<< Chapter < Page
  Quy hoạch sử dụng đất đai     Page 6 / 42
Chapter >> Page >

Nn = No [1 + (K  D ) ] n

Trong đó:

Nn : Số dân dự báo ở năm định Hình quy hoạch

No : Số dân hiện trạng (ở thời điểm làm quy hoạch)

K : Tỷ lệ tăng dân số bình quân

D : Tỷ lệ tăng dân số cơ học với dấu (+) số dân nhập cư cao hơn số dân di cư; với dấu (-) ngược lại.

n : Thời hạn (số năm) định Hình quy hoạch)

Ngoài ra, còn có thể dự báo dân số theo các phương pháp khác như: phương pháp cân đối lao động (dựa trên cơ sở tính toán trực tiếp nhu cầu lao động cần thiết của các ngành ở năm định hình quy hoạch); phương pháp hồi quy tuyến tính (căn cứ vào số liệu lịch sử thống kê dân số nhiều năm).

Đối với dự báo dân số đô thị còn có thể áp dụng phương pháp chuyển dịch lao động (trong đó có biểu thị mối liên quan giữa gia tăng dân số đô thị và sự chuyển dịch lao động từ khu vực nông thôn). Về mặt bản chất, khi các đô thị phát triển sẽ đòi hỏi khá lớn về nhu cầu lao động (gọi là sức hút của đô thị). Trong khi đó, ở khu vực nông thôn dân số và lao động cũng luôn tăng đã làm giảm bình quân diện tích đất canh tác, mặt khác, việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến dẫn đến trình trạng dư thừa lực lượng lao động, tạo sự chuyển dịch ra thành phố vì công ăn việc làm. Dân số nông nghiệp có thể dự báo trực tiếp bằng các phương pháp nêu trên, cũng có thể sử dụng kết quả của dự báo tổng số dân và dân số phi nông nghiệp (bằng hiệu số). Do đặc điểm dự báo mang tính trung và dài hạn nên giá trị dự báo dân số là chỉ tiêu khống chế. Vì vậy, cần áp dụng nhiều phương pháp để tính toán, kết hợp với tình hình phân tích của địa phương và phải mở rộng biên dao động dân số dự báo một cách hợp lý.

Dự báo nhu cầu đất dai

Nhu cầu sử dụng đất đai của các ngành được xác định căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu phát triển của từng ngành, khả năng đầu tư trong các giai đoạn và quỹ đất hiện có của địa phương (số lượng và đặc điểm tài nguyên đất đai). Các ngành tự dự báo nhu cầu sử dụng đất của mình sẽ phù hợp hơn. Nhưng ngược lại, mang tính phiến diện, cục bộ, dễ bị chồng chéo mục đích sử dụng giữa các ngành trên cùng một khu đất.

Nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất đai là căn cứ vào dự báo nhu cầu sử dụng đất đai của các ngành sẽ tổng hợp, kiểm tra chỉnh lý, điều hòa và cân đối quỹ đất trong nội bộ các ngành (nông nghiệp, phi nông nghiệp) và giữa các ngành (theo mục đích sử dụng) tùy theo đặc điểm quỹ đất hiện có của địa phương.

Khi dự báo nhu cầu về số lượng sử dụng đất, cần lưu ý:

  • Phương pháp dự báo phải thật đơn giản, dễ sử dụng, mang tính thực tiễn cao (kết quả dự báo đạt độ chính xác mà thực tế chấp nhận được).
  • Quy mô phát triển sử dụng các loại đất phải được thể hiện đúng vị trí trên bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch.
  • Diện tích các loại đất chuyên dùng nên tính theo tỷ lệ chiếm dụng hợp lý so với diện tích đất canh tác hoặc diện tích đất tự nhiên đối với từng vùng, từng khu vực.
  • Kết quả dự báo phải kèm theo các phụ lục giải trình những căn cứ dự báo như: quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; các số liệu lịch sử về sử dụng đất đai; quy hoạch tổng thể của vùng, quy hoạch đô thị..., phương pháp dự báo được sử dụng, phân tích kết quả dự báo, đánh giá tính hợp lý và tính khả thi của kết quả...

Questions & Answers

price elasticity of demand is the degree of responsiveness of a quantity demanded to the change in price of the commodity in question.
Gladys Reply
what is the importance of learning economics?
Thelma Reply
it helps to make the correct choice
Gladys
it helps firm to produce products that will bring more profit
Gladys
the difference between needs and wants
londiwe Reply
needs are things that we basically can't live without wants are just luxury things
Thelma
needs are things without them we can't live but want are things without we can live
KP
what is education
KP
it's a process in which we give or receiving methodical instructions
Thelma
what is mixed economy
Amex
what is a deadweight loss? how monopoly creates a deadweight loss?
Ashraf Reply
who are u?
Lamine
haha
Cleaford
scarm
nura
what it this
Cleaford
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
to learn from one another
Lamine
oh okay
Dope
😟
Creative
Yes
Lamine
what is type of economic
taiwo Reply
how to understand basics of economics
Aarif Reply
what is demand schedle
Princess Reply
When you make a Scedule of the demand you made
Rodeen
this is helpful for rbi grade b
Prema Reply
What is macroeconomics
Kauna Reply
It's one of the two branches of Economics that deal with the aggregate economy.
Mayen
it's about inflation, occupation, gdp and so on
alberto
What is differences between Microeconomics and Macroeconomic?
Bethrand
microeconomics focuses on the action of individual agents in the economy such as businesses, workers and household. while macroeconomics looks at the economy as a whole. it focuses on broad issues in the economy such as government deficit, economy growth, levels of exports and imports, and
Thelma
inflationary increase in prices
Thelma
a price floor of 24 imposed
Annie Reply
monopolistic competition
bintu Reply
yap
nura
any one there to answer my question
Richard Reply
Fixed Costs per week Variable Costs per bear Rent & Rates of Factory Hire & machines Heating & Lighting Repayment of Bank Loan K100.00 K45.00 K5.00 K50.00 Materials Foam Wages K6.00 K1.00 K1.00 Total K200.00 K8.00
Richard
one of the scarce resources that constrain our behaviour is time. each of us has only 24 hours in a day. how do you go about allocating your time in a given day among completing alternatives? once you choose a most important use of time. why do you not spend all your time to it. use the notion of op
naknak Reply
mohsina mala..Bangla app hobe na
Dipam Reply
mani Baba. First learn the spelling of Economics
Dipam Reply
Economics- The study of how people use their limited resources to tey and satisfy unlimited wants.
Kelly
hmmm
Mani
etar bangla apps hobe na?
Mohsina
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Quy hoạch sử dụng đất đai. OpenStax CNX. Aug 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10904/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Quy hoạch sử dụng đất đai' conversation and receive update notifications?

Ask