<< Chapter < Page Chapter >> Page >

У класичній артуріані Ланселот Озерний не був удостоєний честі побачити Святий Грааль, бо скоїв гріх перелюбу. В іронічній інтерпретації У. Персі Лане Ламар зазнає поразки в пошуках «несвятого Граалю» тому що, як він вважає, феномен відсутній як такий (іншими словами, через розбіжність між усталеністю знака та амбівалентністю референта). Вирішивши наблизитися до гріха упритул, Ланселот за допомогою відданого слуги Елгіна встановлює у спальні Марго приховану камеру, сподіваючись зафіксувати момент гріха на плівці. Як і у випадку з героями попередніх творів, сприйняття протагоністом реальності подається через оптичну метафору (якщо Бінкс «сертифікував» дійсність через кіноекран, Уілл – роздивляючись світ у телескоп, а Том Мор – «скануючи» людей лапсометром, то Лане намагається проникнути в сутність реальності за допомогою кінокамери). Але замість очікуваної картини отримує лише негатив силуетів. Вирішивши особисто пізнати смак злочину, Лане убиває коханця Марго та вчиняє пожежу у Бель Айл. Але замість диявольського долучення до зла він констатує лише повну відсутність будь-яких відчуттів. «Отже, ніякого несвятого Граалю нема, так само як ніколи не було Граалю Святого», – розчаровано підсумовує Лане [5, 253]. Тобто кожна з іпостасей Ланселота – лицаря, героя, демона, лиходія – іронічно травестована насамперед через девальвацію самих понять демонічного, героїчного, лицарського та відсутністю референта, відповідного канонічному символу.

Слід зазначити, що розуміння й маніфестація теми гріха і зла в «Ланселоті» набагато ширші, ніж це було властиво літературі Півдня початку століття; їх витоки – не лише в регіональній історії (з її християнським фундаменталізмом, стоїчною етикою та рабовласницким минулим як основними чинниками формування даної тематичної лінії), а й значною мірою у прикметній для європейського світовідчуття XX століття метафізичній ситуації, відомій, за визначенням Ніцше, як «смерть Бога», що розуміється як зникнення з буттєвої сцени Абсолюту як такого, переміщення вищого авторитету ззовні всередину особистості, та як наслідок, – руйнування іманентності моралі, суб’єкта, людини Абсолюту. Ідеї етичного релятивізму та вседозволеності для «людинобога», відсутність морального виправдання будь-якої діяльності (насамперед злочину) та розхитування визначень добра та зла навіть у теологічній царині – усі ці окремі вияви онтології метастабільності становлять найбільший інтерес для письменника-католика. «Коли всі такі чудові, ніхто не переймається Богом... У наші часи, коли ніхто ні в чому не винний, єдине, що нам потрібно – це пошук Зла. Покажіть мені хоч єдиний гріх!» [5, 138], – звертається Ланселот до свого слухача Персиваля. Отже, у певному розумінні «Ланселот» – це художня анатомія реальності, структура якої порушена через усунення етичної основи, що її й намагається дослідити автор шляхом протиставлення християнського, південного стоїчного та нігілістичного світоглядів. Звідси – численні паралелі між «Ланселотом» У. Персі та романами Ф. М. Достоєвського, насамперед таких як «Брати Карамазови»та«Біси» (Т. Д. Янг, Р. Коулз, Я. Торп, І. В. Яковенко, Л. В. Хваль), щоправда, з обов’язковим уточненням, що Персі писав за часів, коли концептуалізм «філософії життя» стає повсюдним й наскрізним, зокрема й у культурі й мистецтві, і на противагу йому робляться спроби вже на нових умовах духовного буття відновити втрачену цілісність (згадати хоча б літературу «нового консерватизму» у США). Тому, збагачене художнім досвідом постмодернізму, глибинне дослідження ідей етичного релятивізму в Персі має переважно іронічне, а подекуди й саркастичне забарвлення.

У цілому широке використання У. Персі елементів готичної традиції в романі (семи, хронотоп, фабульні ходи, типажі) симптоматичне й неоднозначне. Іронічне переосмислення готичної знаковості висуває на передній план проблему невідповідності усталеної символіки (зокрема й готичної) сучасному референтові через анігіляцію абсолюту, ієрархій, моральної ідентичності, десакралізацію бачення світу, та як наслідок – десакралізацію й девальвацію самих понять демонічного й містичного, які у другій половині XX століття виявляються онтологічно розмитими, віртуалізованими, дискретними та втрачають свою основну властивість – піднесеність і жах.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Денисова Т. Новейшая готика (о жанровых модификациях современного американского романа) // Жанровое разнообразие современной прозы Запада. – К.: Наукова думка, 1989.

2. Хваль Л. Достоєвський і «Південна школа» американського роману (типологія і контактно-генетичні зв’язки): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук. – К., 2001.

3.BottingF. Gothic. – London and New York: Routledge, 1996.

4. Dowie W. J. Lancelot and the Search for Sin // The Art of Walker Percy. – New York, 1999.

5. Percy W. Lancelot. – New York: Picador, 1999.

6. Percy IV. Lost in the Cosmos. – New York: The Noonday Press, 1992.

7. Smith A., Wallace J. Gothic Modernisms. – New York: Pal-grave, 2001.

Questions & Answers

what is math number
Tric Reply
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
I'm 13 and I understand it great
AJ
I am 1 year old but I can do it! 1+1=2 proof very hard for me though.
Atone
hi
Adu
Not really they are just easy concepts which can be understood if you have great basics. I am 14 I understood them easily.
Vedant
hi vedant can u help me with some assignments
Solomon
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
If f(x) = x-2 then, f(3) when 5f(x+1) 5((3-2)+1) 5(1+1) 5(2) 10
Augustine
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
make 5/4 into a mixed number, make that a decimal, and then multiply 32 by the decimal 5/4 turns out to be
AJ
how
Sheref
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
hi
Ayuba
Hello
opoku
hi
Ali
greetings from Iran
Ali
salut. from Algeria
Bach
hi
Nharnhar
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Дискурс романтизму в літературі сша. OpenStax CNX. Jun 19, 2008 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col10545/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Дискурс романтизму в літературі сша' conversation and receive update notifications?

Ask