<< Chapter < Page Chapter >> Page >

: Q    (Q    { L, R})

phải thỏa mãn điều kiện:

  • Nếu (p, Y, E)  (q, ) thì Y =  và E = R
  • Nếu (p, Y, E)  (q, $) thì Y = $ và E = L

Ngôn ngữ được chấp nhận bởi LBA

Ta định nghĩa ngôn ngữ L(M) được đoán nhận bởi LBA M là tập hợp :

L(M) = { w  w  ( - {, $})* và qow$ ⊢M* q với q  F và   * }

Chú ý rằng các ký hiệu đánh dấu hai đầu mút ngay từ hình thái bắt đầu chúng đã có mặt trên băng nhập, nhưng chúng không được xem như thuộc một phần của chuỗi được chấp nhận hay không được chấp nhận bởi LBA. Vì đầu đọc của LBA không thể dịch chuyển ra ngoài phần chuỗi nhập nên chúng ta không cần định nghĩa các khoảng trống (ký hiệu Blank) phía bên phải của $.

Văn phạm cảm ngữ cảnh (csg)

Ta gọi văn phạm cảm ngữ cảnh (Context Sensitive Grammar - CSG) là một hệ thống G (V, T, P, S), trong đó:

  1. V là một tập hữu hạn các biến hay ký hiệu không kết thúc.
  2. T là một tập hữu hạn các ký hiệu cuối, V  T = 
  3. P là tập hữu hạn các luật sinh dạng    trong đó ,   (V  T)*, chuỗi  phải có chứa biến và ràng buộc    
  4. S  V là ký hiệu bắt đầu.

Ta định nghĩa ngôn ngữ do văn phạm cảm ngữ cảnh G sinh ra là

L(G) = { w  w  * và S * w}

L(G) được gọi là ngôn ngữ cảm ngữ cảnh (Context Sensitive Language - CSL). Thuật ngữ “cảm ngữ cảnh” có xuất xứ từ một dạng chuẩn của văn phạm dạng này, trong đó mỗi luật sinh có dạng 1A2  12 với   , cho thấy một biến A chỉ có thể được thay thế bởi một chuỗi  (khác rỗng) trong “ngữ cảnh” 1 - 2. Điều đó không giống như trong văn phạm phi ngữ cảnh, với các luật sinh có dạng A   ( 0), sự thay thế này không đòi hỏi ngữ cảnh.

Thí dụ 8.1 : Xét CSG G (V, T, P, S) với V ={ S, B, C},  ={a, b, c} và P gồm các luật sinh như sau :

1) S  aSBC

2) S  aBC

3) CB  BC

4) aB  ab

5) bB  bb

6) bC  bc

7) cC  cc

Một cách phi hình thức, bằng cách áp dụng một số luật sinh cho các chuỗi dẫn xuất sinh ra ngôn ngữ, ta dễ thấy rằng văn phạm G sinh ra ngôn ngữ có dạng :

L = {anbncn n  1}

Thật vậy, với luật sinh (1) và (2) ta có chuỗi dẫn xuất S * an(BC)n. Sau đó, bằng cách áp dụng luật sinh (3), mọi biến B sẽ được thay thế lên trước các biến C trong chuỗi dẫn xuất : an(BC) * anBnCn. Bởi luật sinh (4) và (5), mọi biến B sẽ được thay thế thành các ký hiệu kết thúc b, và cuối cùng với (6) và (7), mọi biến C cũng sẽ được thay thế thành c. Tóm lại, ta có chuỗi dẫn xuất như sau :

S* an(BC)n * anBnCn * anbncn

Bài toán thành viên với CSG (Membership)

ĐỊNH LÝ 8.1 : Tồn tại giải thuật để xác định với mọi ngôn ngữ cảm ngữ cảnh CSG G(V, T, P, S) bất kỳ và một chuỗi nhập w  T*, liệu chuỗi w có thuộc ngôn ngữ L(G) hay không.

Chứng minh

Giả sử  w  = n. Ta lập đồ thị mà mỗi đỉnh là một chuỗi thuộc (V  T)* có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng n, có một cung từ đỉnh  đến đỉnh  nếu  G . Như vậy một đường trong đồ thị đó tương ứng với một suy dẫn trong G. Vậy w  L(G) khi và chỉ khi có một đường đi từ đỉnh bắt đầu S tới đỉnh w trong đồ thị. Dùng bất cứ giải thuật nào cho phép tìm đường nối hai đỉnh trong đồ thị (đã có nhiều thuật toán như thế), ta sẽ xác định được phải chăng đã có đường đi từ đỉnh S tới đỉnh w.

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình tin học lý thuyết. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10826/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình tin học lý thuyết' conversation and receive update notifications?

Ask