<< Chapter < Page Chapter >> Page >

18: cout<<"Data members of Derived can be"

19:    <<" accessed individually:"<<endl

20:      <<" Integer: "<<D.Base1::GetData()<<endl

21:      <<" Character: "<<D.Base2::GetData()<<endl

22:      <<"Real number: "<<D.GetReal()<<endl<<endl;

23: cout<<"Derived can be treated as an "

24:      <<"object of either base class:"<<endl;

25: Base1Ptr =&D;

26: cout<<"Base1Ptr->GetData() yields "

27:      <<Base1Ptr->GetData()<<endl ;

28: Base2Ptr =&D;

29: cout<<"Base2Ptr->GetData() yields "

30:      <<Base2Ptr->GetData()<<endl;

31: return 0;

32: }

Chúng ta chạy ví dụ 5.8 , kết quả ở hình 5.13

Hình 5.13: Kết quả của ví dụ 5.8

Việc kế thừa nhiều lớp cơ sở tạo ra một loạt các điểm nhập nhằng trong các chương trình C++. Chẳng hạn, trong các chương trình của ví dụ 5.8, nếu thực hiện lệnh:

D.GetData();

thì trình biên dịch (Borland C++ 3.1) sẽ báo lỗi:

Member is ambiguous: ‘Base1::GetData’ and ‘Base1::GetData’

Bởi vì lớp Derived kế thừa hai hàm khác nhau có cùng tên là GetData() từ hai lớp cơ sở của nó. Base1::GetData() là hàm thành viên public của lớp cơ sở public, và nó trở thành một hàm thành viên public của Derived. Base2::GetData() là hàm thành viên public của lớp cơ sở public, và nó trở thành một hàm thành viên public của Derived. Do đó trình biên dịch không thể xác định hàm thành viên GetData() của lớp cơ sở nào để gọi thực hiện. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng tên lớp cơ sở và toán tử định phạm vi để xác định hàm thành viên của lớp cơ sở lúc gọi hàm GetData().

Cú pháp của một lớp kế thừa nhiều lớp cơ sở:

class<drived_class_name>:<type_of_inheritance><base_class_name1>,

<type_of_inheritance><base_class_name2>, …

{

………………..

};

Trình tự thực hiện constructor trong đa kế thừa: constructor lớp cở sở xuất hiện trước sẽ thực hiện trước và cuối cùng mới tới constructor lớp dẫn xuất. Đối với destructor có trình tự thực hiện theo thứ tự ngược lại.

Các lớp cơ sở ảo (virtual base classes)

Chúng ta không thể khai báo hai lần cùng một lớp trong danh sách của các lớp cơ sở cho một lớp dẫn xuất. Tuy nhiên vẫn có thể có trường hợp cùng một lớp cơ sở được đề cập nhiều hơn một lần trong các lớp tổ tiên của một lớp dẫn xuất. Điều này phát sinh lỗi vì không có cách nào để phân biệt hai lớp cơ sở gốc.

Ví dụ 5.9:

1: //Chương trình 5.9

2: #include<iostream.h>

3: class A

4: {

5: public:

6: int X1;

7: };

8:

9: class B : public A

10: {

11: public:

12: float X2;

13: };

14:

15: class C : public A

16: {

17: public:

18: double X3;

19: };

20:

21: class D : public B,public C

22: {

23: public:

24: char X4;

25: };

26:

27: int main()

28: {

29: D Obj;

30: Obj.X2=3.14159F;

31: Obj.X1=0; //Nhập nhằng

32: Obj.X4='a';

33: Obj.X3=1.5;

34: cout<<"X1="<<Obj.X1<<endl; //Nhập nhằng

35: cout<<"X2="<<Obj.X2<<endl;

36: cout<<"X3="<<Obj.X3<<endl;

37: cout<<"X4="<<Obj.X4<<endl;

38: return 0;

39: }

Khi biên dịch chương trình ở ví dụ 5.9, trình biên dịch sẽ báo lỗi ở dòng 31 và 34:

Member is ambiguous: ‘A::X1’ and ‘A::X1’

Hình 5.14

Ở đây chúng ta thấy có hai lớp cở sở A cho lớp D, và trình biên dịch không thể nào nhận biết được việc truy cập X1 được kế thừa thông qua B hoặc truy cập X1 được kế thừa thông qua C. Để khắc phục điều này, chúng ta chỉ định một cách tường minh trong lớp D như sau:

Obj.C::X1=0;

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp có tính chấp vá, bởi thực chất X1 nào trong trường hợp nào cũng được. Giải pháp cho vấn đề này là khai báo A như lớp cơ sở kiểu virtual cho cả B và C. Khi đó chương trình ở ví dụ 5.9 được viết lại như sau:

Ví dụ 5.10:

#include<iostream.h>

class A

{

public:

int X1;

};

class B : virtual public A

{

public:

float X2;

};

class C : virtual public A

{

public:

double X3;

};

class D : public B,public C

{

public:

char X4;

};

int main()

{

D Obj;

Obj.X2=3.14159F;

Obj.X1=0; //OK

Obj.X4='a';

Obj.X3=1.5;

cout<<"X1="<<Obj.X1<<endl; //OK

cout<<"X2="<<Obj.X2<<endl;

cout<<"X3="<<Obj.X3<<endl;

cout<<"X4="<<Obj.X4<<endl;

return 0;

}

Chúng ta chạy ví dụ 5.10, kết quả ở hình 5.15

Hình 5.15: Kết quả của ví dụ 5.10

Các lớp cơ sở kiểu virtual, có cùng một kiểu lớp, sẽ được kết hợp để tạo một lớp cơ sở duy nhất có kiểu đó cho bất kỳ lớp dẫn xuất nào kế thừa chúng. Hai lớp cơ sở A ở trên bất giờ sẽ trở thành một lớp cơ sở A duy nhất cho bất kỳ lớp dẫn xuất nào từ B và C. Điều này có nghĩa là D chỉ có một cơ sở của lớp A, vì vậy tránh được sự nhập nhằng.

Bài tập

Bài 1: Xây dựng lớp Stack với các thao tác cần thiết. Từ đó hãy dẫn xuất từ lớp Stack để đổi một số nguyên dương sang hệ đếm bất kỳ.

Bài 2: Hãy xây dựng các lớp cần thiết trong phân cấp hình 5.2

Bài 3: Hãy xây dựng các lớp cần thiết trong phân cấp hình 5.3 để tính diện tích (hoặc diện tích xung quanh) và thể tích.

Bài 4: Viết một phân cấp kế thừa cho các lớp Quadrilateral (hình tứ giác), Trapezoid (hình thang), Parallelogram (hình bình hành), Rectangle (hình chữ nhật), và Square (hình vuông). Trong đó Quadrilateral là lớp cơ sở của phân cấp.

Questions & Answers

what's economic development and growth
Popoola Reply
what do you understand by Ceteris Paribus?
Gabriel Reply
explain the uses of microeconomics
Nikita Reply
uses of microeconomics
Nikita
Adam Smith's definition of economics
Sylvia Reply
what is economic deficit
Amjad
this is a situation whereby a nation's outcome or available resources are not enough to the people thereby causing scarcity
Ariel
prices of Quality demanded is equal to Quality supplied
NABUBOLO Reply
it's quantity demand and quantity supplied that's called equilibrium
Romy
no
NABUBOLO
they deal With prices
NABUBOLO
define the elasticity
NABUBOLO
explain different types of elasticity
NABUBOLO
oops 😬 you are right you talk about quality I tell about quantity
Romy
elasticity is the measurement of the percentage change of one economic variable in response to a change in another
Romy
Cross Elasticity of Demand (XED) Income Elasticity of Demand (YED) Price Elasticity of Supply (PES)
Romy
anything else?
Romy
I need to know everything about theory of consumer behavior
Grace
How does one analyze a market where both demand and supply shift?
Gabriel Reply
That's equilibrium market
Ramon
but an equlibrum can appear twice on the same market... both in Movement along the Demand/supply curve of shift in the Curve
Gabriel
I Mean on the same curve..
Gabriel
how can consumer surplus be calculated
Franklyn
How can we analyze the effect on demand or supply if multiple factors are changing at the same time—say price rises and income falls? 
Gabriel Reply
because of fall of income, less will be demanded and much will be supply as a result of price rises. Rise in price always motivate new supplier to enter into the system. But it only possible in the short run
Kweku
yeah.. I think Ceteris Paribus is applied in this case
Gabriel
that is the law of Demand is Inversely related to the law of Supply... so that mean a positive change in demand may produce a negative return to supply I think.
Gabriel
what are the difference between Wants and Needs
Gabriel Reply
When the price is above the equilibrium, explain how market forces move the market price to equilibrium. Do the same when the price is below the equilibrium.
Gabriel
economic problems
Manishankar
yeah please Explain
Gabriel
I don't know this is my question
Manishankar
no it was a mistake...😂😂 can you explain how Wants and needs differs 😌
Gabriel
wants is what human desire but might not need them, human want are mostly articles of ostentatious while need is what human must get to live e.g inferior goods
Ramon
what's equilibrium price
james
equilibrium prices is a situation whereby the price of goods supplied equates to the demand
Ariel
this whereby the prices of quality demanded is equivalent to quality demanded
NABUBOLO
wants are numerous desire man that man can do without if not purchased e.g. cosmetic while need are desires that you cannot do without e.g. food
Franklyn
equilibrium price is that level of output were quantity demanded is equal to quantity supplied
Arthur
what are the importance of studying economics
Bherla Reply
To know if the country is growing or not through the country's GDP
Ariel
to manage our resources
TOBI
compare base years GDP and the current years GDP
james
To tell whether a country is growing there are many factors to be considered not necessarily only the GDP due to weaknesses of GDP approach
james
What is the law of demand
Yaw Reply
price increase demand decrease...price decrease demand increase
Mujahid
ıf the price increase the demand decrease and if the demand increase the price decrease
MUBARAK
all other things being equal, an increase in demand causes a decrease in supply and vice versa
SETHUAH
yah
Johnson
how is the economy of usa now
Johnson
What is demand
jude Reply
Demand is the quantity of goods and services a consumer is willing and able to purchase at various prices over a given period of time.
Yaw
yea
SETHUAH
Okay congratulations I'll join you guys later .
Aj
yes
MUBARAK
demand is the quantity and quality of goods and services a consumer is willingly and able to purchase at a particular price over a given period of time.
TOBI
calculate elasticity of income exercises
HABANABAKIZE Reply
If potatoes cost Jane $1 per kilogram and she has $5 that could possibly spend on potatoes or other items. If she feels that the first kilogram of potatoes is worth $1.50, the second kilogram is worth$1.14, the third is worth $1.05 and subsequent kilograms are worth $0.30, how many kilograms of potatoes will she purchase? What if she only had $2 to spend?
Susan Reply
cause of poverty in urban
DAVY Reply
QI: (A) Asume the following cost data are for a purely competitive producer: At a product price Of $56. will this firm produce in the short run? Why Why not? If it is preferable to produce, what will be the profit-maximizing Or loss-minimizing Output? Explain. What economic profit or loss will the
Falak Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Lập trình hướng đối tượng. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10794/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lập trình hướng đối tượng' conversation and receive update notifications?

Ask