<< Chapter < Page Chapter >> Page >

8.2. PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG.

Để xác định góc chuyển dịch giữa các máy điện và hệ thống điện trong điều kiện quá độ, điều cần thiết là phải giải các phương trình vi phân mô tả chuyển động của rôto máy điện. Từ các định luật cơ học liên quan đến vật thể quay, môment tác động trên rôto của máy điện là:

T = W . R 2 g . α size 12{T= { {W` "." `R rSup { size 8{2} } } over {g} } "." α} {} (8.1)

Trong đó: T: Tổng đại số các môment, N -m

W . R 2 size 12{W` "." `R rSup { size 8{2} } } {} : Môment quán tính, N - m2

g: Gia tốc trọng trường = 9,8m / s2

: Gia tốc góc (rad/s2)

Góc lệch độ điện e được tính từ góc lệch cơ m và số đôi cực P/2 đó là:

θ e = P 2 . θ m size 12{θ rSub { size 8{e} } = { {P} over {2} } "." θ rSub { size 8{m} } } {} (8.2)

Tần số f trong mỗi giây của chu kỳ là:

f = P 2 . n 60 size 12{f= { {P} over {2} } "." { {n} over {"60"} } } {} (8.3)

Từ phương trình (8.2) và (8.3) góc lệch độ điện tính bằng radian là:

θ e = 60 f n . θ m size 12{θ rSub { size 8{e} } = { {"60"f} over {n} } "." θ rSub { size 8{m} } } {} (8.4)

Vị trí của góc lệch độ điện  tính bằng radian của rôto liên quan đến sự quay đồng bộ hệ trục tọa độ là:

 = e - 0t

Với:0: Là tốc độ đồng bộ định mức (rad/s)

t: Thời gian (s)

Lúc đó vận tốc góc hoặc độ trượt liên quan đến hệ trục tọa độ là:

dt = e dt ω 0 size 12{ { {dδ} over { ital "dt"} } = { {dθ rSub { size 8{e} } } over { ital "dt"} } - ω rSub { size 8{0} } } {}

Và gia tốc góc là:

d 2 δ dt 2 = d 2 θ e dt 2 size 12{ { {d rSup { size 8{2} } δ} over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } = { {d rSup { size 8{2} } θ rSub { size 8{e} } } over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } } {}

Để biến đổi ta lấy đạo hàm theo thời gian của phương trình (8.4) và thay thế:

d 2 δ dt 2 = 60 f n . d 2 θ m dt 2 size 12{ { {d rSup { size 8{2} } δ} over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } = { {"60"f} over {n} } "." { {d rSup { size 8{2} } θ rSub { size 8{m} } } over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } } {}

d 2 θ m dt 2 = α size 12{ { {d rSup { size 8{2} } θ rSub { size 8{m} } } over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } =α} {}

Sau đó thay thế vào trong phương trình (8.1), môment hữu ích là:

T = W . R 2 g . n 60 f . d 2 δ dt 2 size 12{T= { {W` "." `R rSup { size 8{2} } } over {g} } "." { {n} over {"60"f} } "." { {d rSup { size 8{2} } δ} over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } } {}

Đó là giải pháp để diễn tả môment trong hệ đơn vị tương đối. Môment cơ bản được định nghĩa là môment cần thiết để triển khai công suất định mức tại tốc độ định mức đó là:

Mäment baín = Âån baín kva 555 0, 746 n 60 size 12{ ital "Mäment"`` ital "cå"`` ital "baín"``=` { { ital "Âån"`` ital "vë"`` ital "cå"`` ital "baín"`` ital "kva"`` left ( { {"555"} over {0,"746"} } right )} over {2π` left ( { {n} over {"60"} } right )} } } {}

Mà môment cơ bản là foot - pound. Vì thế môment trong hệ đơn vị tương đối là:

T = W . R 2 g . f . n 60 2 0, 746 550 Âån baín kva . d 2 δ dt 2 size 12{T= { { { {W` "." `R rSup { size 8{2} } } over {g} } "." { {2π} over {f} } "." left ( { {n} over {"60"} } right ) rSup { size 8{2} } { {0,"746"} over {"550"} } } over { ital "Âån"`` ital "vë"`` ital "cå"`` ital "baín"`` ital "kva"`} } "." { {d rSup { size 8{2} } δ} over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } } {} (8.5)

Hằng số quán tính H của máy điện được định nghĩa như một động năng tại tốc độ định mức trong đơn vị kw hay kva. Động năng trong foot - pound là:

W â = 1 2 . W . R 2 g . ω 0 2 size 12{W rSub { size 8{â} } = { {1} over {2} } "." { {W "." `R rSup { size 8{2} } } over {g} } "." ω rSub { size 8{0} } rSup { size 8{2} } } {}

ω 0 = . n 60 size 12{ω rSub { size 8{0} } =2π "." { {n} over {"60"} } } {}

Với: n là tốc độ định mức. Vì vậy.

H = 1 2 . W . R 2 g . ( ) 2 n 60 2 0, 746 550 Âån baín kva size 12{H= { { { {1} over {2} } "." { {W` "." `R rSup { size 8{2} } } over {g} } "." \( 2π \) rSup { size 8{2} } left ( { {n} over {"60"} } right ) rSup { size 8{2} } { {0,"746"} over {"550"} } } over { ital "Âån"`` ital "vë"`` ital "cå"`` ital "baín"`` ital "kva"} } } {}

Thay thế vào trong phương trình (8.5) là:

T = H π . f . d 2 δ dt size 12{T= { {H} over {π` "." `f} } "." { {d rSup { size 8{2} } δ} over { ital "dt"} } } {} (8.6)

Biểu diễn môment trên rôto của máy phát bao gồm môment cơ đưa vào từ các động cơ chính, môment do sự suy giảm tốc độ quay (do ma sát, gió, lõi thép,.....), môment điện lấy ra và sự suy giảm môment do động cơ chính, máy phát và hệ thống điện. Môment điện và môment cơ tác động lên rôto của một động cơ được ký hiệu đối ngược nhau là kết quả của điện đưa vào và phụ tải cơ lấy ra. Bỏ qua sự suy giảm và hãm tốc độ quay, môment gia tốc Ta là:

Ta = Tm - Te

VớiTm: Là môment cơ.

Te: Là môment điện của khe hở không khí.

Vậy phương trình (8.6) trở thành:

H π . f . d 2 δ dt 2 = T m T e size 12{ { {H} over {π` "." `f} } "." { {d rSup { size 8{2} } δ} over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } =T rSub { size 8{m} } - T rSub { size 8{e} } } {} (8.7)

Từ đó môment và công suất trong đơn vị tương đối bằng nhau đối với độ lệch nhỏ trong tốc độ, phương trình (8.7) trở thành:

d 2 δ dt 2 = π . f H . ( P m P e ) size 12{ { {d rSup { size 8{2} } δ} over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } = { {π` "." f} over {H} } "." \( P rSub { size 8{m} } - P rSub { size 8{e} } \) } {}

Trong đó: Pm: Công suất cơ

Pe: Công suất điện khe hở không khí.

Vậy phương trình vi phân bậc hai này có thể được viết như hai phương trình vi phân bậc nhất.

d 2 δ dt 2 = dt = π . f H . ( P m P e ) size 12{ { {d rSup { size 8{2} } δ} over { ital "dt" rSup { size 8{2} } } } = { {dω} over { ital "dt"} } = { {π` "." f} over {H} } "." \( P rSub { size 8{m} } - P rSub { size 8{e} } \) } {}

dt = e dt ω 0 size 12{ { {dδ} over { ital "dt"} } = { {dθ rSub { size 8{e} } } over { ital "dt"} } - ω rSub { size 8{0} } } {} (8.8)

Từ đó tốc độ đồng bộ định mức tính bằng radian trong mỗi giây là 2f, phương trình (8.8) trở thành.

dt = ω . f size 12{ { {dδ} over { ital "dt"} } =ω - 2π "." `f} {}

PHƯƠNG TRÌNH MÁY ĐIỆN.

8.3.1. Máy điện đồng bộ.

Trong việc nghiên cứu ổn định của quá trình quá độ, đặc biệt chỉ phân tích những vấn đề liên quan đó trong khoảng thời gian ngắn vào khoảng thời gian 1 giây hoặc nhỏ hơn, máy điện đồng bộ có thể được mô tả bằng nguồn áp sau điện kháng quá độ có độ lớn không đổi, dù có sự thay đổi về vị trí góc. Sự biểu diễn này bỏ qua ảnh hưởng của sự lồi lõm và giả thiết từ thông móc vòng không đổi và sự thay đổi nhỏ về tốc độ. Điện áp sau điện kháng quá độ được xác định từ.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Giáo trình giải tích mạng điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10815/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình giải tích mạng điện' conversation and receive update notifications?

Ask