<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Се прикажуваат повеќе смени на променливата во решавање на неопределениот интеграл. The method of substitution of the variable in non proper integral is shown.

Смена на променливата во неопределениот интеграл

Нека во интегралот

f ( x ) dx size 12{ Int {f \( x \) ital "dx"} } {}

подинтегралната функција f ( x ) size 12{f \( x \) } {} не е некоја од наведените во таблицата од основни интеграли. Ако за независната променлива x size 12{x} {} се воведе смена на променливата

x = g ( t ) size 12{x=g \( t \) } {} ,

каде t size 12{t} {} е нова независна промелива, а g ( t ) size 12{g \( t \) } {} диференцијабилна функција, тогаш ако со смена на подинтегралниот израз

f ( x ) dx = f ( g ( t ) ) g ' ( t ) dt size 12{f \( x \) ital "dx"=f \( g \( t \) \) { {g}} sup { ' } \( t \) ital "dt"} {}

се добие интеграл од основната талица, по интегрирање и враќање на првобитната променлива се добива решението на интегралот

f ( x ) d x = f ( g ( t ) ) g ' ( t ) dt = F ( t ) + C = F ( g 1 ( x ) ) + C . size 12{ Int {f \( x \) d} x= Int {f \( g \( t \) \) { {g}} sup { ' } \( t \) ital "dt"} =F \( t \) +C=F \( g rSup { size 8{ - 1} } \( x \) \) +C "." } {}

Овој метод наречен метод на смена на промеливата се користи ако по новата променлива се добие основен интеграл, а после неговото решавање по новата промелива се враќаме на првобитната променлива.

Преку различни карактеристични примери ќе го прикажеме методот на смена на променливата во решавање на интегралите.

Пример 1.

Да се реши интегралот sin 3 xdx . size 12{ Int {"sin"3 ital "xdx" "." } } {}

За решавање на овој интеграл, за кој подинтегралната функција sin 3x size 12{"sin"3ital"x"} {} не е елементарна, се воведува смената

3x = t size 12{3x=t} {}

и со нејзино диференцирање се добива

3 dx = dt dx = dt 3 . size 12{3 ital "dx"= ital "dt" drarrow ital "dx"= { { ital "dt"} over {3} } "." } {}

Затоа решението на интегралот е

sin 3 xdx = sin t dt 3 = 1 3 sin tdt = 1 3 cos t + C = 1 3 cos 3x + C . size 12{ Int {"sin"3 ital "xdx"={}} Int {"sin"t { { ital "dt"} over {3} } ={}} { {1} over {3} } Int {"sin" ital "tdt"={}} - { {1} over {3} } "cos"t+C= - { {1} over {3} } "cos"3x+C "." } {}

Пример 2.

Да се реши интегралот 1 2x 3 dx . size 12{ Int { { {1} over {2x - 3} } ital "dx" "." } } {}

Интегралот не е табличен, но линеарниот член во именителот асоцира на табличен интеграл чие решение е логаритамска функција. Се воведува смената

2x 3 = t 2 dx = dt dx = 1 2 dt size 12{2x - 3=t drarrow 2 ital "dx"= ital "dt" drarrow ital "dx"= { {1} over {2} } ital "dt"} {} ,

со која интегралот се сведува на табличен и се решава:

1 2x 3 dx = 1 2 dt t = 1 2 ln t + C = 1 2 ln 2x 3 + C size 12{ Int { { {1} over {2x - 3} } ital "dx"= { {1} over {2} } } Int { { { ital "dt"} over {t} } } = { {1} over {2} } "ln" \lline t \lline +C= { {1} over {2} } "ln" \lline 2x - 3 \lline +C} {} .

Пример 3.

Да се реши интегралот x x 2 + 3 dx . size 12{ Int {x sqrt {x rSup { size 8{2} } +3} ital "dx" "." } } {}

Во овој пример се забележува дека под знакот за квадратен корен се наоѓа квадратна функција, а во подинтегралната функција се наоѓа како множител линерна функција која е извод од квадратна функција. Затоа се корисити смената

x 2 + 3 = t 2 xdx = dt xdx = dt 2 alignl { stack { size 12{x rSup { size 8{2} } +3=t} {} #2 ital "xdx"= ital "dt" drarrow ital "xdx"= { { ital "dt"} over {2} } {} } } {}

и интегралот по новата променлива е решлив и табличен

x x 2 + 3 dx = t dt 2 = 1 2 t 3 2 3 2 + C = 1 3 t t + C = 1 3 ( x 2 + 3 ) x 2 + 3 + C . size 12{ Int {x sqrt {x rSup { size 8{2} } +3} ital "dx"={}} Int { sqrt {t} { { ital "dt"} over {2} } ={}} { {1} over {2} } { {t rSup { size 8{ { {3} over {2} } } } } over { { {3} over {2} } } } +C= { {1} over {3} } t sqrt {t} +C= { {1} over {3} } \( x rSup { size 8{2} } +3 \) sqrt {x rSup { size 8{2} } +3} +C "." } {}

Пример 4.

Да се реши интегралот tan xdx . size 12{ Int {"tan" ital "xdx" "." } } {}

Поднитегралната функција tan x size 12{"tan"x} {} не е наведена во табличните интеграли и затоа во интегралот

tan xdx = sin x cos x dx size 12{ Int {"tan" ital "xdx"= Int { { {"sin"x} over {"cos"x} } ital "dx"} } } {}

се користи смената

cos x = t sin xdx = dt size 12{"cos"x=t drarrow - "sin" ital "xdx"= ital "dt"} {}

со која интегралот е решлив

tan xdx = sin x cos x dx = dt t = ln t + C = ln cos x + C . size 12{ Int {"tan" ital "xdx"= Int { { {"sin"x} over {"cos"x} } ital "dx"} } = - Int { { { ital "dt"} over {t} } ={}} - "ln" \lline t \lline +C= - "ln" \lline "cos"x \lline +C "." } {}

Аналогно, cot xdx = ln sin x + C . size 12{ Int {"cot" ital "xdx"="ln" \lline "sin"x \lline +C "." } } {}

Пример 5.

Интегралот од облик dx a 2 + x 2 dx size 12{ Int { { { ital "dx"} over {a rSup { size 8{2} } +x rSup { size 8{2} } } } ital "dx"} } {} се решава со негово сведување на табличниот интеграл dx 1 + x 2 dx = arctan x + C . size 12{ Int { { { ital "dx"} over {1+x rSup { size 8{2} } } } ital "dx"} ="arctan"x+C "." } {}

За таа цел интегралот се доведува во облик

dx a 2 + x 2 dx = 1 a 2 dx 1 + x a 2 dx size 12{ Int { { { ital "dx"} over {a rSup { size 8{2} } +x rSup { size 8{2} } } } ital "dx"} = { {1} over {a rSup { size 8{2} } } } Int { { { ital "dx"} over {1+ left ( { {x} over {a} } right ) rSup { size 8{2} } } } ital "dx"} } {}

за кој се користи смената

x a = t dx = adt size 12{ { {x} over {a} } =t drarrow ital "dx"= ital "adt"} {}

со која интегралот се решава

dx a 2 + x 2 dx = 1 a 2 dx 1 + x a 2 dx = 1 a 2 adt 1 + t 2 = 1 a dt 1 + t 2 = 1 a arctan t + C = 1 a arctan x a + C . size 12{ Int { { { ital "dx"} over {a rSup { size 8{2} } +x rSup { size 8{2} } } } ital "dx"} = { {1} over {a rSup { size 8{2} } } } Int { { { ital "dx"} over {1+ left ( { {x} over {a} } right ) rSup { size 8{2} } } } ital "dx"} = { {1} over {a rSup { size 8{2} } } } Int { { { ital "adt"} over {1+t rSup { size 8{2} } } } = { {1} over {a} } } Int { { { ital "dt"} over {1+t rSup { size 8{2} } } } = { {1} over {a} } } "arctan"t+C= { {1} over {a} } "arctan" { {x} over {a} } +C "." } {}

Пример 6.

Со иста смена и аналогна постапка се решаваат и интегралите

dx a 2 x 2 dx = 1 2a ln a + x a x + C size 12{ Int { { { ital "dx"} over {a rSup { size 8{2} } - x rSup { size 8{2} } } } ital "dx"= { {1} over {2a} } } "ln" lline { {a+x} over {a - x} } rline +C} {}

dx a 2 x 2 dx = arcsin x a + C size 12{ Int { { { ital "dx"} over { sqrt {a rSup { size 8{2} } - x rSup { size 8{2} } } } } ital "dx"="arcsin" { {x} over {a} } } +C} {}
dx x 2 ± a 2 dx = ln x + x 2 ± a 2 + C . size 12{ Int { { { ital "dx"} over { sqrt {x rSup { size 8{2} } +- a rSup { size 8{2} } } } } ital "dx"="ln" lline x+ sqrt {x rSup { size 8{2} } +- a rSup { size 8{2} } } rline } +C "." } {}

Пример 7.

Да се реши интегралот 1 8 + 6x 9x 2 dx . size 12{ Int { { {1} over { sqrt {8+6x - 9x rSup { size 8{2} } } } } ital "dx" "." } } {}

Квадратниот израз под квадратен корен се доведува до полн квадрат

1 8 + 6x 9x 2 dx = 1 8 + 1 1 + 6x 9x 2 dx = 1 9 ( 1 6x + 9x 2 ) dx = 1 9 ( 1 3x ) 2 dx size 12{ Int { { {1} over { sqrt {8+6x - 9x rSup { size 8{2} } } } } ital "dx"={}} Int { { {1} over { sqrt {8+1 - 1+6x - 9x rSup { size 8{2} } } } } ital "dx"={}} Int { { {1} over { sqrt {9 - \( 1 - 6x+9x rSup { size 8{2} } \) } } } ital "dx"={}} Int { { {1} over { sqrt {9 - \( 1 - 3x \) rSup { size 8{2} } } } } ital "dx"} } {} кој со смента

1 3x = t dx = dt 3 alignl { stack { size 12{1 - 3x=t} {} #size 12{ ital "dx"= - { { ital "dt"} over {3} } } {} } } {}

се сведува на

1 9 ( 1 3x ) 2 dx = 1 3 1 9 t 2 dt = 1 3 arcsin t 3 + C = 1 3 arcsin 1 3x 3 + C . size 12{ Int { { {1} over { sqrt {9 - \( 1 - 3x \) rSup { size 8{2} } } } } ital "dx"= - { {1} over {3} } } Int { { {1} over { sqrt {9 - t rSup { size 8{2} } } } } ital "dt"= - { {1} over {3} } } "arcsin" { {t} over {3} } +C= - { {1} over {3} } "arcsin" { {1 - 3x} over {3} } +C "." } {}

Пример 8.

Да се реши интегралот 1 2 + x + 1 3 dx . size 12{ Int { { {1} over {2+ nroot { size 8{3} } {x+1} } } ital "dx" "." } } {}

Кога во подинтегралната функција се јавува корен, се воведува смена со која ќе се елиминира коренот. Затоа во овој пример се користи смента

x + 1 = t 3 dx = 3t 2 dt . size 12{x+1=t rSup { size 8{3} } drarrow ital "dx"=3t rSup { size 8{2} } ital "dt" "." } {}

Со оваа смена интегралот е решлив и

1 2 + x + 1 3 dx = 3 t 2 2 + t dt = 3 t 2 + 4 2 + t dt = 3 t 2 2 2t + 4 ln t + 2 + C = 3 2 ( x + 1 ) 2 3 6 x + 1 3 + 12 ln x + 1 3 + 2 + C , alignl { stack { size 12{ Int { { {1} over {2+ nroot { size 8{3} } {x+1} } } ital "dx"={}} 3 Int { { {t rSup { size 8{2} } } over {2+t} } ital "dt"={}} 3 Int { left (t - 2+ { {4} over {2+t} } right ) ital "dt"={}} 3 left ( { {t rSup { size 8{2} } } over {2} } - 2t+4"ln" \lline t+2 \lline right )+C={}} {} #= { {3} over {2} } nroot { size 8{3} } { \( x+1 \) rSup { size 8{2} } } - 6 nroot { size 8{3} } {x+1} +"12""ln" \lline nroot { size 8{3} } {x+1} +2 \lline +C, {} } } {}

бидејки

t 2 : ( 2 + t ) = t 2 + 4 2 + t size 12{t rSup { size 8{2} } : \( 2+t \) =t - 2+ { {4} over {2+t} } } {} .

Пример 9.

Да се реши интегралот 9 x 2 3 x 6 dx . size 12{ Int { { { sqrt { left (9 - x rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{3} } } } over {x rSup { size 8{6} } } } ital "dx" "." } } {}

Интегралите од обликот f ( a 2 x 2 ) dx size 12{ Int {f \( sqrt {a rSup { size 8{2} } - x rSup { size 8{2} } } \) ital "dx"} } {} се решаваат сo смената x = a sin t . size 12{x=a"sin"t "." } {}

Во дадената задача a = 3 size 12{a=3} {} и со воведување на смената

x = 3 sin t dx = 3 cos tdt alignl { stack { size 12{x=3"sin"t} {} #size 12{ ital "dx"=3"cos" ital "tdt"} {} } } {}

се добива

9 x 2 3 x 6 dx = 9 9 sin 2 t 3 3 6 sin 6 t 3 cos tdt = 3 4 3 6 ( 1 sin 2 t ) 3 sin 6 t cos tdt = 1 9 ( cos 2 t ) 3 sin 6 t cos tdt = 1 9 cos 4 t sin 6 t dt = 1 9 cos 4 t sin 4 t sin 2 t dt = 1 9 ctg 4 t sin 2 t dt = 1 9 5 ctg 5 t + C = C 1 45 ctg 5 t . alignl { stack { size 12{ Int { { { sqrt { left (9 - x rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{3} } } } over {x rSup { size 8{6} } } } ital "dx"= Int { { { sqrt { left (9 - 9"sin" rSup { size 8{2} } t right ) rSup { size 8{3} } } } over {3 rSup { size 8{6} } "sin" rSup { size 8{6} } t} } 3"cos" ital "tdt"= { {3 rSup { size 8{4} } } over {3 rSup { size 8{6} } } } } } Int { { { sqrt { \( 1 - "sin" rSup { size 8{2} } t \) rSup { size 8{3} } } } over {"sin" rSup { size 8{6} } t} } } "cos" ital "tdt"= { {1} over {9} } Int { { { sqrt { \( "cos" rSup { size 8{2} } t \) rSup { size 8{3} } } } over {"sin" rSup { size 8{6} } t} } } "cos" ital "tdt"={}} {} #= { {1} over {9} } Int { { {"cos" rSup { size 8{4} } t} over {"sin" rSup { size 8{6} } t} } ital "dt"={}} { {1} over {9} } Int { { {"cos" rSup { size 8{4} } t} over {"sin" rSup { size 8{4} } t"sin" rSup { size 8{2} } t} } ital "dt"={}} { {1} over {9} } Int { { { ital "ctg" rSup { size 8{4} } t} over {"sin" rSup { size 8{2} } t} } ital "dt"={}} - { {1} over {9 cdot 5} } ital "ctg" rSup { size 8{5} } t+C=C - { {1} over {"45"} } ital "ctg" rSup { size 8{5} } t "." {} } } {}

Од смената

x = 3 sin t sin t = x 3 , cos t = 1 sin 2 t = 1 x 3 2 = 1 3 9 x 2 , alignl { stack { size 12{x=3"sin"t drarrow } {} #size 12{"sin"t= { {x} over {3} } ,} {} # size 12{"cos"t= sqrt {1 - "sin" rSup { size 8{2} } t} = sqrt {1 - left ( { {x} over {3} } right ) rSup { size 8{2} } } = { {1} over {3} } sqrt {9 - x rSup { size 8{2} } } ,} {}} } {}

и враќајки се на решението на интегралот и негово изразување преку променливата x size 12{x} {} се добива

9 x 2 3 x 6 dx = C 1 45 ctg 5 t = C 1 45 cos 5 t sin 5 t = C 1 45 1 / 3 5 ( 9 x 2 ) 5 ( x / 3 ) 5 = C 1 45 ( 9 x 2 ) 5 x 5 . size 12{ Int { { { sqrt { left (9 - x rSup { size 8{2} } right ) rSup { size 8{3} } } } over {x rSup { size 8{6} } } } ital "dx"=C - { {1} over {"45"} } ital "ctg" rSup { size 8{5} } t=C - { {1} over {"45"} } { {"cos" rSup { size 8{5} } t} over {"sin" rSup { size 8{5} } t} } } =C - { {1} over {"45"} } { {1/3 rSup { size 8{5} } sqrt { \( 9 - x rSup { size 8{2} } \) rSup { size 8{5} } } } over { \( x/3 \) rSup { size 8{5} } } } =C - { {1} over {"45"} } { { sqrt { \( 9 - x rSup { size 8{2} } \) rSup { size 8{5} } } } over {x rSup { size 8{5} } } } "." } {}

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Неопределен интеграл. OpenStax CNX. Dec 02, 2010 Download for free at http://legacy.cnx.org/content/col11240/1.4
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Неопределен интеграл' conversation and receive update notifications?

Ask