<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Sản phẩm Chỉ tiêu
Tuần lễ
1 2 3 4 5 6
A
Tổng nhu cầu 20 20 50 50 30 30
Tồn kho đầu kỳ 70 50 30 30 30 50
Yêu cầu sản xuất - - 50 50 50 50
Tồn kho cuối kỳ 50 30 30 30 50 70 260
B
Tổng nhu cầu 30 30 40 40 40 30
Tồn kho đầu kỳ 50 80 50 70 90 50
Yêu cầu sản xuất 60 - 60 60 - 60
Tồn kho cuối kỳ 80 50 70 90 50 80 420

Bây giờ ta quan sát kỹ hơn sự tính toán đối với sản phẩm A trong lịch trình sản xuất ở trên (tương tự như vậy đối với sản phẩm B).

Khi đơn hàng được đưa vào lịch trình sản xuất, hiệu quả của các trung tâm sản xuất phải được kiểm tra. Kiểu kiểm tra sơ khởi này của lịch trình sản xuất đôi khi được gọi là hoạch định năng lực sơ bộ, mục tiêu của nó là xác định mọi tuần lễ của lịch trình sản xuất trong đó có hiện tượng quá tải hay dưới tải của năng lực sản xuất xảy ra và xét lại lịch trình sản xuất.

Tuần Tồn kho đầu kỳ Tổngnhu cầu Cân bằng Yêu cầusản xuất Tồn khocuối kỳ
(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5) (6)=(2)+(5)-(3)
1 70 20 50 - 50
2 50 20 30 - 30
3 30 50 -20 50 30
4 30 50 -20 50 30
5 30 30 0 50 50
6 50 30 20 50 70

Ví dụ 6.4: Xí nghiệp nói ở ví dụ 6.3 nêu trên muốn xác định xem lịch trình sản xuất vừa lập có quá tải hay dưới tải ở dây chuyền lắp ráp thành phẩm 2 sản phẩm A&B. Năng lực sản xuất của dây chuyền này là 100 giờ/tuần. Mỗi sản phẩm A cần 0,9 giờ và mỗi sản phẩm B cần 1,6 giờ của dây chuyền nói trên.

a.Tính số giờ thực sự cần thiết đến dây chuyền trên để sản xuất cho cả 2 sản phẩm. So sánh tải của năng lực lắp ráp thành phẩm có sẵn mỗi tuần và cho tổng 6 tuần lễ.

b.Năng lực của dây chuyền lắp ráp hiện có có phù hợp cho việc thực hiện lịch trình sản xuất trên không?

c.Bạn đề nghị thay đổi gì đối với lịch trình sản xuất?

d. Giả sử cuối kỳ trước xí nghiệp này đang sản xuất sản phẩm A và họ muốn tìm kế hoạch sắp xếp lịch trình sản xuất để giảm thiểu chi phí. Nếu biết chi phí chuyển đổi máy móc thiết bị là 100.000 đồng/lần chuyển và chi phí cho việc tồn trữ sản phẩm A là 800 đồng/sản phẩm/tuần, sản phẩm B là 500 đồng/sản phẩm/tuần.

Bài giải.

a. Dựa trên lịch sản xuất sơ bộ của ví dụ 6.3, ta tính tải trong mỗi tuần và cho 6 tuần, so sánh tải với năng lực dây chuyền lắp ráp.

Sản phẩm Chỉ tiêu
Giờ lắp ráp hàng tuần
1 2 3 4 5 6 Tổng
A
Sản xuất - - 50 50 50 50
Giờ lắp ráp - - 45 45 45 45
B
Sản xuất 60 - 60 60 - 60
Giờ lắp ráp 96 - 96 96 - 96
Tổng (giờ) cần sản xuất 96 - 141 141 45 141 564
Năng lực sản xuất (giờ) 100 100 100 100 100 100 600

b. Năng lực sẵn có của dây chuyền là 600 giờ cho 6 tuần lễ và lịch trình sản xuất yêu cầu 564 giờ, so với năng lực sản xuất của xí nghiệp thì đơn vị này đủ sức để thực hiện số lượng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng trong điều kiện bình thường. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào thời điểm nhu cầu khách hàng cần mới tiến hành sản xuất thì lịch trình sản xuất phân bố không đều, cụ thể là quá tải sản xuất ở tuần 3, 4, 6 và dưới tải ở tuần 1, 2, 5. Do đó cần phải điều chỉnh lịch trình sản xuất cho hợp lý.

c. Việc cân bằng hàng tuần tốt hơn nếu một số lô sản phẩm dời vào những tuần lễ sớm hơn của lịch trình, đảm bảo việc sản xuất tương đối ổn định trong kỳ. Do đó cần tính toán và đưa ra các khảng năng có thể thực hiện để góp phần giảm chi phí sản xuất. Kết quả sau khi điều chuyển các lô sản phẩm đến nơi sản xuất hợp lý, người có thẩm quyền ra quyết định chính thức để thực hiện, nên lịch này gọi là lịch trình sản xuất chính.

 Khả năng 1:  Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 4 sang tuần 3;

 Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 6 sang tuần 5;

 Chuyển 1 lô sản phẩm B ở tuần 3 sang tuần 2.

Kết quả sau khi điều chỉnh các lô sản xuất thích hợp

Sản phẩm Chỉ tiêu
Giờ lắp ráp hàng tuần
1 2 3 4 5 6 Tổng
A
Sản xuất - - 100 - 100 -
Giờ lắp ráp - - 90 - 90 -
B
Sản xuất 60 60 - 60 - 60
Giờ lắp ráp 96 96 - 96 - 96
Tổng (giờ) cần sản xuất 96 96 90 96 90 96 564
Năng lực sản xuất (giờ) 100 100 100 100 100 100 600

Việc sửa đổi này sẽ có tải tốt hơn trên dây chuyền lắp ráp, nhưng bù lại, một số lượng tồn kho sẽ phải thêm vào do việc sản xuất những lô này sớm hơn.

 Khả năng 2:  Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 3 sang tuần 2;

 Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 4 sang tuần 2;

 Chuyển 1 lô sản phẩm A ở tuần 6 sang tuần 5.

Kết quả sau khi điều chỉnh các lô sản xuất thích hợp

Sản phẩm Chỉ tiêu
Giờ lắp ráp hàng tuần
1 2 3 4 5 6 Tổng
A
Sản xuất - 100 - - 100 -
Giờ lắp ráp - 90 - - 90 -
B
Sản xuất 60 - 60 60 - 60
Giờ lắp ráp 96 - 96 96 - 96
Tổng (giờ) cần sản xuất 96 90 96 96 90 96 564
Năng lực sản xuất (giờ) 100 100 100 100 100 100 600

d. Dựa trên lịch trình sản xuất chính ở câu c, ta tính toán chi phí để hoàn thành khối lượng sản xuất đáp ứng đúng và đủ nhu cầu khách hàng trong kỳ với chi phí thấp nhất.

 Theo khả năng 1: Với thông tin ở câu d, ta biết đơn vị đang sản xuất sản phẩm A ở tuần trước (kỳ kế hoạch trước), nhưng tuần thứ 1 đơn vị lại sản xuất sản phẩm B nên phải sắp xếp máy móc thiết bị cho tương thích với việc sản xuất sản phẩm B (chuyển đổi máy móc thiết bị). Sang tuần thứ 2, đơn vị vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm B, do đó không cần sắp xếp máy móc thiết bị; tương tự như vậy,... Như vậy trong kỳ kế hoạch này đơn vị chuyển đổi máy móc thiết bị 5 lần, mỗi lần tốn kém chi phí là 100.000 đồng, tổng cộng mất 500.000 đồng.

Ngoài ra đơn vị còn tốn chi phí cho việc tồn trữ, vì phải sản xuất trước thời điểm so với nhu cầu. Do đó cần phải xác định số lượng hàng lưu kho của từng loại sản phẩm sản xuất trong kỳ. Công thức tính toán số lượng hàng lưu kho thực tế phát sinh trong kỳ của 1 loại sản phẩm như sau:

T äön kho thæûc tãú ( TK tt ) = T äön kho så bäü ( TK sb ) + Täön kho phaït sinh ( TK ps ) size 12{T"äön kho thæûc tãú " \( ital "TK" rSub { size 8{ ital "tt"} } \) =T"äön kho så bäü " \( ital "TK" rSub { size 8{ ital "sb"} } \) +"Täön kho phaït sinh " \( ital "TK" rSub { size 8{ ital "ps"} } \) } {}

TK ps = K êch thæåïc lä x säú lä x thåìi gian chuyãøn âi size 12{ ital "TK" rSub { size 8{ ital "ps"} } =K"êch thæåïc lä x säú lä x thåìi gian chuyãøn âi"} {}

Lượng hàng tồn kho sơ bộ, tính toán dựa vào lịch sản xuất sơ bộ lúc ban đầu của lịch trình sản xuất chính. Tồn kho sơ bộ của sản phẩm A là 260 sản phẩm, sản phẩm B là 420 sản phẩm. Như vậy, tổng chi phí cho khả năng 1 là:

TC 1 = 5x 100 . 00 + 260 + 50 x1x1 + 50 x1x1 x 800 + 420 + 60 x1x1 x 500 = 1 . 028 . 000 âäöng size 12{ ital "TC" rSub { size 8{1} } = left (5x"100" "." "00" right )+ left ["260"+ left ("50"x1x1 right )+ left ("50"x1x1 right ) right ]x"800"+ left ["420"+ left ("60"x1x1 right ) right ]x"500"=1 "." "028" "." "000"" âäöng"} {}

 Theo khả năng 2: chúng ta tính tương tự như vậy,

TC 2 = 5x 100 . 00 + 260 + 50 x1x1 + 50 x1x2 + 50 x1x1 x 800 + 420 x 500 = 1 . 078 . 000 âäöng size 12{ ital "TC" rSub { size 8{2} } = left (5x"100" "." "00" right )+ left ["260"+ left ("50"x1x1 right )+ left ("50"x1x2 right )+ left ("50"x1x1 right ) right ]x"800"+ left ("420"x"500" right )=1 "." "078" "." "000"" âäöng"} {}

So sánh giữa 2 khả năng trên thì ta chọn khả năng 1 có lợi thế về chi phí hơn.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương. OpenStax CNX. Aug 06, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10881/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lý thuyết và bài tập quản trị sản xuất đại cương' conversation and receive update notifications?

Ask