<< Chapter < Page
  Access1   Page 1 / 1
Chapter >> Page >
Query

QUERY-BẢNG VẤN TIN

I. Khái niệm:

Query là công cụ khai thác và xử lý dữ liệu, đáp ứng các nhu cầu tra cứu dữ liệu của bảng dữ liệu.

II. Tạo mới và xem kết quả một query:

1. Tạo mới một query:

Bước 1: Tại cửa sổ CSDL, chọn lớp Queries->nhắp

->chọn Design View ->OK

Bước 2: Xác định các Table/Query tham gia vấn tin tại hộp thoại Show Table bằng cách chọn các Table/Query rồi nhắp

. Sau khi chọn xong nhắp
. (nếu chọn dư Table thì nhắp vào Table cần xóa, nhấn Delete. Nếu thiếu Table thì nhắp vào
để hiện lại hộp thoại Show Table.)

Bước 3: Xác định quan hệ giữa các Table nếu có nhiều Table tham gia vấn tin

Bước 4: Xác định nội dung vấn tin như sau:

4.1: Xác định các Field tham gia vấn tin tại dòng Field:

* Nếu Field có sẵn thì có 2 cách để chọn:

  • Nhắp chuột tại Field cần lấy nội dung và kéo vào dòng Field
  • Nhắp đúp tại Field cần lấy nội dung

* Nếu Field chưa có thì phải tạo Field tính toán.

4.2 Xác định chỉ tiêu sắp xếp tại dòng Sort

  • Ascending: tăng dần
  • Descending: giảm dần
  • (not sorted): không sắp xếp

4.3 Xác định ẩn/hiện nội dung các Field tại dòng Show

4.4 Đặt điều kiện lọc dữ liệu tại các dòng Criteria, or…

Bước 5: Lưu query

Nhắp File/Save hoặc nhắp

, đặt tên cho Query ->OK

2. Xem kết quả Query:

* Tại cửa sổ CSDL:

+ Chọn Query cần mở

+ Nhắp

: mở query ở chế độ Design View (để hiệu chỉnh)

+ Nhắp

: mở query ở chế độ Datasheet View (để hiển thị dữ liệu)

*Nếu query đang mở, có thể sử dụng các biểu tượng:

+

: chuyển từ chế độ Design View sang chế độ Datasheet View

+

: chuyển từ chế độ Datasheet View sang chế độ Design View

3. Tạo Field tính toán trong Query:

Quy tắc:<Tên field tính toán>:<Biểu thức>

Các field mà tên có khoảng trắng ở giữa, viết trong biều thức phải đặt trong dấu [ ].

Tên field tính toán không được đặt trùng với tên Field có mặt trong các Table/Query tham gia vấn tin.

Hàm IIF:

IIF(điều kiện, biểu thức 1, biểu thức 2)

Trả về giá trị của biểu thức 1 nếu điều kiện đúng, trả về giá trị của biểu thức 2 nếu điều kiện sai.

Ví dụ: a=4,b=3

IIF(a<b,a+b,a-b) trả về ?

4.Chỉnh thuộc tính một cột trong Query:

Nhắp chuột tại cột cần chỉnh thuộc tính rồi làm theo một trong 2 cách:

  • Nhắp menu View->Properties
  • Nhắp biểu tượng
    trên Toolbar (hoặc nhắp nút phải chuột ->chọn Properties)

Chỉnh thuộc tính:

- Format: dạng hiện dữ liệu

- Decimal places: số số lẻ

- Caption: tiêu đề cột

5. Hiển thị một số Record theo lựa chọn Top Value:

Nhắp chuột tại biểu tượng

(Top Value) và chọn theo các chỉ tiêu sau:

All: Hiện tất cả record của Query

5: Hiện 5 record đầu tiên của Query

. 25: Hiện 5 record đầu tiên của Query ….

III. Các phép toán:

a. Các phép toán số học:

+ Cộng

- Trừ

* Nhân

/ Chia

\ Phép chia nguyên

Mod Chia lấy phần dư

b. Phép toán ghép chuỗi:

Cú pháp:<Biểu thức chuỗi 1>&<Biểu thức chuỗi 2>

Công dụng: ghép biểu thức chuỗi 1 vào biểu thức chuỗi 2.

Ví dụ: ghép 2 field HO và TEN thành field HOTEN

HOTEN:HO&” “&TEN

c. Các phép toán so sánh:

Ký hiệu Nội dung

= bằng

>lớn hơn

<nhỏ hơn

>= lớn hơn hoặc bằng

<= nhỏ hơn hoặc bằng

d. Các phép toán logic:

NOT:

A Not A
True False
False True

AND:

A B A AND B
True True True
True False False
False True False
False False False

OR:

A B A OR B
True True True
True False True
False True True
False False False

Áp dụng cho việc đặt điều kiện trong query:

  • Điều kiện đặt ở nhiều cột viết trên cùng một dòng thì có thể hiểu theo phép toán AND

- Điều kiện đặt ở nhiều cột viết trên nhiều dòng thì có thể hiểu theo phép toán OR

Ví dụ : Lọc ra những học sinh có điểm Toán và Lý từ 8 trở lên.

e. Phép đối sánh mẫu:

Cú pháp: LIKE<mẫu dữ liệu>

Công dụng: so sánh chuỗi dữ liệu với mẫu dữ liệu sau LIKE. Nếu giống thì trả về True, ngược lại trả về False

*: Đại diện cho nhiều ký tự

?: Đại diện cho một ký tự

#: Đại diện cho một chữ số.

Ví dụ: nếu ký tự thứ 3 của lớp là A thì điểm thêm là 1, ngược lại là 0.

Diemthem: IIF(LOP like “??A*”,1,0)

f. phép toán BETWEEN…AND

Cú pháp:

Between<giá trị 1>and<giá trị 2>

Công dụng:

Cho kết quả = True nếu giá trị đem so sánh nằm trong giới hạn giữa giá trị 1 và giá trị 2, ngược lại cho kết quả là False.

Ví dụ: Nếu mua hàng trong tháng 4 thì tiền phải trả bằng 90% thành tiền, ngược lại không được giảm giá)

Tienphaitra: iif(ngaymua between #1/4/2008# and #30/4/2008#,thanhtien*90/100, thanhtien)

g. Phép toán IN:

Cú pháp:

In (<giá trị 1>,<giá trị 2>,…,<giá trị n>)

Công dụng: Cho kết quả bằng True nếu giá trị cần so sánh bằng một trong các giá trị: giá trị 1>,<giá trị 2>,…,<giá trị n>. Ngược lại trả về False.

Ví dụ: nếu học sinh thuộc 2 lớp 12A1 và 12A2 thì học bổng là 200000, ngược lại bằng 0

Hocbong:IIF(lop in(“12A1”,”12A2”),200000,0)

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Access1. OpenStax CNX. Sep 19, 2008 Download for free at http://cnx.org/content/col10577/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Access1' conversation and receive update notifications?

Ask