<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Trong lĩnh vực GIS, một lĩnh vực quan trọng không thể bỏ qua và sử dụng kỹ thuật GPS như là một công cụ cho dữ liệu đầu vào và dữ liệu thám sát. Đây là một kỹ thuật khá mới và tương đối tiến bộ nhưng các ứng dụng tăng dần trong lĩnh vực nghiên cứu của GIS.

Gps là gì?

GPS, hệ thống định vị toàn cầu, được cấu thành như một chòm sao (có nghĩa cấu tạo của một nhóm hay một hệ thống) của quỹ đạo vệ tinh mà, kết hợp với thiết bị ở mặt đất, cho phép người sử dụng quyết định vị trí chính xác của họ bất kỳ lúc nào trên bề mặt trái đất ở bất kỳ thời gian nào. Có 24 vệ tinh trên quỹ đạo bay.

Hình 7.1: Quỹ đạo bay của 24 vệ tinh (Nguồn : Garmin, 2005)

Ở bất kỳ thời gian nào, mà không có bất kỳ chướng ngại quan sát nào của bầu trời, ở vị trí quan sát đó nên có ít nhất 4 – 6 vệ tinh “nhìn thấy”. Không nạp điện cho việc sử dụng hệ thống vệ tinh, mặc dù mỗi người sử dụng phải cung cấp thiết bị chính họ, nói chung trong hình thức của bộ phận ghi nhận tín hiệu.

Hình 7.2: Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Nguồn : Garmin, 1999)

Các thành phần chính của gps

Hệ thống định vị toàn cầu bao gồm 3 bộ phận: bộ phận người sử dụng, bộ phận không gian và bộ phận điều khiển.

Bộ phận người sử dụng (user segment)

Bộ phận người sử dụng là người sử dụng và GPS ghi nhận. GPS ghi nhận là một máy thu tín hiệu sóng vô tuyến đặc biệt. Nó được thiết kế để nghe tín hiệu sóng vô tuyến được truyền từ các vệ tinh và tính toán vị trí dựa trên thông tin đó. GPS ghi nhận có nhiều kích cỡ khác nhau, hình dáng và giá cả khác nhau.

Tính chất và giá cả của GPS ghi nhận nói chung lệ thuộc vào chức năng mà bộ phận thu nhận có ý định. Bộ phận thu nhận dùng cho ngành hàng hải và hàng không thường sử dụng cho tính năng giao diện với thẻ nhớ chứa bản đồ đi biển. Bộ phận thu nhận dùng cho bản đồ khả năng chính xác rất cao và có giao diện người sử dụng cho phép ghi nhận dữ liệu nhanh chóng.

Bộ phận không gian (space segment)

Bộ phận không gian gồm các vệ tinh GPS mà nó truyền thời gian và vị trí tới người sử dụng. Tập hợp tất cả các vệ tinh này được gọi là “chòm sao”.

Hình 7.3: Các thành phần chính của GPS (Nguồn : Garmin, 2000)

Hệ thống navstar (mỹ)

Hệ thống NAVSTAR gồm 24 vệ tinh với 6 quỹ đạo bay. Các vệ tinh này hoạt động ở quỹ đạo có độ cao 20.200 km (10,900 nm) ở góc nghiêng 55 độ và với thời gian 12 giờ/quỹ đạo. Quỹ đạo bay không gian của các vệ tinh được sắp xếp để tối thiểu 5 vệ tinh sẽ được người sử dụng nhìn thấy bao phủ toàn cầu, với vị trí chính xác hoàn toàn (position dilution of precision PDOP) của 6 vệ tinh hoặc ít hơn.

Mỗi vệ tinh truyền trên 2 band tần số L, L1 có tần số 1575.42 MHz và L2 có tần số 1227.6 MHz. Mỗi vệ tinh truyền trên cùng tần số xác định; tuy nhiên, tín hiệu mỗi vệ tinh thì thay đổi theo thời gian đến người sử dụng. L1 mang mã P (precise (P) code) và mã C/A (coarse/acquisition (C/A) code). L2 chỉ mang mã P (P code).

Thông tin dữ liệu hàng hải được thêm các mã này. Thông tin dữ liệu hàng hải giống nhau được mang cả 2 band tần số. Mã P thì thường được mã hoá vì thế chỉ mã C/A thì có sẵn đến người sử dụng bình thường; tuy nhiên, một vài thông tin có thể nhận được từ mã P. Khi mã hoá, mã P được hiểu như mã Y. Mỗi vệ tinh có 2 số nhận dạng. Đầu tiên là số NAVSTAR với nhận dạng trên thiết bị vệ tinh đặc biệt. Thứ hai là số sv (the space vehicle (sv) number). Số này được ấn định để ra lệch phóng vệ tinh. Thứ ba là số mã tiếng âm thanh (the pseudo-random noise-PRN). Đây chỉ là số nguyên mà nó được sử dụng để mã tín hiệu từ các vệ tinh đó. Một vài máy ghi nhận nhận biết vệ tinh mà chúng đang ghi nhận từ mã SV, hoặc mã khác từ mã PRN.

Questions & Answers

what are the factors effecting demand sedule
Kalimu Reply
we should talk about more important topics, you can search it on Google n u will find your answer we should try to focus on how we can improve our society using economics
shubham
ways of improving human capital
kelly Reply
what is human capital
kelly
Capital can be defined as man made assets use in production .
Abdulai
What is the differences between central Bank And Commercial Bank ?. 2 for each
Abdulai
Two types of bank clearing house.
Abdulai
what are the most durable assets of a bank
Ngongang
What is Opportunity Cost?
Cephas Reply
may be defined as expression of cost in terms of forgone alternative.
Abdulai
Helloo, im new, can i get to know more?
Saniya Reply
You ask questions on any topics you find difficult.
Favour
What is opportunity cost?
Cephas
is price elasticity of demand the same as elasticity of demand
Favour Reply
not really
Victoria
hi
Gh
hello
Bhartendu
i hope everyone be ok
Gh
No
Hassan
please explain
Favour
No
William
explanations please
cleophas
price elasticity of demand is the reaction of customers /demand to price changes(increase or decrease) elasticity of demand is the reaction of prices brought about by the change in demand
Victoria
thank you
Favour
state the laws of demand and supply
William
dd: when price rises demand decreases whereas when price reduces dd rises ss: when ss rises the price rises and when ss decreases price also reduces. There is a positive relationship
Dhoonah
nice
Victoria
Draw a demand curve graph
William
though price elasticity and elasticity are used interchangeably, the demand can respond to income changes and prices of related goods as well.
Gurpalak
explain the difference between merit goods and public goods and show why it is possible for profit to be made in the supply of one of these types of good but not the other
Kavishek
Public goods are defined as products where, for any given output, consumption by additional consumers does not reduce the quantity consumed by existing consumers. Merit goods are, for example, education and to some extent the health-care. They are provided by state as "good for you".
ahmed
The ladies are doing much better than the men
Blacks
what happens when there is a shift in demand curve?
Favour
What is Specialization ? Explain in detail
Muhammad
any one ?
Muhammad
specialisation is a method of production whereby an entity focuses on the production of a limited scope of goods to gain a greater degree of efficiency.
Favour
It's ok
Muhammad
hello
Onome
yah
Abdulai
No. price elasticity of demand refers to the manna in which price of good demanded fluctuate mean while elasticity of demand explains the way consumer change in their willingness as they plan or purchase a good
Ngongang
diffirence between demand and supply
Bonny
what is economic
Seray Reply
It is a social science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce which have alternative uses
Obeng
what is norminal wage
Demba Reply
is the wages measured in money as distinct from actual purchasing power
Favour
what is demand curve
Azeez Reply
this is a curve that slop downward from left to rich
Obeng
yes
Basanta
different between capital and wealth
Samuel Reply
Wealth refers to the amount of asset you have, while, capital is the amount of cash money you have with you now and willing to invest in any business.
Favour
What is scale of reference?
Finda Reply
What is monopoly?
Finda
It is the control of market by single seller or producer
Mayen
the exclusive possession or control of the supply or trade in a commodity or services
Brains
what is scarcity
Bonny Reply
scarcity means that the resources which we can produce goods and services relatives to wants for them.
Bonny
what is demand
Sophia Reply
demand means that's good demand according to your needs is called demand
Bonny
needs of people ar called demand
Francis
what's the difference between opportunity cost and production possibility curve?
Francis
apportunity cost means a goods which can be replace by other goods without any ease of saticfaction
Bonny
different between capital and wealth
Samuel
apportunity cost means the profit lose when one alternative is selected over other
Bonny
what is economocs
Bonny Reply
Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.
Abubakari
It deals with making choices in the face of scarcity
Abu
what is perfect complements?
Bilal Reply
explain the return to scale with the help of mathematical expression
Bilal
what is scarcity
Bonny
difference between fixed policy and monetary policies
Doris Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ thống thông tin địa lý. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10780/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống thông tin địa lý' conversation and receive update notifications?

Ask