<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Sản phẩm Chỉ tiêu
Tuần lễ
1 2 3 4 5 6
A
Tổng nhu cầu 20 20 50 50 30 30
Tồn kho đầu kỳ 70 50 30 30 30 50
Yêu cầu sản xuất - - 50 50 50 50
Tồn kho cuối kỳ 50 30 30 30 50 70 260
B
Tổng nhu cầu 30 30 40 40 40 30
Tồn kho đầu kỳ 50 80 50 70 90 50
Yêu cầu sản xuất 60 - 60 60 - 60
Tồn kho cuối kỳ 80 50 70 90 50 80 420

Bây giờ ta quan sát kỹ hơn sự tính toán đối với sản phẩm A trong lịch trình sản xuất ở trên (tương tự như vậy đối với sản phẩm B).

Khi đơn hàng được đưa vào lịch trình sản xuất, hiệu quả của các trung tâm sản xuất phải được kiểm tra. Kiểu kiểm tra sơ khởi này của lịch trình sản xuất đôi khi được gọi là hoạch định năng lực sơ bộ, mục tiêu của nó là xác định mọi tuần lễ của lịch trình sản xuất trong đó có hiện tượng quá tải hay dưới tải của năng lực sản xuất xảy ra và xét lại lịch trình sản xuất.

Tuần Tồn kho đầu kỳ Tổngnhu cầu Cân bằng Yêu cầusản xuất Tồn khocuối kỳ
(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5) (6)=(2)+(5)-(3)
1 70 20 50 - 50
2 50 20 30 - 30
3 30 50 -20 50 30
4 30 50 -20 50 30
5 30 30 0 50 50
6 50 30 20 50 70

Ví dụ 6.4: Xí nghiệp nói ở ví dụ 6.3 nêu trên muốn xác định xem lịch trình sản xuất vừa lập có quá tải hay dưới tải ở dây chuyền lắp ráp thành phẩm 2 sản phẩm A&B. Năng lực sản xuất của dây chuyền này là 100 giờ/tuần. Mỗi sản phẩm A cần 0,9 giờ và mỗi sản phẩm B cần 1,6 giờ của dây chuyền nói trên.

a.Tính số giờ thực sự cần thiết đến dây chuyền trên để sản xuất cho cả 2 sản phẩm. So sánh tải của năng lực lắp ráp thành phẩm có sẵn mỗi tuần và cho tổng 6 tuần lễ.

b.Năng lực của dây chuyền lắp ráp hiện có có phù hợp cho việc thực hiện lịch trình sản xuất trên không?

c.Bạn đề nghị thay đổi gì đối với lịch trình sản xuất?

d. Giả sử cuối kỳ trước xí nghiệp này đang sản xuất sản phẩm A và họ muốn tìm kế hoạch sắp xếp lịch trình sản xuất để giảm thiểu chi phí. Nếu biết chi phí chuyển đổi máy móc thiết bị là 100.000 đồng/lần chuyển và chi phí cho việc tồn trữ sản phẩm A là 800 đồng/sản phẩm/tuần, sản phẩm B là 500 đồng/sản phẩm/tuần.

Bài giải.

a. Dựa trên lịch sản xuất sơ bộ của ví dụ 6.3, ta tính tải trong mỗi tuần và cho 6 tuần, so sánh tải với năng lực dây chuyền lắp ráp.

Sản phẩm Chỉ tiêu
Giờ lắp ráp hàng tuần
1 2 3 4 5 6 Tổng
A
Sản xuất - - 50 50 50 50
Giờ lắp ráp - - 45 45 45 45
B
Sản xuất 60 - 60 60 - 60
Giờ lắp ráp 96 - 96 96 - 96
Tổng (giờ) cần sản xuất 96 - 141 141 45 141 564
Năng lực sản xuất (giờ) 100 100 100 100 100 100 600

b. Năng lực sẵn có của dây chuyền là 600 giờ cho 6 tuần lễ và lịch trình sản xuất yêu cầu 564 giờ, so với năng lực sản xuất của xí nghiệp thì đơn vị này đủ sức để thực hiện số lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào thời điểm nhu cầu khách hàng cần mới tiến hành sản xuất thì lịch trình sản xuất phân bố không đều, cụ thể là quá tải sản xuất ở tuần 3, 4, 6 và dưới tải ở tuần 1, 2, 5. Do đó cần phải điều chỉnh lịch trình sản xuất cho hợp lý.

c. Việc cân bằng hàng tuần tốt hơn nếu một số lô sản phẩm dời vào những tuần lễ sớm hơn của lịch trình, đảm bảo việc sản xuất tương đối ổn định trong kỳ. Do đó cần tính toán và đưa ra các khảng năng có thể thực hiện để góp phần giảm chi phí sản xuất. Kết quả sau khi điều chuyển các lô sản phẩm đến nơi sản xuất hợp lý, người có thẩm quyền ra quyết định chính thức để thực hiện, nên lịch này gọi là lịch trình sản xuất chính.

 Khả năng 1:  Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 4 sang tuần 3;

 Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 6 sang tuần 5;

 Chuyển 1 lô sản phẩm B ở tuần 3 sang tuần 2.

