<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tổng quan

Mục tiêu

Sau khi học xong chương này, sinh viên cần phải nắm:

  • Khái niệm về trừu tượng hóa, kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa.
  • Mục đích của việc định nghĩa kiểu dữ liệu.
  • Phân biệt các hình thức xác định sự tương đương giữa các kiểu dữ liệu

Nội dung cốt lõi

  • Trừu tượng hoá
  • Kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa.
  • Xác định sự tương đương giữa các kiểu dữ liệu

Kiến thức cơ bản cần thiết

Kiến thức và kĩ năng lập trình căn bản

Sự phát triển của khái niệm kiểu dữ liệu

Sự phát triển của khái niệm kiểu dữ liệu là sự phát triển chủ yếu của ngôn ngữ lập trình trong những năm 70. Trong những ngôn ngữ cũ như FORTRAN và COBOL đã bắt đầu có khái niệm về kiểu.

Ý niệm đầu tiên về sự định nghĩa kiểu là một tập hợp các giá trị mà một biến có thể nhận. Kiểu dữ liệu trong các ngôn ngữ cũ này luôn luôn gắn liền với các biến riêng lẻ, do đó mỗi một phép khai báo biến phải đặt tên cho một biến và định nghĩa kiểu của nó. Do đó nếu một chương trình sử dụng nhiều biến có kiểu giống nhau thì mỗi một biến phải được khai báo riêng.

Bước tiếp theo của sự phát triển khái niệm kiểu được nghiên cứu trong Pascal. Trong đó cho phép đặt tên cho một kiểu, tức là một tập giá trị nào đó. Phép khai báo biến chỉ cần tên biến và tên kiểu đã định nghĩa chứ không cần định nghĩa lại kiểu.

Bước cuối cùng của sự phát triển khái niệm kiểu là: Kiểu không chỉ là một tập hợp các đối tượng dữ liệu mà còn là một tập hợp các phép toán có thể thao tác trên các đối tượng dữ liệu này.

Trừu tượng hóa

Khái niệm trừu tượng hóa

Trừu tượng hóa là một phương pháp giúp người lập trình biết cách tập trung vào những vấn đề, những thuộc tính bản chất của chương trình mà bỏ qua các thuộc tính không cần thiết. Nó là một vũ khí chống lại độ phức tạp của chương trình, mục đích của nó là đơn giản hóa quá trình lập trình.

Có hai loại trừu tượng hóa cơ bản trong ngôn ngữ lập trình là trừu tượng hóa quá trình và trừu tượng hóa dữ liệu.

Trừu tượng hóa quá trình

Trừu tượng hóa quá trình là việc phân chia chương trình thành những chương trình con. Mỗi chương trình con đảm nhiệm một tác vụ nào đó và được đặc trưng bởi một cái tên.

Ở cấp độ chương trình chính chúng ta chỉ gọi thực hiện các chương trình con, thông qua các tên chương trình con, để thực hiện các tác vụ mà chương trình con đó đảm trách. Như vậy, ở chương trình chính, chúng ta chỉ quan tâm đến kết quả của chương trình con mang lại mà không cần biết chi tiết cài đặt bên trong chương trình con đó.

Ví dụ để viết một chương trình quản lý, ta có thể viết theo hai cách, cách thứ nhất không phân chia thành các chương trình con và cách thứ hai có sử dụng chương trình con.

Đối với phương pháp thứ nhất, ta thấy toàn bộ chương trình được viết trong chương trình chính, điều này làm cho chương trình chính rất rườm rà, khó đọc hiểu, khó kiểm soát, khó sửa lỗi,...

Đối với phương pháp thứ hai, trong chương trình chính ta chỉ thấy tên các chương trình con (nhap_du_lieu, xu_ly_du_lieu, xuat_du_lieu) và thông qua các tên này ta biết rõ chương trình chính làm những việc gì còn bản thân các việc ấy được làm như thế nào thì ta không cần biết.

Questions & Answers

different between demand and supply
Francis Reply
what is the demand and supply of Qd=40,000-6P Qs=14P-28,000 the equilibrium price
Rocky Reply
3400
Ram
what is economics by Adams smith
Diana Reply
economics by Adams Smith's
Francis
to earn wealth more and more
Ram
what are the poor performance of the monopolies
Thandolwethu Reply
it controls only price or production not both a same time
Ram
Difference between demand and supply
Kareem Reply
demand talks about the consumers and supply also talks about producers
Bright
demand talks about the relationship between price and the quantity demanded for a certain goods and supply talks about the relationship between price and quantity supply of a certain goods .
Mutala
demand show the quality demanded at different price n time whereas supply show the quality ready to sell in market by seller at different price n time.
Ram
describe the issue gain from trade will improve economic growth and living standard.
Allison Reply
discribe gain from trade will improve economic growth and living standard
Allison
discribe gain from trade will improve economic growth and living standard
Allison
what is the outcome of exchange rate?
Allison
gain from international trade to a country which import are elastic n export are inelastic
Ram
what is utility
Roberta Reply
the capacity of a good to satisfy our want.
Ram
what is the relationship between the elasticity of demand and total revenue
Atedago Reply
I don't know
Taofeek
negative. but for unit elasticity of demand, the relationship doesn't exist between them.
Ali
what is income elasticity of demand
Esther Reply
income elasticity of demand measure the degree of responsiveness of demand for a commodity to a small change in the income of the consumer
Atedago
monopolistic competition has all except which of the following basic characteristics?
Sharon Reply
what are the Features of money
Abubakarr Reply
how to calculate the elasticity of supply?
Asnaira Reply
PES=Qs2-Qs1/Qs1÷P2-P1/P1
Soko
why is economics important
Gifted Reply
why is it important
Gifted Reply
for what?
Vicky
economics
Gifted
what is demand
Mutala Reply
Demand Is Anything that A Customer are willing and able to buy at different price level.
Basit
what demand schedule
Mutala
demand schedule is a tabular representation of different quantities of commodities that consumers are willing to purchase at a specific price and time while other factors are constant.
MEOW
A full account of the demand, or perhaps we can say, the state of demand for any goods in a given market at a given time should state what the volume (weekly) of sales would be at each of a series of prices. Such an account, taking the form of a tabular statement, is known as a demand schedule.
MEOW
State the type of elasticity of demand
Emmanuel
price elasticity of demand . and it refers to the degree of responsiveness of change in quantity demanded for a commodity to a change in price if the commodity itself
Mutala
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Ngôn ngữ lập trình. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10783/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ngôn ngữ lập trình' conversation and receive update notifications?

Ask