<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sử dụng thiết kế data report

Thiết kế báo cáo dùng DataReport là điểm mới trong VB6, đây là một công cụ được hỗ trợ bởi VB6, cung cấp một cách trực quan về thiết kế báo cáo và có ưu diểm là rất dễ dùng.

Thiết kế với datareport

- Chọn Project ->Components.

- Chọn Tab Designers, đánh dấu chọn Data Report.

Hình 13.1 Đưa thiết kế báo cáo về đề án

Các thành phần của một báo cáo như sau:

- Report Header: Hiển thị một lần ở đầu báo cáo.

- Report Footer: Hiển thị một lần ở cuối báo cáo.

- Page Header: Hiển thị tại đầu mỗi trang.

- Page Footer: Hiển thị tại cuối mỗi trang.

- Detail Section: Hiển thị các dòng dữ liệu.

- Một hoặc nhiều nhóm đầu cuối hiển thị tại đầu và cuối mỗi phân nhóm.

Các điều khiển của thiết kế Data Report như sau:

- Điều khiển nhãn (Rpt Label).

- Điều khiển hộp văn bản (Rpt Textbox).

- Điều khiển ảnh (Rpt Image).

- Điều khiển hình dạng (Rpt Shape).

- Điều khiển các hàm tính toán (Report Function: rptFuncSum, rptFuncAve, rptFuncMin, rptFuncMax…).

Hình 13.2 Cửa sổ Data Report

Các điều khiển của Data Report cũng giống như là các điều khiển chuẩn trên biểu mẫu, chúng có thể ràng buộc với nguồn dữ liệu. Tuy nhiên, ta có một cách thức khác dễ dàng hơn đó là sử dụng môi trường dữ liệu (được giới thiệu ở chương trước).

Sử dụng DataEnvironment trong việc tạo DataReport:

Quá trình thực hiện trải qua các bước sau:

- Tạo đối tượng Command.

- Kéo thả các trường của đối tượng Command này vào thiết kế của Report.

- Thêm các tiêu đề đầu trang&cuối trang.

Ví dụ: Tạo báo cáo về các sinh viên trong bảng STUDENT thuộc cơ sở dữ liệu Student.

Hình 13.3 Thiết lập Data Environment- Bước 1: Tạo một nối kết đến CSDL Student trong trình Data Environment, thêm một đối tượng Command cho phép lấy dữ liệu từ bảng Student.

- Bước 2: Kéo thả các trường cần hiển thị vào báo cáo tại mục Detail, chỉ giữ lại trường liên quan đến thông tin dữ liệu (đặt trong phần Detail Section). Thiết lập tên trường dưới dạng tiếng Việt tại phần Page Header.

- Bước 3: Cung cấp các thông tin cho phép DataReport nhận dữ liệu từ đâu bằng cách xác lập: DataSource: DataEnvironment1, DataMember: Student.

Hình 13.4: Report khi đã kéo thả các trường

Thiết kế báo biểu có phân nhóm dữ liệu

Hình 13.4: Nhóm dữ liệu- Chọn đối tượng Command của trình DataEnvironment cần nhóm cơ sở dữ liệu.

- Hiển thị trang thuộc tính, chọn Tab Grouping.

- Chọn tùy chọn Group Command Object.

- Đặt tên cho nhóm cũng như chọn các trường tham gia vào nhóm dữ liệu.

- Đặt lại giá trị cho thuộc tính Data Member chỉ đến nối kết mới đã nhóm dữ liệu.

- Chọn báo cáo thiết kế, ấn chuột phải, chọn Insert Group Header/Footer.

- Chọn tên trường nhóm dữ liệu đưa vào đoạn Group Header.

Khi đó báo cáo được thiết kế như sau:

Hình 13.5 Báo cáo có nhóm dữ liệu

Xem và xuất data report

Ta có thể xem thông tin và in báo cáo trên một cửa sổ riêng biệt sử dụng chế độ Print Preview bằng cách thi hành phương thức Show.

Khi đó báo cáo sẽ được hiển thị như sau:

Hình 13.6: Thi hành báo cáo trong VB

Khi đó người sử dụng có thể duyệt qua các trang nếu như báo cáo có nhiều trang, cũng như chọn một trang báo cáo nào đó để in.

Questions & Answers

Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
hi
Loga
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình visual basic. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10777/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình visual basic' conversation and receive update notifications?

Ask