<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Thí dụ 8.2 : Xét CSG G (V, T, P, S) với các luật sinh được cho như trong Thí dụ 8.1 trên và xét chuỗi nhập w = abbc. Ta cần xác định xem liệu chuỗi w  L(G)?

Để tìm đường đi từ đỉnh S tới đỉnh abbc trong đồ thị nói trên ta có thể dùng phương pháp “vết dầu loang” như sau:

Lập các R(i), i = 0, 1, 2, … theo quy tắc sau:

R(0) = { S }

R(i) = R(i -1)  {      với   R(i -1) và      w  }

Do R(0)  R(1)  …  R(i)  R(i +1)  …  tập các đỉnh, vậy tồn tại số k nào đó sao cho:

R(k) = R(k +1) = R(k +2) = …

Do đó quá trình thành lập các R(i) sẽ có thể ngừng sau k bước.

Và w  L(G) khi và chỉ khi có i  k để cho w  R(i).

Trong thí dụ trên, giả sử khi ta xét  w = 4, ta có:

R(0) = { S }

R(1) = {S, aSBC, aBC}

R(2) = {S, aSBC, aBC, abC}

R(3) = {S, aSBC, aBC, abC, abc}

R(4) = R(3)

Vậy chuỗi abbc không thuộc L(G).

Sự tương đương giữa lba và csg

Chúng ta chú ý rằng LBA có thể chấp nhận các chuỗi rỗng , còn CSG không thể sinh ra chuỗi rỗng. Ngoài trường hợp đó ra thì LBA sẽ chấp nhận chính xác tất cả các chuỗi được sinh ra từ CSG.

ĐỊNH LÝ 8.2 : Nếu L là một CSG thì L sẽ được chấp nhận bởi một LBA nào đó.

Chứng minh

Cách chứng minh định lý này cũng tương tự như cách chứng minh của định lý 7.9 ở chương trước về sự tương đương giữa lớp ngôn ngữ sinh từ văn phạm loại 0 với lớp ngôn ngữ mà máy Turing chấp nhận, chỉ khác là ở đây không cần dùng một băng nhập thứ hai để phát sinh các dạng câu theo chuỗi dẫn xuất lần lượt theo các suy dẫn của văn phạm, mà chỉ cần dùng rãnh thứ hai trên băng nhập của LBA vào việc đó.

Cho G = (V, T, P, S) là một CSG, ta xây dựng ôtômát LBA M như sau: Băng nhập của LBA gồm hai rãnh : rãnh 1 chứa chuỗi nhập w với các ký hiệu đánh dấu , $ ở hai đầu, rãnh 2 dùng để phát sinh các dạng câu . Trạng thái bắt đầu, nếu w =  thì M ngừng và không chấp nhận input, nếu không thì đầu đọc viết ký hiệu S ở rãnh 2, ngay dưới ký hiệu bên trái nhất của chuỗi w, tiếp đó M thực hiện quá trình sau:

1) Chọn trong số không đơn định một chuỗi con  của chuỗi  trên rãnh 2 sao cho    là một luật sinh trong P.

2) Thay  bởi , nếu cần thiết ta phải dịch chuyển phần cuối chuỗi sang phải cho đủ chỗ, tuy nhiên nếu dịch chuyển ra ngoài $ thì LBA ngừng và không chấp nhận.

3) (Hình thái hiện tại ở rãnh 1 là  w $, còn ở rãnh 2 là chuỗi , mà S G  và      w ). So sánh rãnh 1 và rãnh 2, nếu  = w thì LBA ngừng và chấp nhận w. Nếu không thì trở về bước (1).

Như vậy khi M chấp nhận chuỗi w, thì S G* w. Ngược lại nếu S G* w thì mọi dạng câu  xuất hiện trong chuỗi dẫn xuất đó đều thoả mãn      w , bởi vì mọi luật sinh    trong văn phạm G đều thỏa       . Như vậy M có thể thực hiện chuỗi dẫn xuất đó trên rãnh 2, giữa hai ký hiệu đánh dấu đầu mút  và $. Vậy M chấp nhận chuỗi nhập w.

Tóm lại M sẽ chấp nhận mọi chuỗi sinh ra bởi văn phạm G.

ĐỊNH LÝ 8.3 : Nếu L = L(M) với một LBA M (Q, , ,,qo,, $, F) thì L – {} là một ngôn ngữ cảm ngữ cảnh.

Chứng minh

Cách chứng minh định lý này cũng tương tự như cách chứng minh của định lý 7.10 ở chương trước, bằng cách ta xây dựng một CSG G thực hiện 3 giai đoạn:

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình tin học lý thuyết. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10826/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình tin học lý thuyết' conversation and receive update notifications?

Ask