<< Chapter < Page
  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu     Page 16 / 26
Chapter >> Page >
  • Xen. Trước tiên, tìm kiếm dựa trên khoá tìm kiếm của mẩu tin được xen. Nếu là chỉ mục đặc và giá trị khoá tìm kiếm không xuất hiện trong chỉ mục, xen giá trị khoá này và con trỏ tới mẩu tin vào chỉ mục. Nếu là chỉ mục thưa và lưu đầu vào cho mỗi khối, không cần thiết phải thay đổi trừ phi khối mới được tạo ra. Trong trường hợp đó, giá trị khoá tìm kiếm đầu tiên trong khối mới được xen vào chỉ mục.

Giả thuật xen và xoá đối với chỉ mục nhiều mức là một mở rộng đơn giản của các giả thuật vừa được mô tả.

Chỉ mục thứ cấp.

Chỉ mục thứ cấp trên một khoá dự tuyển giống như chỉ mục sơ cấp đặc ngoại trừ các mẩu tin được trỏ đến bởi các giá trị liên tiếp trong chỉ mục không được lưu trữ tuần tự. Nói chung, chỉ mục thứ cấp có thể được cấu trúc khác với chỉ mục sơ cấp. Nếu khoá tìm kiếm của chỉ mục sơ cấp không là khoá dự tuyển, chỉ mục chỉ cần trỏ đến mẩu tin đầu tiên với một giá trị khoá tìm kiếm riêng là đủ (các mẩu tin khác cùng giá trị khoá này có thể tìm lại được nhờ quét tuần tự file).

Nếu khoá tìm kiếm của một chỉ mục thứ cấp không là khoá dự tuyển, việc trỏ tới mẩu tin đầu tiên với giá trị khoá tìm kiếm riêng không đủ, do các mẩu tin trong file không còn được sắp tuần tự theo khoá tìm kiếm của chỉ mục thứ cấp, chúng có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trong file. Bởi vậy, chỉ mục thứ cấp phải chứa tất cả các co trỏ tới mỗi mẩu tin. Ta có thể sử dụng mức phụ gián tiếp để thực hiện chỉ mục thứ cấp trên các khoá tìm kiếm không là khoá dự tuyển. Các con trỏ trong chỉ mục thứ cấp như vậy không trực tiếp trỏ tới mẩu tin mà trỏ tới một bucket chứa các con trỏ tới file.

Chỉ mục thứ cấp phải là đặc, với một đầu vào chỉ mục cho mỗi mẩu tin. Chỉ mục thứ cấp cải thiện hiệu năng các vấn tin sử dụng khoá tìm kiếm không là khóa của chỉ mục sơ cấp, tuy nhiên nó lại đem lại một tổn phí sửa đổi CSDL đáng kể.Việc quyết định các chỉ mục thứ cấp nào là cần thiết dựa trên đánh giá của nhà thiết kế CSDL về tần xuất vấn tin và sửa đổi.

File chỉ mục b+-cây (b+-tree index file)

Tổ chức file chỉ mục tuần tự có một nhược điếm chính là làm giảm hiệu năng khi file lớn lên. Để khắc phục nhược điểm đó đòi hỏi phải tổ chức lại file. Cấu trúc chỉ mục B+-cây là cấu trúc được sử dụng rộng rãi nhất trong các cấu trúc đảm bảo được tính hiệu quả của chúng bất chấp các hoạt động xen, xoá. Chỉ mục B+-cây là một dạng cây cân bằng (mọi đường dẫn từ gốc đến lá có cùng độ dài). Mỗi nút không là lá có số con nằm trong khoảng giữa m/2 và m, trong đó m là một số cố định được gọi là bậc của B+-cây. Ta thấy rằng cấu trúc B+-cây cũng đòi hỏi một tổn phí hiệu năng trên xen và xoá cũng như trên không gian. Tuy nhiên, tổn phí này là chấp nhận được ngay cả đối với các file có tần suất sửa đổi cao.

Cấu trúc của b+-cây

Một chỉ mục B+-cây là một chỉ mục nhiều mức, nhưng có cấu trúc khác với file tuần tự chỉ mục nhiều mức (multilevel index-sequential). Một nút tiêu biểu của B+-cây chứa đến n-1 giá trị khoá tìm kiếm. K1, K2, ..., Kn-1, và n con trỏ P1, P2, ..., Pn, các giá trị khoá trong nút được sắp thứ tự: i<j  Ki<Kj.

Questions & Answers

it is the situation where by im a market there is only one supplier and producer of a certain comodity that has no close substitute or competitor
Sepiso Reply
yes
Alhaji
what is demand and supply
Alhaji
what is Economics?
Pintu Reply
Is the study of human behaviour as a relationship between ends and scares mean which have alternative use
Alhaji
yes
Tawa
what is monopoly
Alhaji
what are the difficultés if retail prix index for calculating thé value of money
Oscar
hmm OK wait
Castino
what is labour
Mamudou Reply
LABOUR is a measure of work done by human being
Blessing
It is all form of human effort use to utilize in production
Alhaji
Why is scarcity a foundermental problem in economics
Alhaji
Why is scarcity a foundermental problem in economics
Alhaji Reply
scarcity occur unbalance demand and supply at this time cost goods increase then inflation very increase
Tesfaye
scarcity is a foundermental problem because its a natural situation and it affects the world at Large.in other words,it's limit in supply relating to deman
Akwosih
'Economics is about making choices in the presence of scarcity"
manoj Reply
. 'Economics is about making choices in the presence of scarcity" - Dscuss.
manoj
describe the producer's scarce resources.. I.e land,Labour,capital and enterprise
Alfhah Reply
short in supply
Charles
What are human behaviour?
Regina Reply
the rationality in decision making
Charles
how can you describe economic goods in a much better easier way?
Alfhah Reply
any thing that have utility
Charles
what is deman and supply
Aruna Reply
Demand can be defined as the ability and willingness to buy commodities in a given price of goods and services in a particular period of time
Alasana
supply refers to the ability and willingness to offered commodities for sale in a given price of goods and services in a period of time .
Alasana
Demand can refer to the ability and willingness to purchase a commodity at a giving price and time.
habib
what must the producer do if total costs exceed total revenue
Mmusi Reply
raise price
Nguyen
reduce cost
Charles
scarcity resources sample
nawala Reply
land
Charles
what's scarcity
tumelo Reply
resources short in supply
Charles
hello
Shadesch
scarcity is excess against human wants.
Kennedy
scarcity is limit in supply relating to demand
Akwosih
students
Hamdu
shortge of resources .imbalance of wants to resources .
Hamdu
hlo
Yahya
limitation of supply in relation to their demand for commodity
Prince
what are the two types of economic theory's?
Lizabeth Reply
i thick it is microeconomic theory and macroeconomic theory. or it can be normative and positive economic theories.
Deep
yes^
Nguyen
with diagrams show thé change in prices in thé different time period that can result in an increase in demande
Fankam Reply
define momentary period
Fankam
What is a monopsony?
Allan Reply
monopsony is a situation where only one buyer is available in the market
The
And with many sellers?
Allan
oligopsony
The
to be more specific, oligopsony is a situation with many sellers but few buyers
The
Thank you
Allan
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10838/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ quản trị cơ sở dữ liệu' conversation and receive update notifications?

Ask