<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Các điều kiện đưa ô tô vào sửa chữa.

Nội dung:

Điều kiện báo hỏng chi tiết - cụm máy

Qui định đối với cụm máy

Một cụm máy (tổng thành) phải đưa vào sửa chữa khi:

+ Do sự mài mòn các cụm chi tiết chính làm tính năng kinh tế - kỹ thuật của cụm máy bị hạ thấp dưới mức qui định.

+ Chi tiết cơ bản bị hư hỏng phải đưa vào sửa chữa lớn (thân máy, vỏ hộp số, vỏ cầu...).

Qui định đối với một ô tô đưa vào sửa chữa

Đối với ô tô, máy kéo phải đưa vào sửa chữa lớn khi:

- Cụm máy (tổng thành) chính của nó bị hư hỏng không đảm bảo hiệu quả kinh tế cũng như các tính năng động lực học mà ô tô phải đạt được.

- Việc xác định khả năng làm việc tiếp tục hay phải sửa chữa 1 ô tô phải dựa trên tình trạng kỹ thuật của các cụm máy chính, chi tiết chính, mức độ hư hỏng của các chi tiết, cụm máy đó.

Qui định đối với chi tiết chính- tổng thành chính

Trong cụm máy có nhiều chi tiết cần sửa chữa khi các tính năng kinh tế, kỹ thuật giảm xuống dưới mức cho phép. Tính năng kinh tế kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào các cặp chi tiết chính, nghĩa là phụ thuộc nhiều vào sự hao mòn của chúng.

Bảng 3.1 Xác định cụm máy chính, chi tiết chính

Loại ô tô Cụm máy chính Loại cụm Chi tiết chính Chi tiết cơ bản
Vận tải Động cơ, hộp số, cầu chủ động, khung bệ, trục trước, buồng lái, bộ truyền công suất, cơ cấu nâng (nếu có) Động cơ Nắp máy, xy lanh, trục khuỷu, trục cam, bánh đà Thân
Xe khách (Như trên) trừ hộp truyền công suất, cơ cấu nâng. Hộp số Trục sơ cấp, thứ cấp, trục trung gian, nắp hộp số. Vỏ hộp số
Du lịch (Như trên) thêm thân xe Cầu chủ động Ống bọc bán trục, vỏ hộp giảm tốc, vỏ hộp vi sai. Vỏ cầu

Đồ thị mài mòn chi tiết

Nội dung đồ thị - phân tích

Xác định sự thay đổi kích thước chi tiết là hàm số của thời gian. Trong thời gian sử dụng, ứng với dạng hao mòn ô xy hóa ổn định, các chi tiết đều có dạng đặc tính mòn theo thời gian như sau. Ví dụ đối với chi tiết dạng lỗ:

tcr -thời gian chạy rà.tgh -giới hạn thời gian làm việc.Hcr -kích thước sau chạy rà.Hgh-kích thước giới hạnH0-kích thước ban đầutg = Theo Kazasep Smin là khe hở lắp ráp= Sbđ = 0,467d 213H Lượng mònt (t gian) HghHcrH0tcrtlvtghHình 3.1. Đồ thị mài mòn chi tiết

d- đường kính lỗ.

n-số vòng quay chạy rà.

-độ nhớt tuyệt đối

p-áp suất tiếp xúc

c-hệ số, c = , l-chiều dài tiếp xúc.

Smax = ,-tổng độ cao nhấp nhô.

Giai đoạn 1: ứng với thời gian chạy rà chi tiết, chi tiết bị mòn mạnh, kích thước bị thay đổi nhanh từ H0 ÷ Hcr (do những nhấp nhô ban đầu bị san phẳng). Bề mặt chi tiết chưa chuẩn bị để chuyển sang giai đoạn làm việc. Hạt kim loại bị bong tách, tạo thành hạt mài, làm tăng quá trình hao mòn chi tiết. Cho nên sau chạy rà phải thay dầu bôi trơn.

Do quá trình gia công cơ khí để lại mà chi tiết có những tính chất đặc trưng cho bề mặt công nghệ (đặc tính cơ, lý, hoá, độ côn, độ ô van, độ bóng). Đặc tính này sẽ được chuyển hoá từ bề mặt gia công sang bề mặt làm việc. Quá trình xảy ra tương đối nhanh, đường cong dốc, hao mòn nhanh.

Giai đoạn 2: sau khi chạy rà bề mặt chi tiết tốt hơn và sẽ ổn định trong quá trình làm việc: bề mặt tiếp xúc lớn, chịu tải tăng, quá trình hao mòn xảy ra chậm và ổn định, đường đặc tính ít dốc. Lượng mòn tỷ lệ thuận với thời gian, cường độ mòn I= tg

=
nhỏ.

Questions & Answers

List and explain four factors of production
Vuyo Reply
capital labour entrepreneur natural resources
Thembi
What is supply
Ogodo Reply
when the supply decreases demand also decreases
Thembi
types of demand and the explanation
akin Reply
what is demand
akin Reply
other things remaining same if demend is increases supply is also decrease and if demend is decrease supply is also increases is called the demand
Mian
if the demand increase supply also increases
Thembi
you are wrong this is the law of demand and not the definition
Tarasum
Demand is the willingness of buy and ability to buy in a specific time period in specific place. Mian you are saying law of demand but not in proper way. you have to keep studying more. because its very basic things in Economics.
Hamza
Demand is the price of Quantity goods and services in which consumer's are willing and able to offer at a price in the market over a period of time
Umar
Demand is the quantity of goods and services that the consumer are willing and able to buy at a alternative prices over a given period of time. But mind you demand is quite different from need and want.
Tarasum
Demand can be defined as the graphical representation between price&demand
alkasim
sorry demand is nt a graphical representation between price and quantity demand but instead that is demand curve.
Ebrima
Demand is the willingness and ability of a consumer to buy a quantity of a good over a given period of time assuming all other things remain constant.
Vedaant
what is commercialization?
Doris Reply
How to talk loan for bank?
Alfred Reply
what is the meaning of gpa?
Ritisha Reply
Answer: GPA stands for Grade Point Average. It is a standard way of measuring academic achievement in the U.S. Basically, it goes as follows: Each course is given a certain number of "units" or "credits", depending on the content of the course.
Yusuf
what is small and Microbuisenes
tadesse Reply
What is fiscal policy
Dansofo
Who is the funder of Economic
Dansofo
founder , that is Adam Smith
Daniel
what is model
Daniel Reply
The wealth of Nations
Yusuf Reply
the wealth of nations, is it the first?
Umar
Yes very sure it was released in 1759
Yusuf
thank you Yusuf.
Umar
then when did he died?
Umar
17 July 1790 Born: 16 June 1723, Kirkcaldy, United Kingdom Place of death: Panmure House, Edinburgh, United Kingdom
Yusuf
1790
Yusuf
that's my today questions, thank you Yusuf it's bed time see u after.
Umar
what is fiscal policy
kemigisha Reply
what's mode?
Umar Reply
mode is the highest occurring frequency in a distribution
Bola
mode is the most commonly occurring item in a set of data.
Umar
Please, what is the difference between monopoly and monopsony?
Olaleye Reply
is there monopsony word?
Umar
I have no idea though
Umar
please, in which year Adam smith was born?
Umar
monopsony is when there's only one buyer while monopoly is when there's only one producer.
Bola
who have idea on Banter
Ibrahim
like trade by barter?
Bola
Monopoly is when there's excessively one seller and there is no entry in the market while monopsony is when there is one buyer
kemigisha
Adam smith was born in 1723
Bola
 (uncountable) Good humoured, playful, typically spontaneous conversation. verb (intransitive) To engage in banter or playful conversation. (intransitive) To play or do something amusing. (transitive) To tease mildly.
Umar
which book Adam smith published first? the first book of Adam smith pls.
Umar
wealth on nation, 1776
Daniel
what is market power and how can it affect an economy?
Gab Reply
market power:- where a firm is said to be a price setter.market power benefits the powerful at the expense of others.
Umar
Market power refers to the ability of a firm (or group of firms) to raise and maintain price above the level that would prevail under competition is referred to as market or monopoly power. The exercise of market power leads to reduced output and loss of economic welfare
Kartheek
find information about the national budget
Molahlegi
three branches of economics in which tourism is likely to figure
Makgotso Reply
What are those three branches?
IlRegno
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10810/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình chẩn đoán kỹ thuật ô tô' conversation and receive update notifications?

Ask