Kết quả sau khi điều chỉnh các lô sản xuất thích hợp

Sản phẩm Chỉ tiêu
Giờ lắp ráp hàng tuần
1 2 3 4 5 6 Tổng
A
Sản xuất - - 100 - 100 -
Giờ lắp ráp - - 90 - 90 -
B
Sản xuất 60 60 - 60 - 60
Giờ lắp ráp 96 96 - 96 - 96
Tổng (giờ) cần sản xuất 96 96 90 96 90 96 564
Năng lực sản xuất (giờ) 100 100 100 100 100 100 600

Việc sửa đổi này sẽ có tải tốt hơn trên dây chuyền lắp ráp, nhưng bù lại, một số lượng tồn kho sẽ phải thêm vào do việc sản xuất những lô này sớm hơn.

 Khả năng 2:  Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 3 sang tuần 2;

 Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 4 sang tuần 2;

 Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 6 sang tuần 5.

Kết quả sau khi điều chỉnh các lô sản xuất thích hợp

Sản phẩm Chỉ tiêu
Giờ lắp ráp hàng tuần
1 2 3 4 5 6 Tổng
A
Sản xuất - 100 - - 100 -
Giờ lắp ráp - 90 - - 90 -
B
Sản xuất 60 - 60 60 - 60
Giờ lắp ráp 96 - 96 96 - 96
Tổng (giờ) cần sản xuất 96 90 96 96 90 96 564
Năng lực sản xuất (giờ) 100 100 100 100 100 100 600

d. Dựa trên lịch trình sản xuất chính ở câu c, ta tính toán chi phí để hoàn thành khối lượng sản xuất đáp ứng đúng và đủ nhu cầu khách hàng trong kỳ với chi phí thấp nhất.

 Theo khả năng 1: Với thông tin ở câu d, ta biết đơn vị đang sản xuất sản phẩm A ở tuần trước (kỳ kế hoạch trước), nhưng tuần thứ 1 đơn vị lại sản xuất sản phẩm B nên phải sắp xếp máy móc thiết bị cho tương thích với việc sản xuất sản phẩm B (chuyển đổi máy móc thiết bị). Sang tuần thứ 2, đơn vị vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm B, do đó không cần sắp xếp máy móc thiết bị; tương tự như vậy,... Như vậy trong kỳ kế hoạch này đơn vị chuyển đổi máy móc thiết bị 5 lần, mỗi lần tốn kém chi phí là 100.000 đồng, tổng cộng mất 500.000 đồng.

Ngoài ra đơn vị còn tốn chi phí cho việc tồn trữ, vì phải sản xuất trước thời điểm so với nhu cầu. Do đó cần phải xác định số lượng hàng lưu kho của từng loại sản phẩm sản xuất trong kỳ. Công thức tính toán số lượng hàng lưu kho thực tế phát sinh trong kỳ của 1 loại sản phẩm như sau:

T äön kho thæûc tãú ( TK tt ) = T äön kho så bäü ( TK sb ) + Täön kho phaït sinh ( TK ps ) size 12{T"äön kho thæûc tãú " \( ital "TK" rSub { size 8{ ital "tt"} } \) =T"äön kho så bäü " \( ital "TK" rSub { size 8{ ital "sb"} } \) +"Täön kho phaït sinh " \( ital "TK" rSub { size 8{ ital "ps"} } \) } {}

TK ps = K êch thæåïc lä x säú lä x thåìi gian chuyãøn âi size 12{ ital "TK" rSub { size 8{ ital "ps"} } =K"êch thæåïc lä x säú lä x thåìi gian chuyãøn âi"} {}

Lượng hàng tồn kho sơ bộ, tính toán dựa vào lịch sản xuất sơ bộ lúc ban đầu của lịch trình sản xuất chính. Tồn kho sơ bộ của sản phẩm A là 260 sản phẩm, sản phẩm B là 420 sản phẩm. Như vậy, tổng chi phí cho khả năng 1 là:

TC 1 = 5x 100 . 00 + 260 + 50 x1x1 + 50 x1x1 x 800 + 420 + 60 x1x1 x 500 = 1 . 028 . 000 âäöng size 12{ ital "TC" rSub { size 8{1} } = left (5x"100" "." "00" right )+ left ["260"+ left ("50"x1x1 right )+ left ("50"x1x1 right ) right ]x"800"+ left ["420"+ left ("60"x1x1 right ) right ]x"500"=1 "." "028" "." "000"" âäöng"} {}

 Theo khả năng 2: chúng ta tính tương tự như vậy,

TC 2 = 5x 100 . 00 + 260 + 50 x1x1 + 50 x1x2 + 50 x1x1 x 800 + 420 x 500 = 1 . 078 . 000 âäöng size 12{ ital "TC" rSub { size 8{2} } = left (5x"100" "." "00" right )+ left ["260"+ left ("50"x1x1 right )+ left ("50"x1x2 right )+ left ("50"x1x1 right ) right ]x"800"+ left ("420"x"500" right )=1 "." "078" "." "000"" âäöng"} {}

So sánh giữa 2 khả năng trên thì ta chọn khả năng 1 có lợi thế về chi phí hơn.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask