<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Khi nhập công thức để tính toán, ta sẽ thấy chúng nằm trong khung cùng với đường chỉ màu xanh để biết theo dõi là ký tự nào đang được xử lý.

Chèn các ký hiệu toán tử

Để chèn toán tử vào biểu thức:

 Kích vào biểu thức muốn chèn.

 Nhấn phím Ins để di chuyển điểm chèn sang trái.

 Nhấn phím toán tử muốn chèn.

Xoá các ký hiệu toán tử

Để xoá các ký hiệu toán tử:

 Kích vào biểu thức muốn xoá.

 Nhấn phím Ins để chuyển điểm chèn sang trái.

 Nhấn phím BkSp ( ).

Xoá toàn bộ công thức

 Kích chọn công thức muốn xoá.

 Trên thanh menu: nhấn Edit/Delete.

Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức

  • Để đóng ngoặc một đối tượng duy nhất:

 Đặt con trỏ chuột trước hoặc sau đối tượng.

 Từ bàn phím: nhấn dấu nháy đơn (‘).

  • Để đóng ngoặc nhiều đối tượng:

 Đặt con trỏ vào trước đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc mở ( ( ).

 Đặt con trỏ chuột vào sau đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc đóng ( ) ).

Nhập các con số

  1. Nhập các số lớn hơn 999

Khi nhập các con số lớn hơn 999, không được dùng dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm (.) để phân cách các con số mà phải đánh liên tục.

Ví dụ: “10000” hoặc “200000”

  1. Nhập số thập phân

Khi nhập các số thập phân, dùng dấu chấm (.) để phân biệt số thập phân.

  1. Nhập con số tăng theo bội số 10

 Nhập số cần tăng theo bội số của 10.

 Từ bàn phím: nhấn “a*10^” sẽ xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***.

 Trong khung trống hình chữ nhật, đánh con số tương ứng với bội số 10.

  1. Nhập số ảo

Để nhập số ảo:

 Đánh số thực.

 Đánh “i” hoặc “j” ngay sau các số đó.

Lưu ý:

Nếu muốn thể hiện số ảo là “i” hoặc “j” ta phải đánh là “1i” hoặc “1j”sau đó số 1 sẽ biến mất. Nếu chỉ đánh “i” hoặc “j” thì nó hiểu là một biến chứ không phải số ảo.

Định nghĩa biến

Để tránh nhầm lẫn các tên biến, tốt nhất nên chọn tên biến giống như tên biến cần tính toán.

Ví dụ: Tính hệ số biến động Cv (trong tính toán Thủy văn)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Như vậy lúc này Cv là một biến trong Mathcad.

Định nghĩa hàm

Bản chất của hàm trong Mathcad cũng giống như hàm trong toán học. Trong Mathcad có tất cả các tính năng như một chương trình toán học. Do đó để tính được hàm thực hiện theo các bước sau:

 Khai báo biến.

 Khai báo hàm.

 Kết quả.

Ví dụ:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Bảng kê một số tổ hợp phím bấm của mathcad

Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+Shift+Z Vô cùng
Ctrl+Shift+P Số Pi
e e Cơ số e
1i i Số ảo i
% Phần trăm
Thao Tác Trên Các Cửa Sổ Và Worksheets
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+F4 Đóng Worksheet
Ctrl+F6 Qua cửa sổ kế tiếp
Ctrl+O Mở Worksheet
Alt+F4 Thóat
Ctrl+Q Thóat
F1 Mở cửa sổ giúp đở
F5 Mở Worksheet
F6 Lưu Worksheet
F7 Tạo Worksheet mới
F9 Tính một biểu thức đã được chọn
Shift+F1 Mở hoặc thoát cửa sổ giúp đở
Esc Thoát cửa sổ giúp đở
Phím Tắt Cho Soạn Thảo
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Enter Chèn một hàng trắng
Delete Xóa hàng trắng
Ctrl+F5 Tìm chuỗi
Shift+F5 Đặt lại chuỗi
Alt+BkSp Phục hồi lại soạn thảo sau cùng
Ctrl+C Copy
Ctrl+V Dán
Ctrl+X Cắt
Ctrl+U Chèn hộp thoại đơn vị
Tạo Phép Tóan
Phím bấm Hiển thị Chú giải
! ! Giai thừa
$ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng dãy
& ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích phân
' ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Dấu ngoặc
( ( Mở ngoặc
) ) Đóng ngoặc
* . Nhân
+ + Cộng
, ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tách các đối số của hàm số
; ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Cho dãy số
- - Dấu trừ
< < Nhỏ hơn
> > Lớn hơn
? ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Đạo hàm cấp 1
[ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Thành phần của véc tơ hoặc ma trận
\ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Căn bậc hai
^ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Lũy thừa
| ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giá trị tuyết đối, định thức ma trận
Ctrl+1 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Phép hoán chuyển
Ctrl+3 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Không bằng
# ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích một dãy
Ctrl+4 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng các thành phần của véctơ
Ctrl+9 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Nhỏ hơn hoặc bằng
Ctrl+0 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Lớn hơn hoặc bằng
Ctrl+8 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích có hướng
Ctrl+- ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Véctơ hóa
Ctrl+= ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Bằng
Ctrl+6 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Trích cột của ma trận
Ctrl+Shift+4 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tổng
Ctrl+Shift+3 ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Tích
Ctrl+Shift+? ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Đạo hàm cấp n
Ctrl+\ ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Căn bậc n
Ctrl+Enter ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Xuống dòng (nếu dòng tính quá dài)
Các Phép Toán Symbolic
Phím bấm Hiển thị Chú giải
Ctrl+I ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Nguyên hàm
Ctrl+L ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn
Ctrl+Shift +A ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn bên phải
Ctrl+Shift +B ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Giới hạn bên trái
Phím Tạo Một Vùng
Phím bấm Hiển thị Chú giải
@ Vẽ đồ thị trong mặt phẳng
Ctrl+5 Vẽ contour
Ctrl+7 Vẽ trong tọa độ cực
Ctrl+2 Vẽ bề mặt ma trận
Ctrl+G Đổi ký tự Roman sang Hylap và ngược lại
Ctrl+M Tạo ma trận hoặc véc tơ
Ctrl+ Shift +P Chèn ký hiệu số Pi
Ctrl+ Shift +Z Chèn ký hiệu vô cực

Đơn vị đo lường trong mathcad

Trong Mathcad đơn vị mặc định là hệ SI (International System of Units). Mathcad có khả năng tìm đơn vị tiêu chuẩn khi tính toán và tự động thay đổi đơn vị tính toán. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi bạn định nghĩa đơn vị của biến là Tone (tấn) thì trong quá trình tính toán Mathcad tự động chuyển qua đơn vị là Kilogram (kg). Nếu bạn muốn kết quả được thể hiện bằng đơn vị là “T”, thực hiện như sau:

 Kích vào kết quả có đơn vị muốn điều chỉnh, sẽ xuất hiện khung chữ nhật màu đen ở ngay sau đơn vị.

 Gõ vào đơn vị muốn được thể hiện.

Ví dụ:

Kết quả:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Lưu ý: Trước đó phải định nghĩa: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Bài giảng môn học mathcad. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10744/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Bài giảng môn học mathcad' conversation and receive update notifications?

Ask