<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Hình 4-4: a) Sơ đồ thay thế Hệ T - Đ không đảo chiềub) Đặc tính điều chỉnh tốc độ hệ T - Đ.EdIưEa)IdTRclRưđmIc Idb)Ed010đmEd>0Ed<0Ed=0Giới hạn max’0101Id.gđId.ltHTSHNĐCId.blt

Vậy, khi thay đổi góc điều khiển  = (0) thì Ed thay đổi từ Ed0 đến - Ed0 và ta sẽ được một họ đặc tính cơ song song nhau nằm ở nửa bên phải của mặt phẳng toạ độ [, I] hoặc [, M]nếu chúng ta chỉ cho một bộ chỉnh lưu làm việc ở chế độ chỉnh lưu (hình 4-4).

Vùng dòng điện gián đoạn bị giới hạn bởi một nửa đường elip với trục tung:

I d . blt = E d0 . sin α X BA +2 pf l L uS 1- p m cotg p m size 12{I rSub { size 8{d "." "blt"} } = { {E rSub { size 8{"d0"} } "." "sin"α} over {X rSub { size 8{"BA"} } "+2"pf rSub { size 8{l} } L rSub { size 8{uS} } } } left ("1-" { {p} over {m} } "cotg" { {p} over {m} } right )} {} (4-5)

Trong đó: XBA - điện kháng máy biến áp.

Lư - Điện cảm tổng mạch phần ứng.

fl - tần số lưới.

m - số pha chỉnh lưu.

Trong vùng dòng điện gián đoạn (’0<0):

E 2m DU v Kf ®m 0 α p m E 2m . cos ( α p / m ) DU v Kf ®m α > p m w 0 = { size 12{w rSub { size 8{0} } =alignl { stack { left lbrace { {E rSub { size 8{2m} } -DU rSub { size 8{v} } } over {Kf rSub { size 8{"®m"} } } } drarrow " 0 "<= α<= { {p} over {m} } {} # right none left lbrace { {E rSub { size 8{2m} } "." "cos" \( α-p/m \) -DU rSub { size 8{v} } } over {Kf rSub { size 8{"®m"} } } } drarrow α>{ {p} over {m} } {} # right no } } lbrace } {} (4-6)

Trong đó: E2m - biên độ sức điện động thứ cấp máy biến áp CL.

Đường giới hạn tốc độ cực đại:

w gh . max = E d0 . cos α Kf R uS Kf I d . blt size 12{w rSub { size 8{ ital "gh" "." "max"} } = { {E rSub { size 8{d0} } "." "cos"α} over {Kf} } - { {R rSub { size 8{uS} } } over {Kf} } I rSub { size 8{d "." ital "blt"} } } {} (4-7)

Xét hệ cl - đm có đảo chiều:

Muốn đảo chiều tốc độ động cơ thì phải dùng hai bộ chỉnh lưu đấu song song ngược - chỉnh lưu kép (hình 4-3), nguyên tắc điều khiển hai bộ chỉnh lưu là:

+ Khi cho bộ CL1 làm việc ở chế độ chỉnh lưu thì CL2 chuẩn bị làm việc ở chế độ nghịch lưu, dòng chỉnh lưu chạy theo chiều dương, tốc độ động cơ quay thuận.

+ Ngược lại, khi cho bộ CL2 làm việc ở chế độ chỉnh lưu thì CL1 chuẩn bị làm việc ở chế độ nghịch lưu, dòng chỉnh lưu chạy theo chiều âm, tốc độ động cơ quay ngược.

Để khỏi truyền năng lượng từ bộ CL này qua bộ CL kia về lưới thì cần thoả mãn điều kiện:

|Ed.NL|  |Ed.CL|(4-8)

Để điều khiển hai bộ chỉnh lưu làm việc theo đúng các chế độ yêu cầu thì có thể dùng phương pháp điều khiển chung hoặc điều khiển riêng.

* Phương pháp điều khiển chung: tín hiệu điều khiển được đưa vào cả 2 nhóm van sao cho thoả mãn (4-8). Đối với phương pháp này, có thể xuất hiện dòng điện cân bằng chạy qua 2 bộ chỉnh lưu, không qua tải, gây quá tải cho các van và máy biến áp, cho nên cần hạn chế dòng cân bằng, thường dùng các cuộn kháng cân bằng CK để hạn chế dòng cân bằng.

Trong phương pháp điều khiển chung, khi phối hợp điều khiển kiểu tuyến tính:

1 + 2 = (4-9)

Khi đó, các đặc tính cơ của hệ T - ĐM sẽ gần giống hệ F - Đ (hình 4-5a).

Khi phối hợp điều khiển kiểu phi tuyến (phối hợp không hoàn toàn) thì sẽ có thêm hệ số phi tuyến :

1 + 2 =  + (4-10)

Góc  phụ thuộc vào các giá trị của 1 và 2 một cách phi tuyến.

Lúc này các đặc tính cơ của hệ T - ĐM có đoạn phi tuyến ở vùng gần trục tung (hình 4-5b).

Hình 4-5: a) Điều khiển chung phối hợp kiểu tuyến tính.b) Điều khiển chung phối hợp kiểu phi tuyến.a)1min0đm-0đmIcId 2max2min1maxb)1min0đm-0đmIcId 2max2min1max1=/21=/2

* Phương pháp điều khiển riêng: tín hiệu điều khiển chỉ được đưa vào bộ CL đang làm việc ở chế độ chỉnh lưu, còn bộ CL kia (không làm việc) không có tín hiệu điều khiển đưa vào, cho nên không có dòng cân bằng.

Trong phương pháp điều khiển riêng cũng có phối hợp điều khiển kiểu tuyến tính và phi tuyến.

Để thay đổi trạng thái làm việc của các bộ CL thì phải dùng thiết bị đặc biệt để chuyển các tín hiệu điều khiển từ bộ CL này sang bộ CL kia. Bởi vậy, khi điều khiển riêng, các đặc tính cơ của hệ sẽ bị gián đoạn ở tại trục tung. Như vậy, khi thực hiện thay đổi chế độ làm việc của hệ sẽ khó khăn hơn và hệ sẽ có tính linh hoạt kém hơn khi điều chỉnh tốc độ.

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask