<< Chapter < Page
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu     Page 26 / 26
Chapter >> Page >

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III

III.1Xét sự sắp xếp các khối dữ liệu và các khối parity trên bốn đĩa sau:

Trong đó các Bi biểu diễn các khối dữ liệu, các khối Pi biểu diễn các khối parity. Khối Pi là khối parity đối với các khối dữ liệu B4i - 3 , B4i - 2 , B4i - 1 , B4i . Hãy nêu các vấn đề gặp phải của cách sắp xếp này.

III.2Một sự mất điện xảy ra trong khi một khối đang được viết sẽ dẫn tới kết quả là khối đó có thể chỉ được viết một phần. Giả sử rằng khối được viết một phần có thể phát hiện được. Một viết khối nguyên tử là hoặc toàn bộ khối được viết hoặc không có gì được viết (không có khối được viết một phần). Hãy đề nghị những sơ đồ để có được các viết khối nguyên tử hiệu quả trên các sơ đồ RAID:

 1. Mức 1 (mirroring)
 2. Mức 5(block interleaved, distributed parity)

III.3Các hệ thống RAID tiêu biểu cho phép thay thế các đĩa hư không cần ngưng truy xuất hệ thống. Như vậy dữ liệu trong đĩa bị hư sẽ phải được tái tạo và viết lên đĩa thay thế trong khi hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Với mức RAID nào thời lượng giao thoa giữa việc tái tạo và các truy xuất đĩa còn đang chạy là ít nhất ? Giải thích.

III.4Xét việc xoá mẩu tin 5 trong file:

So sánh các điều hay/dở tương đối của các kỹ thuật xoá sau:

 1. Di chuyển mẩu tin 6 đến không gian chị chiếm bởi mẩu tin 5, rồi di chuyển mẩu tin 7 đến chỗ bị chiếm bởi mẩu tin 6.
 2. Di chuyển mẩu tin 7 đến chỗ bị chiếm bởi mẩu tin 5
 3. Đánh dấu xoá mẩu tin 5.

III.5Vẽ cấu trúc của file:

Sau mỗi bước sau:

 1. Insert(Brighton, A-323, 1600)
 2. Xoá mẩu tin 2
 3. Insert(Brighton, A-636, 2500)

III.6Vẽ lại cấu trúc file:

Sau mỗi bước sau:

 1. Insert(Mianus, A-101, 2800)
 2. Insert(Brighton, A-323, 1600)
 3. Delete (Perryridge, A-102, 400)

III.7Điều gì sẽ xảy ra nếu xen mẩu tin (Perryridge, A-999, 5000) vào file trong III.6.

III.8Vẽ lại cấu trúc file dưới đây sau mỗi bước sau:

 1. Insert(Mianus, A-101, 2800
 2. Insert(Brighton, A-323, 1600)
 3. Delete (Perryridge, A-102, 400)

III.9Nêu lên một ví dụ, trong đó phương pháp không gian dự trữ để biểu diễn các mẩu tin độ dài thay đổi phù hợp hơn phương pháp con trỏ.

III.10Nêu lên một ví dụ, trong đó phương pháp con trỏ để biểu diễn các mẩu tin độ dài thay đổi phù hợp hơn phương pháp không gian dự trữ.

III.11Nếu một khối trở nên rỗng sau khi xoá. Khối này được tái sử dụng vào mục đích gì ?

III.12Trong tổ chức file tuần tự, tại sao khối tràn được sử dụng thậm chí, tại thời điểm đang xét, chỉ có một mẩu tin tràn ?

III.13 Liệt kê các ưu điểm và nhược điểm của mỗi một trong các chiến lược lưu trữ CSDL quan hệ sau:

 1. Lưu trữ mỗi quan hệ trong một file
 2. Lưu trữ nhiều quan hệ trong một file

III.14Nêu một ví dụ biểu thức đại số quan hệ và một chiến lược xử lý vấn tin trong đó:

 1. MRU phù hợp hơn LRU
 2. LRU phù hợp hơn MRU

III.15Khi nào sử dụng chỉ mục đặc phù hợp hơn chỉ mục thưa ? Giải thích.

III.16Nêu các điểm khác nhau giữa chỉ mục sơ cấp và chỉ mục thứ cấp .

III.17Có thể có hai chỉ mục sơ cấp đối với hai khoá khác nhau trên cùng một quan hệ ? Giải thích.

III.18Xây dựng một B+-cây đối với tập các giá trị khoá: (2, 3, 5, 7, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 41, 47). Giả thiết ban đầu cây là rỗng và các giá trị được xen theo thứ tự tăng. Xét trong các trường hợp sau:

 1. Mỗi nút chứa tối đa 4 con trỏ
 2. Mỗi nút chứa tối đa 6 con trỏ
 3. Mỗi nút chứa tối đa 8 con trỏ

III.19Đối với mỗi B+-cây trong bài tập III.18 Bày tỏ các bước thực hiện trong các vấn tin sau:

 1. Tìm mẩu tin với giá trị khoá tìm kiếm 11
 2. Tìm các mẩu tin với giá trị khoá nằm trong khoảng [ 7..19 ]

III.20Đối với mỗi B+-cây trong bài tập III.18. Vẽ cây sau mỗi một trong dãy hoạt động sau:

 1. Insert 9
 2. Insert 11
 3. Insert 11
 4. Delete 25
 5. Delete 19

III.21Cùng câu hỏi như trong III.18 nhưng đối với B-cây

III.22 Nêu và giải thích sự khác nhau giữa băm đóng và băm mở. Nêu các ưu, nhược điểm của mỗi kỹ thuật này.

III.23Điều gì gây ra sự tràn bucket trong một tổ chức file băm ? Làm gì để giảm sự tràn này ?

III.24Giả sử ta đang sử dụng băm có thể mở rộng trên một trên một file chứa các mẩu tin với các giá trị khoá tìm kiếm sau:

2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 37, 31, 35, 41, 49, 55

Vẽ cấu trúc băm có thể mở rộng đối với file này nếu hàm băm là h(x) = x mod 8 và mỗi bucket có thể chứa nhiều nhất được ba mẩu tin.

III.25Vẽ lại cấu trúc băm có thể mở rộng trong bài tập III.24 sau mỗi bước sau:

 1. Xoá 11
 2. Xoá 55
 3. Xen 1
 4. Xen 15

Questions & Answers

current economic plans (MDGS) needs
Ajijola Reply
I don't know what is happening
surajkumar
What is economic
Joeali Reply
What is the importance of study economics
Wilma
Economic is the study of how humans make decisions in face of sacristy
Wilma
economics is the study of how humans makes decision in the face of scarcity
Kpienta
economics is the study of human behaviour when faced with difficult situation example when goods and services are scarcity.
Sydney
what is Economic
Dauda Reply
what is 4ps of economic?
thomas Reply
production place Price product
Benedict
Criticism of elasticity
Siddikur Reply
what is unemployment
Gyamfi Reply
ohk thanks
Gyamfi
why is unemployment rapid in the country
Gyamfi
I need more explanation
Odo
what is unemployment
Munanag Reply
not working
Bethel
some one who is willing qualified to work but can't find job
jackie
Bethel...explain? please
Abubakar
some one who is willing to work but can't find job
Hawa
Yes true
Brian
which one please
Hawa
unemployment refers to the ability for someone who is capable and willing to work but could not find a job..
Mnoko
some one who not able to find a job
Dennis
please what is the secret of learning?
thomas
What is stock market?
JOHN Reply
explain the various types of cost curve
Ruth Reply
Short-run average fixed cost (SRAFC) Short-run average total cost (SRAC or SRATC) Short-run average variable cost (AVC or SRAVC) Short-run fixed cost (FC or SRFC) Short-run marginal cost (SRMC) Short-run total cost (SRTC)
Romy
what's economic development and growth
Popoola Reply
what do you understand by Ceteris Paribus?
Gabriel Reply
the external factor will remained constant, except the price
Hasib
everything being equal
Chenwi
explain the uses of microeconomics
Nikita Reply
uses of microeconomics
Nikita
Adam Smith's definition of economics
Sylvia Reply
what is economic deficit
Amjad
this is a situation whereby a nation's outcome or available resources are not enough to the people thereby causing scarcity
Ariel
prices of Quality demanded is equal to Quality supplied
NABUBOLO Reply
it's quantity demand and quantity supplied that's called equilibrium
Romy
no
NABUBOLO
they deal With prices
NABUBOLO
define the elasticity
NABUBOLO
explain different types of elasticity
NABUBOLO
oops 😬 you are right you talk about quality I tell about quantity
Romy
elasticity is the measurement of the percentage change of one economic variable in response to a change in another
Romy
Cross Elasticity of Demand (XED) Income Elasticity of Demand (YED) Price Elasticity of Supply (PES)
Romy
anything else?
Romy
I need to know everything about theory of consumer behavior
Grace
Romy, what is microeconomic?
thomas
What is Economic please
Dauda
Thomas, microeconomics is the study of how consumers, workers, and firms interact to generate outcomes in specific markets
Kieran
Dauda, economics is the study of people and choices. it is on one side the study of wealth and on the more important side, a part of the study if man
Kieran
How does one analyze a market where both demand and supply shift?
Gabriel Reply
That's equilibrium market
Ramon
but an equlibrum can appear twice on the same market... both in Movement along the Demand/supply curve of shift in the Curve
Gabriel
I Mean on the same curve..
Gabriel
how can consumer surplus be calculated
Franklyn
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10838/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask