<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Lập trình có mục đích để làm dễ dàng và đơn giản hoá nhiệm vụ tính toán. Để lập trình trên Mathcad phải dùng đến ngôn ngữ Programming được xây dựng trong Mathcad bao gồm: nhánh điều kiện (IF), cấu trúc vòng lập (FOR, WHILE…), trình bày lỗi…

Câu điều kiện “if”

Thực hiện theo các bước sau:

 Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “if”

 Từ thanh Math : Kích vào biểu tượng , xuất hiện hộp thoại Programming (hìn.h7. 1)

Hình 7.1. Programming

 Kích vào nút Add Line, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

 Tại vị trí khung trống ở trên kích vào nút “if” (hoặc từ bàn phím nhấn Shift+]), ngay bên phải khung nhập biểu thức, nhập biểu thức Boolean.

 Tại vị trí khung trống ở dưới kích vào nút “otherwise”, gõ giá trị muốn chương trình trả về nếu kết quả điều kiện là sai.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Lưu ý: Nếu sử dụng nhiều câu lệnh “if” trước câu lệnh “otherwise” thì câu lệnh “otherwise” chỉ được thực hiện khi tất cả các điều kiện đều sai.

Câu lệnh vòng lặp (program loops)

Loop là lệnh chương trình được dùng để làm cho một hay nhiều câu lệnh (nội dung vòng lặp) điều hoạt theo chu trình cho đến khi thoả mãn điều kiện đã đưa ra. Trong Mathcad có hai loại câu lệnh lặp:

Câu lệnh “for”

 Câu lệnh “for” : được áp dụng khi bạn biết chính xác số lần vòng lặp được thực thi.

Để thực hiện vòng lặp “for” tiến hành theo các bước sau:

 Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “for”

 Kích vào nút “for” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+”)

 Bên trái gõ biến thay đổi, bên phải nhập dãy số chạy

 Nhập biểu thức vào khung trống bên dưới

Ví dụ 1: Tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Ví dụ 2: Tính giai thừa của một số

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Câu lệnh “while”

 Câu lệnh “while” : được dùng khi bạn muốn vòng lặp dừng lại theo điều kiện hiện hành nhưng lại không biết chính xác khi nào điều kiện đó xảy ra.

Khi dùng các câu lệnh lặp, bạn cần phải cắt chúng ra thành từng quy trình hoặc kiểm soát tính hoạt động của câu lệnh.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Câu lệnh ngắt “break”

 Câu lệnh “break” : trong vòng lặp “loop” khi muốn dừng quy trình điều hoạt câu lệnh lặp.

  • Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “break”

 Kích vào nút “break” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+{)

Khi Mathcad bắt gặp câu lệnh “break” trong phần thân của vòng lặp “for” hoặc “while”:

 Chu trình lặp sẽ ngưng sự điều hoạt và trả về giá trị đã được tính sau cùng.

 Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục điều hoạt ngay dòng kế tiếp của chương trình sau chu trình.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hiện kết quả của chương trình “return”

 Câu lệnh “return” : theo mặc định, chương trình trả lại những gì nằm trên dòng cuối cùng. Tuy nhiên, có thể trả lại giá trị ở một nơi nào đó trong chương trình với câu lệnh “return”.

Để chèn câu lệnh “return”, thực hiện như sau:

 Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “return”

 Kích vào nút “return” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+|)

Ví dụ:

 Trong vùng trống bên phải câu lệnh “return”, nhập những gì bạn muốn trả về. Các câu lệnh “return” rất hữu dụng khi bạn muốn trả về giá trị từ vòng lặp.

Tìm lỗi chương trình

 Câu lệnh “on error” : muốn trả về giá trị cần giải quyết khi Mathcad bắt gặp lỗi trong chương trình

Để chèn câu lệnh “on error”, thực hiện như sau:

 Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “on error”

 Kích vào nút “on error” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+’)

 Trong vùng trống bên phải câu lệnh “on error”, nhập những gì bạn muốn trả về.

 Trong vùng trống bên trái câu lệnh “on error”, nhập những gì bạn muốn trả về nếu biểu thức mặc định không thể tính được. Dùng nút lệnh “Add Line” để chèn những khung nhập lệnh bổ sung.

Ví dụ:

 Biểu thức bên phải sẽ được tính và được trả về nếu không có lỗi xảy ra. Và nếu có lỗi xảy ra, biểu thức bên trái sẽ được trả về.

BÀI TẬP CHƯƠNG 7

1.

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Questions & Answers

What is demand
TECK Reply
the amount of a good that buyers are willing and able to purchase
Asit
what is population
Amadou Reply
The people living within a political or geographical boundary.
Ziyodilla
what happens to price and quantity when demand curves shift to the right
Asha Reply
price level goes up. quantity demand increases
Asit
example- inferior goods
Asit
demand law
Athony
Its states that higher the price the of the commodity, and lower the quantity demanded
Kosiso
I am confused but quantity demand will increase.
Asit
No. That's the law of supply
Kosiso
the price goes down and quantity demanded increases
esther
Price goes down Demand quantity increases
Daniel
what happens to price and quantity when supply curve shifts left?
Asha Reply
price level will increase
Asit
quantity demand will decrease
Asit
what is inflation
Pop Reply
inflation is a general and ongoing rise in the level of prices in an entire economy.
cynthia
is the pasistance increase in the price of a country economy
Liyu
kk
Duppy
yes
Aadi
how does inflation affects the economy of a country? what is deflation?
Augustine
deflation can simply be define as the persistence decrease in price of a countrys economy
Liyu
the revenge of malthus relates "revenge" with "commodity prices". collect data for 3 commodoties and check their price evolution
Jamshi Reply
what is elasticity
dubela Reply
Elasticity is an economics concept that measures responsiveness of one variable to changes in another variable.
cynthia
right
Augustine
wooow!!
cynthia
Computer software represents
Mboledi Reply
पर्यावरण राज्यों में से किस राज्य में शिष्य शिक्षक अनुपात 30 से अधिक वाले विद्यालयों का प्रतिशत न्यूनतम होता है
plz Reply
Hey what are you trying to mean?
Kenyana
what is Asset
MUBARAK
like a banana
Ahmed
demand is the process whereby consumers are willing and able to purchase a particular product at various price over a given period of time
Samuel Reply
The law of dinimish
Frank Reply
What is the law of dinimish
Frank
What is the law of dinimish
Frank
What is the law of dinimish
Frank
opportunity cost is to forgo something for another.
jackie Reply
yes
King
what is financial market
Asheeru Reply
what is demand
Levinel Reply
Demand is an economic principle referring to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a price for a specific good or service.
Ali
explain any three exceptions to the law of demand
Emma Reply
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask