<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Do chuyên ngành chưa được ĐHQG TPHCM cho phép mở nên Khoa chưa mở rộng quan hệ.

8. TÀI CHÍNH

Dự kiến thu trên học phí một khóa Cao học

Học phí: 1.500 đôla Mỹ/ học viên / khóẵ

 • 10 học viên: 1.500 x 10 = 15.000 đôla Mỹ
 • 15 học viên: 1.500 x 15 = 22.500 đôla Mỹ
 • 20 học viên: 1.500 x 20 = 30.000 đôla Mỹ
 • Chưa kể phần chi của Trường cho các lớp cao học bình thường, và chưa kể các nguồn tài trợ khác (ở dạng tiền, học bổng, thực tập...)

Ước tính chi

 • Số đơn vị học trình (đvht) toàn khóa: khoảng 85
 • Số đvht đưa vào tính toán (trừ thực tập/ tập sự do các công ty đài thọ, môn chung của trường): khoảng 75
 • Số tiết quy đổi lý thuyết mỗi đvht: 15
 • Tổng số tiết đưa vào tính toán: 75 x 15 = 1.125 tiết
 • Thù lao trung bình/ tiết: 18 đôla Mỹ
 • Chi thù lao giảng dạy: 18 x 1.125t = 20.250 đôla Mỹ
 • Chi hợp tác PTN ngoài Trường : 1.200 đôla Mỹ
 • Dự trù cho các chi phí khác: 1.000 đôla Mỹ
 • Chi phí đi lại ở ăn cho các Giáo sư nước ngoài
 • Tổng chi phí: 22.450 đôla Mỹ sẽ do các Giáo sư hoặc công ty tài trợ: 0

Cân đối thu – chi

Thu đối với khóa 15 học viên: 22.500 USD

Ước tính chi : 22.450 đôla Mỹ

Ghi chú:

1/ Đối với Giáo sư nước ngoài nào không nhận thù lao giảng dạy thì số tiền này sẽ chuyển qua chi phí ở và đi lại

2/ Học phí của cán bộ của trường sẽ do trường qui định để không ảnh hưởng lớn đến tổng thu học phí

3/ Nếu nguồn thu tăng lên (do số học viên trên 15 người và do các nguồn tài trợ) chương trình sẽ cấp nhiều học bổng cho các học viên có thành tích học tập tốt

4/ Việc quản lý tài chính thu chi theo đúng các quy định của trường ĐHKHTN.

Cân đối thu – chi với đào tạo Tiến sĩ

Như đã trình bày ở mục 2, trong một hai năm đầu chương trình chưa đào tạo Tiến sĩ trong nước nên chưa đề cập vấn đề tài chính. Hơn nữa cần phải rút kinh nghiệm ở đào tạo Thạc sĩ mới có thể định hướng tài chính cho đào tạo Tiến sĩ. Dự kiến học phí sẽ cao hơn vài lần so với đào tạo Tiến sĩ thông thường, tương tự như đào tạo Thạc sĩ.

Các nguồn tài trợ

Khi chương trình đào tạo sau đại học được ĐHQG TP.HCM phê duyệt, khoa sẽ đẩy mạnh việc hợp tác và xin tài trợ. Tuy nhiên đã có một số biên bản ghi nhớ sau:

 • Công ty Napotec VN hỗ trợ hoạc bổng và Intership.
 • Công ty EM MicroElectronics – Martin SA Thụy sĩ hỗ trợ học bổng và Intership tại Thụy sĩ.
 • Khu Công nghệ cao TP.HCM hỗ trợ mỗi năm khoảng 20.000 đôla Mỹ trong một số năm đầu.

9. CÔNG TÁC TUYỂN SINH CAO HỌC

Tuyển sinh Cao học

Chỉ tiêu tuyển sinh Cao học là 25 người. Vì lý do học phí, trình độ tiếng Anh, trình độ chuyên môn... nên hiện tại rất khó ước tính số lượng đăng ký và trúng tuyển sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên nếu khóa đầu tiên đông, đề nghị ĐHQG TP.HCM cho tuyển đến tối đa 30. Các đợt tuyển sinh sau chỉ tiêu là 25 hoặc 20 tùy tình hình.

Do có nhiều giảng viên hợp tác nên việc hướng đến luận văn Thạc sĩ có thể giải quyết được.

Các môn thi tuyển:

 • 1 / Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
 • 2 / Cơ bản: Vật lý linh kiện bán dẫn (Semiconductor Device Physics).
 • 3 / Cơ sở: Điện tử tương tự và số (Analog and Digital Electronics).
 • 4 / Chuyên ngành: Thiết kế logic (Logic Design).

Thi môn ngoại ngữ như đối với thí sinh cao học thông thường. Những người trúng tuyển sẽ học tăng cường tiếng Anh kỹ thuật và tự học thêm như đã nói ở mục 2.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, English. OpenStax CNX. Jul 03, 2007 Download for free at http://cnx.org/content/col10434/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'English' conversation and receive update notifications?

Ask