<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Trong qui trình kích thích chôm chôm ra hoa mùa nghịch của nông dân hai huyện Long Hồ (Vĩnh Long) và Chợ Lách (Bến Tre), cây chôm được kích thích ra ba lần đọt trước khi kích thích ra hoa và tương ứng là ba lần bón phân thúc ra đọt với tỉ lệ NPK trung bình là 2,5-2,9:1,9-2,4:1), trong đó, lượng phân đạm có tỉ lệ nghịch với tỉ lệ ra hoa (y = -0,05x + 97,2 với r = -0,7**). Whitehead (1959) cho rằng thời tiết và khả năng dự trữ chất dinh dưỡng của cây là hai yếu tố quyết định sự ra hoa và tạo trái. Như vậy, việc bón phân kích thích ra đọt giúp cây tăng nguồn dự trữ carbohydrate cho quá trình ra hoa và nuôi trái là rất cần thiết nhưng nếu bón nhiều đạm, cây sinh trưởng quá mạnh có thể làm giảm sự ra hoa. Ngoài ra, khi phân tích hồi qui nhiều chiều giữa tỉ lệ ra hoa với một số biện pháp canh tác như lượng phân đạm, lân, kali và thời gian xiết nước (8 biến) cho thấy thời gian xiết nước kích thích chôm chôm ra hoa - X1 và lượng phân đạm bón kích thích ra đọt lần ba - X2 (trước khi kích thích ra hoa) là hai biến dự đoán tốt nhất của mô hình theo phương trình hồi qui Y = 1,22 X1 + 0,035X2 + 4,792 với R2=0,748*.

Hình 8.11 Kích thích chôm chôm ra hoa bằng cách “sứa thân” tại huyện Cầu Kè, tỉnh trà Vinh
Hình 8.12 Kích thích chôm chôm ra hoa bằng cách phủ mắt liếp bằng màng phủ plastic kết hợp với xiết nước trong mương vườn

Xử lý ra hoa bằng hoá chất

* Paclobutrazol

PBZ là chất có tính ức chế sinh trưởng, ngăn cản quá trình sinh tổng hợp gibberellin và làm giảm mức độ gibberellin nội sinh do PBZ ngăn chặn sự biến đổi kaurene thành acid kaurenoic (Tindall, 1994). Do đó, PBZ được sử dụng như một chất làm chậm tăng trưởng ở nhiều loại cây trồng. Phun PBZ làm tăng tỉ lệ C/N ở đọt ngay cả khi ẩm độ cao, từ đó làm giảm sự phát triển chồi và cỡ lá, carbohydrate cần cho lá giảm và tăng ở chồi, do đó kích thích sự hình thành mầm hoa. PBZ có khả năng làm gia tăng năng suất chôm chôm, chủ yếu là do tăng số lượng hoa và trái trên một phát hoa. Cây xử lý PBZ nồng độ 2,5 mM cho năng suất cao (9,7 tấn/ha) so với cây đối chứng (6,9 tấn/ha). Tuy nhiên, kích cỡ, độ dày cơm, khối lượng trái cũng như phẩm chất trái không bị ảnh hưởng (Tindall và ctv., 1994). Muchjajib (1990) cho biết nếu xử lý ra hoa cho giống ‘Roengrean’ bằng cách phun lên lá PBZ và ethephon thì tỉ lệ ra hoa tăng lên đáng kể so với đối chứng. Với giống ‘Roengrean’, cây 4-5 tuổi thì dùng PBZ 700-1.000 ppm là thích hợp. Nếu phun nồng độ cao hơn có thể gây ra hiện sinh trưởng bất bình thường.

Trần Văn Hâu và ctv. (2005) nhận thấy phun PBZ ở nồng độ 600 ppm có tác dụng thúc đẩy sự hình thành mầm hoa và phát hoa phát triển sớm hơn đối chứng từ 1-2 tuần. Xử lý PBZ còn làm tăng tỉ lệ ra hoa. Phun PBZ ở nồng độ 600 ppm tỉ lệ ra hoa đạt trên 80%, khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa biện pháp có và không phủ mặt liếp, tuy nhiên nếu phun PBZ ở nồng độ 200 và 400 ppm thì tỉ lệ ra hoa của biện pháp phủ mặt liếp cao hơn so với không phủ. Điều nầy cho thấy rằng trong điều kiện xiết nước trong mương tốt, biện pháp phủ mặt liếp có hiệu quả khi phun PBZ ở nồng độ 200-400 ppm nhưng nếu phun PBZ ở nồng độ 600 ppm thì biện pháp phủ mặt liếp không có hiệu quả làm tăng tỉ lệ ra hoa. Tuy nhiên, kết quả kích thích chôm chôm ra hoa rãi vụ vào những thời điểm khác nhau trong mùa mưa vào tháng 7 và tháng 9 trong điều xiết nước trong mương không triệt để, tỉ lệ chồi ra hoa thấp hơn so với điều kiện xiết trong mương triệt để, thời gian bắt đầu hình thành mầm hoa thường kéo dài và mầm hoa phát triển vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, khi có điều kiện khô hạn mặc dù thời gian ra hoa và thu hoạch chôm chôm vẫn sớm hơn vụ thu hoạch chính vụ khoảng 30 ngày. Kết quả nầy, lần nữa cho thấy biện pháp xiết nước làm giảm ẩm độ đất là yếu tố rất quan trọng lên sự ra hoa của chôm chôm và để có thể rãi vụ chôm chôm có hiệu quả trong mùa mưa cần thiết phải chú ý kỹ thuật nầy.

Questions & Answers

how environment affect demand and supply of commodity ?
Amos Reply
Wht at the criteria for market ?
Amos
what is difference between monitory policy and fiscal policy?
Malik Reply
monetary policy is a policy thrust by National Govt(CBN) to influence government spending, purchase &taxes
Frank
necessity of economics
Pamela Reply
I will say want,choice,opportunity cost,scarcity,scale of preference
Alao
what is monopoly market.How price output are determined under monopoly market
bisham
b) Monopoly market is an impecfect market where s single firm having the innovation to produce a particular commodity.Prices are determined through output since there are no other competitive.
Frank
Monopoly market:firm has market power & does not respond to market price
Frank
Explain the process of price determination under perfect competition market with suitable diagram
bisham Reply
Price determination under perfect competition via this process :firms have no market power to influence price rather firms respond to market price.
Frank
price is different from demand- demand is amount of commodity
Effah Reply
demand is amount /quantity of commodity a potential buyer is willing to buy at a given price at market
Frank
demand is a desire of customer on commodity with the ability to pay it and willing to buy it at given price of commodity
Harika
demand is price of what
Faith Reply
show that shortrun average cost
Baby Reply
what is economics
Mbah Reply
what is money
Mbah
what is money
Mbah
Difine macro economics
agaba
money is a medium of exchange between goods and services,maybe inform of currency.
Wesonga
Economics is study of how human beings strive to satisfy numerous wants using limited available resources.
Wesonga
how do you find the maximum number of workers the firms should employ order to produce where there are increasing returns
Jane
what are implications of computing national income?.
agaba
pl
MUDASIRU
what is the formulae for calculating national income
MUDASIRU
it calculated by value added method
Praveen
classify the production units like agriculture, banking, transport etc
Praveen
money is anything that is generally acceptetable for human
Ogbaji
Estimate the net value added(NVA) at fixed cost by each industrial structure
Praveen
definition of unemployment
Adam Reply
what are the causes of unemployment?
Mbubi Reply
The main causes of unemployment are listed below. 1. Frictional unemployment 2. Cyclical unemployment 3. Structural unemployment
assani
We can also categorize the causes on a broader sense as: 1. Political and 2. Social cause As unemployeement root causes are embaded in this two.
Yonathan
would opportunity cost exist if there was no scarcity?
assani
yes just because the opportunity cost arose when there is Alternative to choose among the alternatives.
BADAMASIU
I am thinking that, if our resources were unlimited, then there wouldn't be any need to forgo some wants. Hence the inexistence if opportunity cost
assani
Politics
Job
politics has done what?
assani
consider time assani
Mary
I'm Emmanuel,...I taught the main cause is the change in gov't.
Emmanuel
...Lack of capital to set up a firm respectively
Emmanuel
🙈
Emmanuel
I would like to bring in Educational levels can also be the cause the cause of the problem respectively
Emmanuel
I think the main causes of unemployment is lack of INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OVER POPULATION OVER DEPENDENT ON GOVERNMENT LACK OF SELF EMPOWERMENT...
ananti
lack of skills among the new generation is the serious issue.
Vishal
Where I come from , I don't see why education or personal aspects seem to do with unimployment, technically the motivation and eigerness in all works of live is there , dispite the cultural influence and physical bearriors;the thing we lacking is Government Support and open market ethics.
Joe
sorry about that-(repation). We have a over powering ethical political system that's displacing the marketing asspects of economy and causing large scale unemployment right across the board...
Joe
can someone Explain Expansionary Monetary Policy and Contractionary Monetary Policy Using one of the instrument of Monetary Policy? Please am kinda lost here?. ta
Emmanuel Reply
using a graph show the case of substitute and compliment goods
Ade Reply
can anyone give me a simple explanation to Five Sector Macroeconomics?
Emmanuel
Can someone please define what economics is
jason Reply
economics simply is a social science subject that study human behavior.
dajan
economics is a social science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means that has alternative uses
Alao
Can someone please tell me how to calculate GDP
Emmanuel
emmanual kapal to calculate GDP (Gross Domestic Product) has three method in calculating it (1)income approach (2) expenditure approach (3) value added method
Alao
thanks Alae
Emmanuel
u are welcome
Alao
in basic terms economics is revered to as battery system, it date back to when Men sees the need to exchange sapless goods and produce to gain , either wealth , basic necessities or to establish trading ties for personal benefit or social asspects in terms of coexistence and continuity, future .
Joe
what is the law of demand
Berlinda Reply
keep other thing constant, when the price increases demand decrease when the price decreases demand increases of the commodity.
sj
all things being equal,quantity demanded decrease as price increase and increase as price decrease
Seth
there's practial joke to it ..." the higher the demand ; scarcity, increase in production and drop in quality"... quite the controversy - for example China vs Europe, United States and we are all boxed up in between somewhere...
Joe
Other thing remain constant the low price of commodity the high quantity of commodity and vice versa is true
Baraka
Explain Effective demand
Anita Reply
What is effective demand
Anita
like Modi is in demand...best example of effective demand
Pranav
Don't get you
Anita
Anita you mean you don't get me or who?
Onyeking
level of demand that represents a real intention to purchase by people with the means to pay
Pranav
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Xử lý ra hoa. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10800/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Xử lý ra hoa' conversation and receive update notifications?

Ask