<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Nội dung chính : Trong chương này, ta sẽ xét thêm một loại máy trừu tượng khác - máy Turing (TM - Turing Machines). Chúng có khả năng đoán nhận được lớp ngôn ngữ lớn hơn lớp ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Đây còn là một mô hình của sự tính toán, mô hình của các thủ tục hiệu quả, là nền tảng cho quá trình xử lý của máy tính hiện đại, được giới thiệu bởi Alan Turing vào năm 1936. Nhờ đó, các khái niệm về "sự tính được", "sự giải được" được xác định một cách rõ ràng trên cơ sở sự xuất hiện của một số hàm không tính được, các bài toán không giải được. Mục tiêu cần đạt: Cuối chương, sinh viên cần phải nắm vững: Khái niệm TM, định nghĩa và các thành phần.  Các kỹ thuật thiết kế TM. Một số biến dạng TM từ mô hình chuẩn.  Xây dựng TM dùng nhận dạng ngôn ngữ hoặc tính toán các hàm số nguyên đơn giản được biểu diễn trong hệ nhất phân. Các tính chất của lớp ngôn ngữ được chấp nhận bởi TM. Kiến thức cơ bản: Để tiếp thu tốt nội dung của chương này, sinh viên cần hiểu rõ cách thiết kế các hàm chuyển trạng thái trên mô hình máy tính toán; ý tưởng thiết kế một số thuật toán đơn giản trên tập hợp số, …Tài liệu tham khảo : [1]John E. Hopcroft, Jeffrey D.Ullman – Introduction to Automata Theory, Languages and Computation – Addison – Wesley Publishing Company, Inc – 1979 (Chapter 7 : Turing Machines ) [2]Peter Linz – An Introduction to Formal Languages and Automata – D.C. Heath and Company – 1990. [3]David Barker-Plummer - Stanford Encyclopedia of Philosophy – Turing Machines: http://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/[4] Turing Machinesimplemented in JavaScript:http://www.turing.org.uk/turing/scrapbook/tmjava.html [5]By Jon Barwise and John Etchemendy -Turing Machines: http://www-csli.stanford.edu/hp/Turing1.html

Mô hình máy turing (tm)

Một mô hình hình thức cho một thủ tục hiệu quả sẽ có những đặc tính cụ thể. Đầu tiên, mỗi thủ tục sẽ được mô tả một cách hữu hạn. Tiếp đó, thủ tục sẽ được phân thành một số bước độc lập, mà mỗi bước thực thi một vấn đề. Nguyên tắc này cũng được hình thức trong mô hình máy Turing.

Máy Turing có một băng nhớ, dùng để ghi mọi loại dữ liệu (dữ liệu nhập, dữ liệu dùng cho việc điều khiển tương tự như một chương trình máy tính và các kết quả trung gian khi làm việc). Với một bộ điều khiển chứa một số hữu hạn trạng thái, TM cũng như các ôtômát khác, làm việc theo lối "ngắt quãng" theo từng bước chuyển.

Mô tả tm

Máy Turing có rất nhiều dạng đồng khả năng, nghĩa là có nhiều mô hình và định nghĩa khác nhau cho máy Turing nhưng tất cả chúng đều tương đương nhau. Song, nói chung mô hình cơ bản của một máy Turing gồm :

- Một bộ điều khiển hữu hạn.

- Một băng được chia thành các ô.

- Một đầu đọc-viết, mỗi lần đọc có thể duyệt qua một ô trên băng để đọc hay viết ký hiệu.

Mỗi ô có thể giữ được một ký hiệu trong số hữu hạn các ký hiệu băng (các ký hiệu được phép viết trên băng). Khởi đầu xem như n ô bên trái của băng (n  0) giữ chuỗi nhập (input), chuỗi nhập là một chuỗi các ký tự được chọn từ một tập hợp con của tập hợp các ký hiệu băng, tập hợp con này gọi là tập các ký hiệu nhập. Phần còn lại của băng coi như có vô hạn khoảng trống, ký hiệu B (Blank), B là một ký hiệu đặc biệt của băng nhưng không phải là ký hiệu nhập.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình tin học lý thuyết. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10826/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình tin học lý thuyết' conversation and receive update notifications?

Ask