<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 8

Volhoubare groei en ontwikkeling

Module 9

Gebruik van tegnologie

Tegnologiese vooruitgang of -ontwikkeling, wat die gebruik van nuwe en verbeterde tegnieke of produksiemetodes behels, stel werkers in staat om addisionele uitsette of produksie te lewer met dieselfde hoeveelheid hulpbronne. Sulke verbeterings verminder die produksiekoste van die goedere en dienste. Dit beteken dat 'n kleiner inset ten opsigte van menslike en fisiese kapitaal per eenheid benodig word.

Tegnologiese ontwikkeling word te weeg gebring deur investerings in kapitaaltoerusting en navorsingsprojekte. Om die rede sal ontwikkelings op die gebied van tegnologie (en wetenskap) groter investering verg, wat opofferings in terme van (verminderde) verbruik sal genoodsaak.

Aktiwiteit 1:

LU 2.4

Tegnologiese ontwikkelings

 • Maak 'n plakkaat waarop jy die volgende verbeterings in tegnologie aandui:
 • vervanging van mensearbeid deur masjiene;
 • ontwikkeling van stoomenjin na binnebrandmasjien na hidro-elektriese krag na kernkrag;
 • ontwikkelings op die gebied van telekommunikasie;
 • ontwikkelings op die gebied van vervoer.
 • (Maak 'n keuse uit enigeen van bogenoemde)

Hierdie tegnologiese ontwikkelings het almal se lewenswyse oor die afgelope 250 jaar aansienlik verander en in die proses gelei tot 'n verbetering in die lewensstandaard.

Tegnologiese vooruitgang kan enige van twee vorme aanneem:

1. 'n UITVINDING , wat die ontdekking van nuwe produkte of nuwe prosesse behels, of

 1. 'n INNOVERING , wat die praktiese omskakeling na nuwe tegnieke behels – dit kan ook gesien word as die ekonomiese aanwending van 'n UITVINDING.

Nota:

 • UITVINDINGS IS BELANGRIK, MAAR SONDER INNOVEERDERS KAN UITVINDINGS BLOOT MOOI IDEES WEES WAT WAG OM GEIMPLIMENTEER TE WORD.

Aktiwiteit 2:

LU 2.4

Uitvindings en innoverings

 • Doen navorsing oor die volgende twee persone:
 • HENRY FORD, wat beskou word as die vader van die Model T-Ford, en
 • RAY KROC, wat beskou word as die vader van McDonalds
 • Besluit of hulle innoveerders of uitvinders was, en motiveer jul besluit. Skryf die opsomming van jou navorsing hieronder neer.

Alhoewel tegnologiese ontwikkelings 'n belangrike rol in die bevordering van materiele welvaart en die verbetering van die lewensstandaard gespeel het, moet besef word dat dit nie genoegsame voorwaarde vir volhoubare ekonomiese groei is nie. Voordat moderne tegnologie ekonomiese groei kan bewerkstellig moet die arbeidsmag voldoende kundigheid opdoen om die komplekse masjinerie baas te raak en ook in stand te hou. Opleiding en die aanleer van basiese vaardighede vorm dus 'n belangrike voorvereiste vir die suksesvolle ontplooiing van tegnologie. Ten einde dit te bewerkstellig is groter investering in formele en informele opleiding 'n noodsaaklikheid.

Bron geraadpleeg:

 • Gwartney, James D ECONOMICS, Private and Public Choice, Sixth Edition

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik as die leerder:
2.1 die wyse waarop die nasionale begroting gebruik word om groei te beïnvloed en ekonomiese ongelykhede te stel, kan ondersoek en verduidelik;
2.2 die wyse waarop die HOP kan gebruik gewees het om ekonomiese groei en heropbou te stimuleer (bv. kapasiteitsuitbouing, werkgeleenthede), kan ondersoek;
2.3 die belangrikheid van besparing vir beleggings kan bespreek;
2.4 die wyse waarop tegnologie kan bydra tot verhoogte produktiwiteit, ekonomiese groei en lewenstandaard, kan ondersoek en daaroor verslag kan doen.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11039/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask