<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Phương trình đặc trưng của mạng điện sử dụng cho việc tính toán trào lưu công suất của mạng điện, có thể được ứng dụng để mô tả đặc trưng của mạng điện trong khoảng thời gian quá trình quá độ. Sử dụng ma trận tổng trở nút với đất như hệ quy chiếu, phương trình điện áp cho nút p là:

q p n cSub { size 8{q<>p} {} # } } cSub { size 8{n} } } {} (8.10)

Số hạn (Pp - jQp ) / Ep* trong phương trình (8.10) đặc trưng cho dòng điện phụ tải tại nút p. Đối với sự biểu diễn của dòng điện phụ tải không đổi.

P p jQ p ( E p k ) = I p0 / ( θ p k + θ p ) ̲ size 12{ { {P rSub { size 8{p} } - ital "jQ" rSub { size 8{p} } } over { \( E rSub { size 8{p} } rSup { size 8{k} } \) rSup { size 8{*} } } } = lline `I rSub { size 8{p0} } ` rline `/ {underline { \( θ rSub { size 8{p} } rSup { size 8{k} } +θ rSub { size 8{p} } \) }} } {}

Với: φ p size 12{φ rSub { size 8{p} } } {} là hệ số góc công suất và φ p k size 12{φ rSub { size 8{p} } rSup { size 8{k} } } {} là góc lệch điện áp liên quan đến trục tọa độ. Khi công suất không đổi được dùng để đặc trưng cho phụ tải ( P p jQ p ) L p size 12{ \( P rSub { size 8{p} } - ital "jQ" rSub { size 8{p} } \) `L rSub { size 8{p} } } {} sẽ là hằng số nhưng điện áp nút Ep sẽ thay đổi theo mỗi phép lặp. Khi phụ tải tại nút p được đặc trưng bởi tổng dẫn tĩnh đối với đất thì dòng điện tác động tại nút p bằng 0 vì thế.

( P p jQ p ) L p E p = 0 size 12{ { { \( P rSub { size 8{p} } - ital "jQ" rSub { size 8{p} } \) `L rSub { size 8{p} } } over {E rSub { size 8{p} } rSup { size 8{*} } } } =0} {}

Trong việc sử dụng phương trình (8.10) để mô tả đặc trưng của mạng điện đối với việc phân tích quá trình quá độ thì các thông số phải được hiệu chỉnh bao gồm ảnh hưởng của các phần tử tương đương cần để đặc trưng tính đồng bộ máy điện cảm ứng và phụ tải. Thông số đường dây YLpq phải được hiệu chỉnh đối với phần tử mới và thông số đường dây thêm vào phải được tính toán cho mỗi phần tử mạng điện mới. Hệ thống trình bày trên hình 8.6 mà nó cũng được sử dụng để minh họa kỹ thuật giải quyết trào lưu công suất.

135284670Nút qui chiếu Phần tử mạng điện Hình 8.6 : Sơ đồ hệ thống công suất đối với việc phân tích quá trình quá độCác phần tử đặc trưng máy điện và phụ tải

Đặc trưng tất cả phụ tải như tổng dẫn tĩnh đối với đất, phương trình điện áp cho nút 1 là.

E 1 = Y . L 12 . E 2 Y . L 13 . E 3 Y . L 14 . E 4 Y . L 10 . E 0 size 12{E rSub { size 8{1} } = - Y` "." `L rSub { size 8{"12"} } "." `E rSub { size 8{2} } - - Y` "." `L rSub { size 8{"13"} } "." `E rSub { size 8{3} } - Y` "." `L rSub { size 8{"14"} } "." `E rSub { size 8{4} } - Y` "." `L rSub { size 8{"10"} } "." `E rSub { size 8{0} } } {}

Với:Y.L12 = Y12.L1

Y.L13 = Y13.L1

Y.L14 = Y14.L1

Các phần tử Y12, Y13 và Y14 từ ma trận tổng dẫn nút của mạng điện là giống như trong sự biểu diễn trào lưu công suất. Tuy nhiên.

L 1 = 1 Y 11 size 12{L rSub { size 8{1} } = { {1} over {Y rSub { size 8{"11"} } } } } {}

VớiY11 = y12 + y13 + y14 + y10

Bao gồm sự biểu diễn tổng dẫn tĩnh phụ tải. Từ đó E0 bằng 0, thông số đường dây YL10 không có trong việc tính toán, phương trình điện áp cho nút 2 là:

E2 = -Y.L21.E1 - Y.L25.E5 - Y.L26.E6 - Y.L28.E8

Với nút 8 là nút mới. Trong trường hợp này phần tử tổng dẫn đường chéo đối với nút 2 là:

Y22 = y21 + y25 + y26 + y20 + y28

Với y20 là tổng dẫn tĩnh biểu diễn phụ tải, y28 là tổng dẫn tương đương của máy. Công thức đối với phép lặp Gauss - Seidel của mạng điện trình bày trên hình 8.6 là:

E 1 k + 1 = Y . L 12 . E 2 k Y . L 13 . E 3 k Y . L 14 . E 4 k size 12{E rSub { size 8{1} } rSup { size 8{k+1} } = - Y` "." `L rSub { size 8{"12"} } "." `E rSub { size 8{2} } rSup { size 8{k} } - Y` "." `L rSub { size 8{"13"} } "." `E rSub { size 8{3} } rSup { size 8{k} } - Y` "." `L rSub { size 8{"14"} } "." `E rSub { size 8{4} } rSup { size 8{k} } } {}

E 2 k + 1 = Y . L 21 . E 1 k + 1 Y . L 25 . E 5 k Y . L 26 . E 6 k Y . L 28 . E 8 size 12{E rSub { size 8{2} } rSup { size 8{k+1} } = - Y` "." `L rSub { size 8{"21"} } "." `E rSub { size 8{1} } rSup { size 8{k+1} } - Y` "." `L rSub { size 8{"25"} } "." `E rSub { size 8{5} } rSup { size 8{k} } - Y` "." `L rSub { size 8{"26"} } "." `E rSub { size 8{6} } rSup { size 8{k} } - Y` "." `L rSub { size 8{"28"} } "." `E rSub { size 8{8} } } {}

E 3 k + 1 = Y . L 31 . E 1 k + 1 Y . L 35 . E 5 k size 12{E rSub { size 8{3} } rSup { size 8{k+1} } = - Y` "." `L rSub { size 8{"31"} } "." `E rSub { size 8{1} } rSup { size 8{k+1} } - Y` "." `L rSub { size 8{"35"} } "." `E rSub { size 8{5} } rSup { size 8{k} } } {}

E 4 k + 1 = Y . L 41 . E 4 k + 1 Y . L 46 . E 6 k Y . L 47 . E 7 size 12{E rSub { size 8{4} } rSup { size 8{k+1} } = - Y` "." `L rSub { size 8{"41"} } "." `E rSub { size 8{4} } rSup { size 8{k+1} } - Y` "." `L rSub { size 8{"46"} } "." `E rSub { size 8{6} } rSup { size 8{k} } - Y` "." `L rSub { size 8{"47"} } "." `E rSub { size 8{7} } } {}

E 5 k + 1 = Y . L 52 . E 2 k + 1 Y . L 53 . E 3 k + 1 size 12{E rSub { size 8{5} } rSup { size 8{k+1} } = - Y` "." `L rSub { size 8{"52"} } "." `E rSub { size 8{2} } rSup { size 8{k+1} } - Y` "." `L rSub { size 8{"53"} } "." `E rSub { size 8{3} } rSup { size 8{k+1} } } {}

E 6 k + 1 = Y . L 62 . E 2 k + 1 Y . L 64 . E 4 k + 1 size 12{E rSub { size 8{6} } rSup { size 8{k+1} } = - Y` "." `L rSub { size 8{"62"} } "." `E rSub { size 8{2} } rSup { size 8{k+1} } - Y` "." `L rSub { size 8{"64"} } "." `E rSub { size 8{4} } rSup { size 8{k+1} } } {}

Điện áp của nút đầu tiên thu được từ cách giải trào lưu công suất trước sự nhiễu loạn. Điện áp đầu tiên đối với nút thứ 7 và 8 có được từ mạch tương đương biểu diễn máy điện. Điện áp đối với những nút tiếp theo được tính từ phương trình vi phân mô tả đặc trưng của máy điện.

Trong quá trình tính toán thì độ lớn và góc lệch pha của điện áp nút sau tổng dẫn tương đương của máy điện được giữ không đổi. Nếu sự cố 3 pha thì được mô phỏng bằng cách đặt điện áp tại nút sự cố bằng 0 và giữ không đổi.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình giải tích mạng điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10815/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình giải tích mạng điện' conversation and receive update notifications?

Ask