<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Từ (3-37) và (3-29) ta tìm được quan hệ của hệ số quá tải ở:

λ λ Y M th / M c . cp M thY / M c . cpY = 2 size 12{ { {λ rSub { size 8{" "} } } over {λ rSub { size 8{Y} } } } approx { {M rSub { size 8{ ital "th"" "} } /M rSub { size 8{c "." ital "cp"" "} } } over {M rSub { size 8{ ital "thY"} } /M rSub { size 8{c "." ital "cpY"} } } } =2} {} (3-38)

Nghĩa là khi đổi nối Y size 12{Y drarrow } {} , khả năng quá tải của động cơ tăng lên 2 lần.

+ Ưu điểm của phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK bằng cách thay đổi số đôi cực là thiết bị đơn giản, rẻ tiền, các đặc tính cơ đều cứng và khả năng điều chỉnh triệt để (điều chỉnh cả tốc độ không tải lý tưởng).

Nhờ các đặc tính cơ cứng, nên độ chính xác duy trì tốc độ cao và tổn thất trượt khi điều chỉnh thực tế không đáng kể.

+ Nhược điểm lớn của phương pháp này là có độ tinh kém, giải điều chỉnh không rộng và kích thước động cơ lớn.

Điều chỉnh tốc độ đk bằng cách thay đổi tần số (f1):

Vấn đề thay đổi tấn số của điện áp stato:

Về nguyên lý, khi thay đổi tần số f1 thì ựo = 2pf1/p sẽ thay đổi và sẽ điều chỉnh được tốc độ động cơ ĐK. Nhưng khi thay đổi f1 size 12{<>} {} f1đm thì có thể ảnh hưởng đến chế độ làm việc của động cơ.

Giả sử mạch stato:

E1 ≈ cệf1(3-39)

Trong đó: E1 là sđđ cảm ứng trong cuộn dây stato, ệ là từ thông móc vòng qua cuộn dây stato, c là hằng số tỉ lệ, f1 là tần số của dòng điện stato.

Nếu bỏ qua sự sụt áp trên tổng trở cuộn dây stato thì ta có:

U1 ≈ E1 ≈ cệf1(3-40)

Qua (3-45) ta thấy: nếu thay đổi f1 mà giữ U1 = const thì ệ sẽ thay đổi theo.

+ Ví dụ: khi giảm f1<f1đm để điều chỉnh tốc độ ự<ựđm mà giữ U1 ≈ E1 ≈ cệf1 = const thì theo (3-40), từ thông ệ sẽ tăng lên, mạch từ động cơ sẽ bị bảo hòa, điện kháng mạch từ giảm xuống và dòng từ hóa sẽ tăng lên làm cho động cơ quá tải về từ, làm phát nóng động cơ, giảm tuổi thọ của động cơ, thậm chí nếu nóng quá nhiệt độ cho phép của động cơ thì động cơ có thể bị cháy.

+ Còn khi tăng f1>f1đm nếu giữ U1 ≈ E1 ≈ cệf1 = const và phụ tải Mc = const, mà khi làm việc, mômen M ≈ KệI2cosử = Mc = const. Vậy khi tăng f1>f1đm sẽ làm cho ệ giảm, dẫn đến dòng I2 tăng, nghĩa là động cơ sẽ bị quá tải về dòng, nó cũng bị phát nóng làm xấu chế độ làm việc của động cơ hoặc bị cháy.

~ u1, f1đmĐKBTf1, ubHình 3-11: hệ BT - ĐKVì vậy, khi thay đổi tần số f1 để điều chỉnh tốc độ thì người ta thường kết hợp thay đổi điện áp stato u1. Và người ta thường dùng bộ biến đổi tần số (BT) để điều khiển tốc độ động cơ ĐK như hình 3-11.

Quy luật điều chỉnh điện áp stato khi thay đổi tần số:

Hình 3-12, xác định khả năng quá tải về mômen khi điều chỉnh tần số: f1<f1đm.

ựựđm ự U1đm, f1đm 0 Mc Mcđm Mth Mthđm M ựo ựođm Mc(ự)u1, f1 Hình 3-12: Xác định khả năngquá tải về mômenĐối với hệ dùng biến tần nguồn áp thường có yêu cầu giữ cho khả năng quá tải về mômen là không đổi trong cả phạm vi điều chỉnh tốc độ.

Nghĩa là:

λ = M th M = const size 12{λ= { {M rSub { size 8{ ital "th"} } } over {M} } = ital "const"} {} (3-41)

Nếu bỏ qua điện trở dây quấn stato (R1 = 0) thì từ (3-41):

M th = U 1 2 o . X nm = U 1 2 2 . 2πf 1 p . ωL nm K . U 1 2 f 1 2 size 12{M rSub { size 8{ ital "th"} } = { {U rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {2ω rSub { size 8{o} } "." X rSub { size 8{ ital "nm"} } } } = { {U rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {2 "." { {2πf rSub { size 8{1} } } over {p} } "." ωL rSub { size 8{ ital "nm"} } } } approx K "." { {U rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } } } {} (3-42)

Trong đó, coi: Xnm = ựL; và ự ≈ ựo = 2ðf1/p.

Quan hệ Mc = f(ự):

M c = M c . đm ω ω đm q A . f 1 f 1 đm q size 12{M rSub { size 8{c} } =M rSub { size 8{c "." ital "đm"} } left ( { {ω} over {ω rSub { size 8{ ital "đm"} } } } right ) rSup { size 8{q} } approx A "." left ( { {f rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1 ital "đm"} } } } right ) rSup { size 8{q} } } {} (3-43)

Trong đó: q = -1,0,1,2

Theo (3-41), (3-42), (3-43) ta có:

U 1 f 1 = U 1 . đm f 1 . đm f 1 f 1 . đm q size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1} } } } = { {U rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } over {f rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } } sqrt { left ( { {f rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } } right ) rSup { size 8{q} } } } {} (3-44)

Suy ra:

U 1 U 1 . đm = f 1 f 1 . đm 1 + q 2 size 12{ { {U rSub { size 8{1} } } over {U rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } } = left ( { {f rSub { size 8{1} } } over {f rSub { size 8{1 "." ital "đm"} } } } right ) rSup { size 8{ left (1+ { {q} over {2} } right )} } } {} ; với q = -1, 0, 1, 2;(3-45)

Hay ở dạng tương đối:

u 1 = f 1 1 + q 2 size 12{u rSub { size 8{1} } rSup { size 8{*} } =f rSub { size 8{1} } rSup { size 8{*} rSup { size 8{ left (1+ { {q} over {2} } right )} } } } {} ; (q = -1,0,1,2)(3-46)

Như vậy, khi thay đổitần số để điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK, ta phải thay đổi điện áp sao cho đảm bảo điều kiện (3-41), nhưng lại phụ thuộc vào các dạng phụ tải.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask