<< Chapter < Page
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu     Page 26 / 26
Chapter >> Page >

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III

III.1Xét sự sắp xếp các khối dữ liệu và các khối parity trên bốn đĩa sau:

Trong đó các Bi biểu diễn các khối dữ liệu, các khối Pi biểu diễn các khối parity. Khối Pi là khối parity đối với các khối dữ liệu B4i - 3 , B4i - 2 , B4i - 1 , B4i . Hãy nêu các vấn đề gặp phải của cách sắp xếp này.

III.2Một sự mất điện xảy ra trong khi một khối đang được viết sẽ dẫn tới kết quả là khối đó có thể chỉ được viết một phần. Giả sử rằng khối được viết một phần có thể phát hiện được. Một viết khối nguyên tử là hoặc toàn bộ khối được viết hoặc không có gì được viết (không có khối được viết một phần). Hãy đề nghị những sơ đồ để có được các viết khối nguyên tử hiệu quả trên các sơ đồ RAID:

 1. Mức 1 (mirroring)
 2. Mức 5(block interleaved, distributed parity)

III.3Các hệ thống RAID tiêu biểu cho phép thay thế các đĩa hư không cần ngưng truy xuất hệ thống. Như vậy dữ liệu trong đĩa bị hư sẽ phải được tái tạo và viết lên đĩa thay thế trong khi hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động. Với mức RAID nào thời lượng giao thoa giữa việc tái tạo và các truy xuất đĩa còn đang chạy là ít nhất ? Giải thích.

III.4Xét việc xoá mẩu tin 5 trong file:

So sánh các điều hay/dở tương đối của các kỹ thuật xoá sau:

 1. Di chuyển mẩu tin 6 đến không gian chị chiếm bởi mẩu tin 5, rồi di chuyển mẩu tin 7 đến chỗ bị chiếm bởi mẩu tin 6.
 2. Di chuyển mẩu tin 7 đến chỗ bị chiếm bởi mẩu tin 5
 3. Đánh dấu xoá mẩu tin 5.

III.5Vẽ cấu trúc của file:

Sau mỗi bước sau:

 1. Insert(Brighton, A-323, 1600)
 2. Xoá mẩu tin 2
 3. Insert(Brighton, A-636, 2500)

III.6Vẽ lại cấu trúc file:

Sau mỗi bước sau:

 1. Insert(Mianus, A-101, 2800)
 2. Insert(Brighton, A-323, 1600)
 3. Delete (Perryridge, A-102, 400)

III.7Điều gì sẽ xảy ra nếu xen mẩu tin (Perryridge, A-999, 5000) vào file trong III.6.

III.8Vẽ lại cấu trúc file dưới đây sau mỗi bước sau:

 1. Insert(Mianus, A-101, 2800
 2. Insert(Brighton, A-323, 1600)
 3. Delete (Perryridge, A-102, 400)

III.9Nêu lên một ví dụ, trong đó phương pháp không gian dự trữ để biểu diễn các mẩu tin độ dài thay đổi phù hợp hơn phương pháp con trỏ.

III.10Nêu lên một ví dụ, trong đó phương pháp con trỏ để biểu diễn các mẩu tin độ dài thay đổi phù hợp hơn phương pháp không gian dự trữ.

III.11Nếu một khối trở nên rỗng sau khi xoá. Khối này được tái sử dụng vào mục đích gì ?

III.12Trong tổ chức file tuần tự, tại sao khối tràn được sử dụng thậm chí, tại thời điểm đang xét, chỉ có một mẩu tin tràn ?

III.13 Liệt kê các ưu điểm và nhược điểm của mỗi một trong các chiến lược lưu trữ CSDL quan hệ sau:

 1. Lưu trữ mỗi quan hệ trong một file
 2. Lưu trữ nhiều quan hệ trong một file

III.14Nêu một ví dụ biểu thức đại số quan hệ và một chiến lược xử lý vấn tin trong đó:

 1. MRU phù hợp hơn LRU
 2. LRU phù hợp hơn MRU

III.15Khi nào sử dụng chỉ mục đặc phù hợp hơn chỉ mục thưa ? Giải thích.

III.16Nêu các điểm khác nhau giữa chỉ mục sơ cấp và chỉ mục thứ cấp .

III.17Có thể có hai chỉ mục sơ cấp đối với hai khoá khác nhau trên cùng một quan hệ ? Giải thích.

III.18Xây dựng một B+-cây đối với tập các giá trị khoá: (2, 3, 5, 7, 11, 15, 19, 25, 29, 33, 37, 41, 47). Giả thiết ban đầu cây là rỗng và các giá trị được xen theo thứ tự tăng. Xét trong các trường hợp sau:

 1. Mỗi nút chứa tối đa 4 con trỏ
 2. Mỗi nút chứa tối đa 6 con trỏ
 3. Mỗi nút chứa tối đa 8 con trỏ

III.19Đối với mỗi B+-cây trong bài tập III.18 Bày tỏ các bước thực hiện trong các vấn tin sau:

 1. Tìm mẩu tin với giá trị khoá tìm kiếm 11
 2. Tìm các mẩu tin với giá trị khoá nằm trong khoảng [ 7..19 ]

III.20Đối với mỗi B+-cây trong bài tập III.18. Vẽ cây sau mỗi một trong dãy hoạt động sau:

 1. Insert 9
 2. Insert 11
 3. Insert 11
 4. Delete 25
 5. Delete 19

III.21Cùng câu hỏi như trong III.18 nhưng đối với B-cây

III.22 Nêu và giải thích sự khác nhau giữa băm đóng và băm mở. Nêu các ưu, nhược điểm của mỗi kỹ thuật này.

III.23Điều gì gây ra sự tràn bucket trong một tổ chức file băm ? Làm gì để giảm sự tràn này ?

III.24Giả sử ta đang sử dụng băm có thể mở rộng trên một trên một file chứa các mẩu tin với các giá trị khoá tìm kiếm sau:

2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 37, 31, 35, 41, 49, 55

Vẽ cấu trúc băm có thể mở rộng đối với file này nếu hàm băm là h(x) = x mod 8 và mỗi bucket có thể chứa nhiều nhất được ba mẩu tin.

III.25Vẽ lại cấu trúc băm có thể mở rộng trong bài tập III.24 sau mỗi bước sau:

 1. Xoá 11
 2. Xoá 55
 3. Xen 1
 4. Xen 15

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10838/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask