<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 8

Volhoubare groei en ontwikkeling

Module 9

Gebruik van tegnologie

Tegnologiese vooruitgang of -ontwikkeling, wat die gebruik van nuwe en verbeterde tegnieke of produksiemetodes behels, stel werkers in staat om addisionele uitsette of produksie te lewer met dieselfde hoeveelheid hulpbronne. Sulke verbeterings verminder die produksiekoste van die goedere en dienste. Dit beteken dat 'n kleiner inset ten opsigte van menslike en fisiese kapitaal per eenheid benodig word.

Tegnologiese ontwikkeling word te weeg gebring deur investerings in kapitaaltoerusting en navorsingsprojekte. Om die rede sal ontwikkelings op die gebied van tegnologie (en wetenskap) groter investering verg, wat opofferings in terme van (verminderde) verbruik sal genoodsaak.

Aktiwiteit 1:

LU 2.4

Tegnologiese ontwikkelings

 • Maak 'n plakkaat waarop jy die volgende verbeterings in tegnologie aandui:
 • vervanging van mensearbeid deur masjiene;
 • ontwikkeling van stoomenjin na binnebrandmasjien na hidro-elektriese krag na kernkrag;
 • ontwikkelings op die gebied van telekommunikasie;
 • ontwikkelings op die gebied van vervoer.
 • (Maak 'n keuse uit enigeen van bogenoemde)

Hierdie tegnologiese ontwikkelings het almal se lewenswyse oor die afgelope 250 jaar aansienlik verander en in die proses gelei tot 'n verbetering in die lewensstandaard.

Tegnologiese vooruitgang kan enige van twee vorme aanneem:

1. 'n UITVINDING , wat die ontdekking van nuwe produkte of nuwe prosesse behels, of

 1. 'n INNOVERING , wat die praktiese omskakeling na nuwe tegnieke behels – dit kan ook gesien word as die ekonomiese aanwending van 'n UITVINDING.

Nota:

 • UITVINDINGS IS BELANGRIK, MAAR SONDER INNOVEERDERS KAN UITVINDINGS BLOOT MOOI IDEES WEES WAT WAG OM GEIMPLIMENTEER TE WORD.

Aktiwiteit 2:

LU 2.4

Uitvindings en innoverings

 • Doen navorsing oor die volgende twee persone:
 • HENRY FORD, wat beskou word as die vader van die Model T-Ford, en
 • RAY KROC, wat beskou word as die vader van McDonalds
 • Besluit of hulle innoveerders of uitvinders was, en motiveer jul besluit. Skryf die opsomming van jou navorsing hieronder neer.

Alhoewel tegnologiese ontwikkelings 'n belangrike rol in die bevordering van materiele welvaart en die verbetering van die lewensstandaard gespeel het, moet besef word dat dit nie genoegsame voorwaarde vir volhoubare ekonomiese groei is nie. Voordat moderne tegnologie ekonomiese groei kan bewerkstellig moet die arbeidsmag voldoende kundigheid opdoen om die komplekse masjinerie baas te raak en ook in stand te hou. Opleiding en die aanleer van basiese vaardighede vorm dus 'n belangrike voorvereiste vir die suksesvolle ontplooiing van tegnologie. Ten einde dit te bewerkstellig is groter investering in formele en informele opleiding 'n noodsaaklikheid.

Bron geraadpleeg:

 • Gwartney, James D ECONOMICS, Private and Public Choice, Sixth Edition

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik as die leerder:
2.1 die wyse waarop die nasionale begroting gebruik word om groei te beïnvloed en ekonomiese ongelykhede te stel, kan ondersoek en verduidelik;
2.2 die wyse waarop die HOP kan gebruik gewees het om ekonomiese groei en heropbou te stimuleer (bv. kapasiteitsuitbouing, werkgeleenthede), kan ondersoek;
2.3 die belangrikheid van besparing vir beleggings kan bespreek;
2.4 die wyse waarop tegnologie kan bydra tot verhoogte produktiwiteit, ekonomiese groei en lewenstandaard, kan ondersoek en daaroor verslag kan doen.

Questions & Answers

participants in market
LEHLOGONOLO Reply
do the negative slope of production possibility curve sloped to show trade offs in production of two goods?
Bafokeng Reply
how is economics not a science subject
Adio Reply
i need the main definition of economics
Okafor Reply
according to professor Richard lipsey economics is a social science that concerns with the way society has employ scarce productive resources in other to achieve a certain conditions of living
Confidence
what does it mean to say that market equilibrium is stable?
Ayesha Reply
what is the practical significance of cross price elasticity of demand?
Ayesha
what is economic
Azolingo Reply
what is the practical significance of cross price elasticity of demand?
Ayesha
economics is a social science that deals with human behaviour relating with end and scares means
Okafor
according to working definition of economics by professor Richard lipsey economics is a social science that concerns with the way society has choice to employ scarce productive resources in other to achieve a certain living conditions
Confidence
why is economics not a pure science?
AHUMBE Reply
it is not a pure science because it only studies human behavior
Ayaane
economics is a social science cause it is relating to ends and scares means🙂
Okafor
economics is not a pure science because it studies about human behaviour scarcity want and needs of human beings and the critical thinking of human beings it can be said not to be a pure science because it cannot be manipulated because you don't know humans minds, humans minds are unpredictable
Confidence
economics is not a pure science because it studies about human behavior scarcity want and needs of human being .and the critical thinking of human being. last science can be manipulated but economics cannot because you don't know humans minds, humans min
Confidence
what is management of human resources?
Ibrahim Reply
how is economics a science?
Mei Reply
economics is not a science subject either is a social science subject
Okafor
hmmm what do u mean
Confidence
4. It is a hot day, and Bert is thirsty. Here is the value he places on each bottle of water: Value of first bottle $7 Value of second bottle $5 Value of third bottle $3 Value of fourth bottle $1 a. From this information, derive Bert’s demand schedule. Graph his demand curve for bottled w
Tahmina Reply
hello
Lukman
what is the law of diminishing marginal utility
Samuel Reply
The law of diminishing marginal utility state that as a consumer consumes a successive units of a commodity, a point is eventually reached where consumption of additional unit yields less satisfaction.
raheem
what is demand
Isatu Reply
other things can be equal an certain amount paid for the goods by consumer in the market called demand.
Dhanishhwar
demand is the amount of a commodity a consumer is willing and able buy at a given price at a particular point in time
Samuel
Demand is the quantity of commodity a consumer is willing and able to buy at a given price and a particular time.
raheem
demand can be defined as the willingness and ability of a consumer to purchase goods or services at a given price in a particular time
Confidence
what is economics
Owusu Reply
economics is a social science subject, which study human behaviors as a relationship btw end ND scarce means
Joseph
what utility
Isatu
Utility is the satisfaction a consumer derives from consuming a particular commodity.
raheem
meaning of economics
Agyei Reply
what is a columnist
Owusu
what are the four basic assumptions of perfect competition
Liyanda Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11039/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask