` \( P rSub { size 8{m`i} } - P rSub { size 8{e`i` \( t \) } } \) ~~~i=1,`2,` "." "." "." "." "." "." "." ,`m} {}

Nếu không có tác động của bộ điều chỉnh thì Pmi vẫn không đổi và:

Pmi = Pmi(0)

Trong việc áp dụng phương pháp biến đổi Euler, phương pháp ước tính ban đầu của góc lệch điện áp bên trong và tốc độ máy tại thời điểm ( t + Δt ) size 12{ \( t+Δt \) } {} có được từ.

δ i ( t + Δt ) ( 0 ) = δ i ( t ) ( 1 ) + i dt ( t ) Δt size 12{δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } =δ` rSub { size 8{i \( t \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } + { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t \) } } `Δt} {}

ω i ( t + Δt ) ( 0 ) = ω i ( t ) 1 + i dt ( t ) Δt i = 1, 2, . . . . . . . m size 12{ω` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } =ω` rSub { size 8{i \( t \) } } rSup { size 8{1} } + { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t \) } } Δt~~i=1,`2,` "." "." "." "." "." "." "." m} {}

Mà các đạo hàm được tính từ phương trình (8.11) và Pei(t) là công suất của máy tại thời điểm t. Khi t = 0 công suất của máy Pei(t) có được từ cách giải mạng điện tại thời điểm sau khi xảy ra nhiễu loạn.

Ước tính thứ hai có được bằng cách tính các đạo hàm tại thời điểm . Điều này đòi hỏi ước tính ban đầu phải được xác định đối với công suất của máy tại thời điểm . Công suất này có được bằng cách tính toán các thành phần mới của điện áp bên trong từ:

e ' i ( t + Δt ) ( 0 ) = E ' i cos δ i ( t + Δt ) ( 0 ) size 12{e'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } = lline `E' rSub { size 8{i} } rline `"cos"`δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } } {}

f ' i ( t + Δt ) ( 0 ) = E ' i sin δ i ( t + Δt ) ( 0 ) size 12{f'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } = lline `E' rSub { size 8{i} } rline `"sin"`δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } } {}

Sau cách giải của mạng điện đã đạt được sự cân bằng thì điện áp tại nút bên trong máy cố định. Khi có sự cố 3 pha trên nút f thì điện áp nút Ef cũng giữ cố định bằng 0. với sự tính toán điện áp của nút và điện áp bên trong thì dòng điện đầu cực máy có thể được tính từ:

I t i ( t + Δt ) ( 0 ) = ( E ' i ( t + Δt ) ( 0 ) E i ( t + Δt ) ( 0 ) ) . 1 r a i + jx ' di size 12{I` rSub { size 8{t`i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } = \( E'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } - E` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } \) ` "." ` { {1} over {r rSub { size 8{a`i} } + ital "jx"' rSub { size 8{ ital "di"} } } } } {}

Và công suất máy tính từ:

P e i ( t + Δt ) ( 0 ) = Re I t i ( t + Δt ) ( 0 ) . ( E ' i ( t + Δt ) ( 0 ) ) size 12{P` rSub { size 8{e`i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } ="Re"` left lbrace `I` rSub { size 8{t`i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } "." ` \( E'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } \) ` rSup { size 8{*} } right rbrace } {}

Ước tính thứ hai đối với góc lệch điện áp bên trong và tốc độ máy có được từ .

δ i ( t + Δt ) ( 1 ) = δ i ( t ) ( 1 ) + i dt ( t ) + i dt ( t + Δt ) 2 Δt size 12{δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } =δ` rSub { size 8{i \( t \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } +` left ( { { { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t \) } } + { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t+Δt \) } } } over {2} } right )`Δt} {}

ω i ( t + Δt ) ( 1 ) = ω i ( t ) ( 1 ) + i dt ( t ) + i dt ( t + Δt ) 2 Δt i = 1, 2, . . . . . . . , m size 12{ω` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } =ω` rSub { size 8{i \( t \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } +` left ( { { { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t \) } } + { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t+Δt \) } } } over {2} } right )`Δt~~~i=1,`2,` "." "." "." "." "." "." "." ,`m} {}

Với i dt ( t + Δt ) = ω i ( t + Δt ) ( 0 ) f size 12{ { {dδ rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t+Δt \) } } =ω` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } - 2π`f} {}

i dt ( t + Δt ) = π f H i ( P m i P e i ( t + Δt ) ( 0 ) ) size 12{ { {dω rSub { size 8{i} } } over { ital "dt"} } \rline rSub { size 8{ \( t+Δt \) } } = { {π`f} over {H rSub { size 8{i} } } } ` \( P` rSub { size 8{m`i} } - P` rSub { size 8{e`i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 0 \) } } \) } {}

Điện áp cuối cùng tại thời điểm ( t + Δt ) size 12{ \( t+Δt \) } {} đối với thanh góp bên trong máy là:

e ' i ( t + Δt ) ( 1 ) = E ' i cos δ i ( t + Δt ) ( 1 ) size 12{e'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } = lline `E' rSub { size 8{i} } rline `"cos"`δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } } {}

f ' i ( t + Δt ) ( 1 ) = E ' i sin δ i ( t + Δt ) ( 1 ) size 12{f'` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } = lline `E' rSub { size 8{i} } rline `"sin"`δ` rSub { size 8{i \( t+Δt \) } } rSup { size 8{ \( 1 \) } } } {} i = 1, 2, ..............., m

Các phương trình của mạng được giải quyết trở lại để lấy lại điện áp cuối cùng của hệ thống tại thời điểm ( t + Δt ) size 12{ \( t+Δt \) } {} . Điện áp nút được sử dụng cùng với điện áp bên trong để có được dòng điện của máy, công suất và luồng công suất của mạng điện. Thời gian được tăng lên Δt size 12{Δt} {} và một sự thử nghiệm đóng mạch để xác định, nếu sự vận hành của bộ ngắt tác động hay là tình trạng sự cố bị thay đổi. Nếu sự vận hành đã được cho trong lịch trình thì sự thay đổi thích hợp là sự đóng mạch các thông số hay biến số của mạng điện hoặc cả hai. Các phương trình của mạng được giải quyết để có được tình trạng của hệ thống tại thời điểm tức thời sau khi xảy ra sự thay đổi. Trong cách tính toán này điện áp bên trong được giữ cố định tại một trị số của dòng điện. Sau đó các ước tính có được đối với thời gian gia tăng tiếp theo. Quá trình đó được lặp lại cho đến khi thời gian t bằng thời gian cực đại Tmax định trước.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình giải tích mạng điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10815/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình giải tích mạng điện' conversation and receive update notifications?

Ask
Megan Earhart
Start Quiz
Brenna Fike
Start Quiz