<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Regte en verantwoordelikhede

Module 5

fundamentele waardes en menseregte

Tien fundamentele waardes en menseregte soos in die suid-afrikaanse grondwet uiteengesit

As inwoners van hierdie land en as leerders met ‘n senior posisie in julle skool, is dit noodsaaklik om die basiese waardes en regte van ons land se konstitusie (grondwet) te ken, verstaan, deurdink en navolg. Aangesien hierdie regering en grondwet eers in 1995 ingestel is, is baie mense nog onbewus van hulle regte en verantwoordelikhede as inwoners van hierdie land.

Aktiwiteit 1:

Om menseregte en die omskrywing daarvan te bespreek [LU 2.1]

Lees die onderstaande tabel met aandag deur en bespreek dit met julle opvoeder en klasmaats:

Menseregte Omskrywing
1. Demokrasie Ons streef na ‘n soewereine demokratiese Suid-Afrika:
 • stemreg aan alle landsburgers bo 18;
 • ‘n nasionale kieserslys;
 • gereelde verkiesings;
 • ‘n veelparty regering.
2. Sosiale regte en regverdigheid Ons streef na ‘n vrye en veilige land:
 • vryheid van uitdrukking;
 • genoegsame behuising;
 • gesondheidsdienste;
 • basiese skoolopvoeding;
 • persoonlike veiligheid.
3. Gelykheid Ons streef na ‘n land waar almal gelyk is voor die reg:
 • almal moet gelyke kanse op alle gebiede gegun word;
 • ons moet almal as gelykes kan saamlewe en kommunikeer.
4. Nie-rassisme en nie- geslagsdiskriminasie Ons streef na ‘n land waarin vorige rassisme en geslagsdiskriminasie sistematies uitgeskakel word:
 • elke inwoner moet die kans gegun word om sy volle potensiaal te ontwikkel, ongeag ras of geslag.
5. Ubuntu (menslike waardigheid) Ons erken die behoefte aan:
 • begrip, in teenstelling met vergelding;
 • herstel, nie weerwraak nie;
 • ubuntu, nie veronregting nie.
6. ‘n Oop gemeenskap Ons streef na ‘n land met ‘n deursigtige grondwet en regstelsel:
 • ‘n regeringstelsel wat die inwoners van die land se wense weerspieël;
 • vryheid van mening, die pers en geloofsoortuigings.
7. Aanspreeklikheid en verant- woordelikheid Ons streef na ‘n land waarin elkeen verantwoordelikheid aanvaar vir sy eie dade:
 • organisasies en rade aanspreeklikheid aanvaar vir die groepe wat hulle bestuur;
 • basiese verantwoordelikhede en sosiale gedrag gehandhaaf word.
8. Bestuur deur die reg Suid-Afrika as staat het as grondslag die grondwet as hoogste gesag en word bestuur deur die reg:
 • navolging van gedragskodes en dissipline;
 • gehoorsaamheid aan wette, reëls en regulasies op alle gebiede.
9. Respek
 • Ons strewe na ‘n gemeenskap waar elke inwoner homself en sy medemens respekteer en in ag neem.
10. Versoening Ons reik uit na ‘n toekoms waar ons land en sy mense gekenmerk word deur ‘n gevoel van eenheid en vreedsame samehorigheid:
 • eenheid in verskeidenheid (diversiteit);
 • herstel van die onenigheid en onregverdigheid van die verlede en samewerking deur verskillende groepe.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 die toepassing van menseregte soos beskryf in die Suid-Afrikaanse grondwet bespreek;
2.2 verduidelik hoe om geslagstereotipering en seksisme teen te werk;
2.3 die belangrikheid van vrywilliger-organisasies bespreek;
2.4 verduidelik hoe die erkenning van diverse kulture die Suid-Afrikaanse samelewing kan verryk;
2.5 die rol van die mondelinge tradisie en van geskrifte in ’n verskeidenheid wêreldgelowe verduidelik.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask