<< Chapter < Page
  Quy hoạch sử dụng đất đai     Page 2 / 42
Chapter >> Page >

Công tác ngoại nghiệp

  • Khảo sát và thực hiện chỉnh lý bổ sung tài liệu ngoài thực địa (khoanh ước lượng, phương pháp giao hội, hạ đường vuông góc, đo đường thẳng...)
  • Chuẩn hoá các thông tin, số liệu và tài liệu bản đồ và viết báo cáo đánh giá về chất lượng, khả năng khai thác sử dụng các tài liệu thu thập được để giải quyết cụ thể từng nội dung quy hoạch sử dụng đất đai.

Phân tích điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội

Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên

Vị trí địa lý

Vị trí so với các trục giao thông chính, các trung tâm chính trị, kinh tế văn hoá quan trọng trong khu vực; toạ độ địa lý giáp ranh, các lợi thế hạn chế về vị trí địa lý trong việc phát triển KTXH và sử dụng đất đai (giao lưu văn hoá kinh tế, sức hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước, các đối trọng, sức ép...)

Đặc điểm địa hình địa mạo

Kiến tạo chung về địa mạo, xu hướng địa hình, hướng cấp độ dốc... Đặc điểm phân tiểu vùng theo yếu tố độ cao (trũng, bằng, bán sơn địa, đồi, núi cao...). Các hạn chế lợi thế của yếu tố địa hình đối với sản xuất và sử dụng đất đai.

Đặc điểm khí hậu

Đặc điểm vùng khí hậu và các mùa trong năm, nhiệt độ: trung bình năm, tháng cao nhất, thấp nhất, tổng tích ôn...; nắng: số ngày, giờ nắng, trung bình năm, theo mùa, tháng...; mưa: mùa mưa, lượng mưa trung bình, năm tháng cao nhất, thấp nhất...; độ ẩm: bình quân, cao nhất, thấp nhất, trung bình năm tháng...; đặc điểm gió, giông bảo, lũ lụt, sương muối sương mù... Các ưu thế hạn chế của yếu tố khí hậu đối với phát triển sản xuất và sử dụng đất đai.

Chế độ thủy văn

  • Hệ thống lưu vực, mạng lưới sông suối, ao hồ, đập, điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, chiều rộng, dung tích...
  • Chế độ thủy văn: thủy triều, lưu lượng tốc độ dòng chảy, quy luật diễn biến...
  • Các ưu thế, hạn chế của các yếu tố thủy văn đối với phát triển sản xuất và sử dụng đất đai.

Phân tích các loại tài nguyên và cảnh quan môi trường

Tài nguyên đất

Nguồn gốc phát sinh và đặc điểm quá trình hình thành, đặc điểm phân bố, mức độ tập trung trên lãnh thổ, các tính chất đặc trưng về lý tính, hóa tính, khả năng sử dụng theo tính chất tự nhiên và khi áp dụng các biện pháp cần thiết, mức độ đã khai thác sử dụng các loại đất chính, mức độ xoái mòn đất, độ nhiễm mặn, phèn... và các biện pháp cần thực hiện để bảo vệ, cải tạo và nâng cao độ phì của đất...

Tài nguyên nước

Nguồn nước mặt: vị trí nguồn nước, chất lượng nước, khả năng khai thác sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt (theo mùa hay theo khu vực trong năm...); nguồn nước ngầm: độ sâu chất lượng nước, khả năng hiệu quả kinh tế khai thác sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt.

Tài nguyên rừng

Khái quát chung về nguồn tài nguyên rừng (diện tích, phân bố, trữ lượng các loại rừng...); đặc điểm thực vật, động vật rừng, các loại quý hiếm và được ghi trong sách đỏ; yêu cầu bảo vệ nguồn gen động ,- thực vật rừng; khả năng khai thác sử dụng theo quy trình lâm sinh...

Tài nguyên biển

Các eo vịnh và chiều dài bờ biển; các ngư trường, nguồn lợi biển, đặc điểm sinh vật biển; yêu cầu bảo vệ và khai thác sử dụng...

Tài nguyên khoáng sản

Các loại khoáng sản chính (các loại quặng, than đá...); nguồn vật liệu xây dựng (đá ốp lát, đá vôi, đá tổ ong, cát sét làm gạch ngói...); nguồn nước khoáng, than bùn... Đối với mỗi loại tài nguyên khoáng sản cần ghi rõ vị trí phân bố, tình hình và khả năng khai thác sử dụng (diện tích, sản lượng, chất thải...).

Questions & Answers

What is an indifference curve?
layla Reply
different levels of utilities of a person in a given set of bundles of goods
RAM
identify and quantify five social costs and social benefits of building a school
Mokgobo Reply
identify and quantity five social costs and social benefits of building a hospital
Mokgobo
short run vs long run
Jean
state the law of diminishing return?
Ibrahim
The Law of Diminishing (Marginal) Returns simply states that at some point in time a business/operation/etc.'s increased productivity will begin to decline.
The
For example, if a small pizza shop currently has 3 workers in the kitchen at any given time,and hiring 1 more worker will increase productivity, at some number of workers hired will the business see a decrease in productivity because the capital resources that the pizza shop has is not infinite.
The
Five social benefits of building a hospital, in my opinion and depending on where it's built, would be 1) Increased care for neighboring residents, 2) Potential jobs for individuals, 3) May decrease the travel time residents need to endure in order to reach the nearest hospital
The
4) May create work-study programs for individuals who aspire to be future Doctors, Nurses, Physicians, etc. 5) Assuming there are local pharmaceutical businesses nearby, the hospital may decide to purchase supplies local, increasing the business' sales. Thus, generating more income.
The
5 costs of building a hospital would be 1) Increased noise and waste pollution from service vehicles and hospital visitors, 2) May require large amounts of space, possibly jeopardizing nearby animal habitats, 3) May see an increase in traffic and possibly car accidents from frantic individuals
The
racing to see their injured friends, family members, etc. 4) Constructing a hospital and hiring staff is very expensive 5) To use funds, private or public, to finance the construction of a hospital cannot be used to fund any other projects. (The concept of opportunity costs.)
The
what is meant by inteference with the price mechanism operation?
Mugen
We use a Supply and Demand graph to illustrate at what price level will the market for a certain good or service be at equilibrium. If the price for a good or service is set too high, consumers will be less inclined to buy that product Thus, creating a surplus.
The
This surplus will eventually drive the price back down to it's equilibrium point. Similarly, if a price for a good or service is set too low, individuals would be more inclined to buy more of a certain product, creating a shortage. This shortage will cause sellers to drive the price back up to the
The
equilibrium point.
The
is it true that the opportunity cost of unemployed labour is zero?
Wisdom Reply
no
Oigebe
give two forms of collusion
nondumiso Reply
1.Explicit Collusion: Also termed overt collusion, this occurs when two or more firms in the same industry formally agree to control the market .
Gafar
2.Implicit Collusion: Also termed tacit collusion, this occurs when two or more firms in the same industry informally agree to control the market, often through nothing more than interdependent actions. A prime example of implicit collusion is price leadership .
Gafar
explicit collusion: this occurs when two or more firms in the same industry legally agree to control the market
Panashe
implicit collusion this occurs when two or more firms in the same industry illegally agree to control the market
Panashe
what is responsible for investigating cases of collusion
nondumiso
reasons why a country maybe involved in international trade
Nde Reply
state five similarities and differences between money market and capital market
Victoria Reply
Give a Zimbabwean example of firms operating in an oligopoly market and illustrate using diagrams how a manager in such a market maximize profit
Pam Reply
what is an industry
EWAH Reply
An industry is the production of goods and related services within an economy
Prabhu
an industry is place where goods and services are produced for human consumption....
Usman
scarcity is the major course of economics problems. discuss
Abdulhameed Reply
please say about that it is interesting for us
Abayneh
what is economics
Michael Reply
economics is a social sciences that deals with the production distribution and consumption of goods and services produced.its study of behaviour between economic agents
rkesh
what is the formula for elasticity of demand
Ridwan
change in demand/change in variable variable may be price, income,
rkesh
seasonal unemployment
Enoch Reply
example agriculture
lungku
want and scarcity
Prince
why the average of revenue AR fun
Abba
What is monopoli
Gadrey Reply
What is monopoly
Gadrey
monopoly
Hanan
monipoly ..where one firm controls all the market
RAM
what is demand
Jafar Reply
demand is what one willing and enable to purchase at a given price over period of a time.
Micheal
what is marginal revenue
just
distinguish between commercialization and industrialization
Alhassan Reply
why division of labour increase economy level of production
Henry Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Quy hoạch sử dụng đất đai. OpenStax CNX. Aug 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10904/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Quy hoạch sử dụng đất đai' conversation and receive update notifications?

Ask