<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Nếu giả thiết đúng xem như bài toán đã giải xong. Nếu giả thiết sai ở một máy phát nào đó cần phải thay đổi trạng thái của nó và tính toán lại.

- Những điểm cần lưu ý:

  • Phụ tải làm tăng tổng dẫn so với điểm ngắn mạch, vì vậy nếu bỏ qua ảnh hưởng của phụ tải thì kết quả tính toán có thể có sai số lớn, chỉ bỏ qua ảnh hưởng của phụ tải khi xét đến ngắn mạch ở ngay đầu cực máy phát.
  • Phụ tải cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng làm việc của máy phát trong điều kiện ngắn mạch, do vậy cần phải xét đến chúng khi giả thiết.
  • Nếu trong hệ thống có máy phát không có TĐK thì thay thế nó bằng Eq và xd.

Tính dòng ngắn mạch toàn phần:

Để máy cắt làm việc đảm bảo cần chọn SCđm và ICđm của nó sao cho vào thời điểm cắt t ta có: SCđm>SNt và ICđm>INt

Do đó cần xác định trị hiệu dụng của dòng ngắn mạch toàn phần vào thời điểm t: I Nt = I ckt 2 + I tdt 2 size 12{I rSub { size 8{ ital "Nt"} } = sqrt {I rSub { size 8{ ital "ckt"} } rSup { size 8{2} } +I rSub { size 8{ ital "tdt"} } rSup { size 8{2} } } } {}

trong đó, Ickt tính toán bằng giải tích rất phức tạp, thường tra theo đường cong tính toán, còn Itdt được tính bằng biểu thức sau:

} size 12{ . e rSup {- { {t} over {T rSub { size 6{a} } } } } }} {} I tdt = I tdo + . e t T a = 2 I o size 12{I rSub { size 8{ ital "tdt"} } =I rSub { size 8{ ital "tdo"+{}} } "." e rSup { size 8{- { {t} over {T rSub { size 6{a} } } } } } = sqrt {2} I rSub {o} rSup {"} size 12{ "." e rSup {- { {t} over {T rSub { size 6{a} } } } } }} {}

Thực tế để đơn giản dùng công thức gần đúng sau:

INt = t.I”o

t : hệ số tính toán, giá trị trung bình của nó có thể lấy như sau:

 khi t = 0,05sec: t = 1,1

 khi t = 0,1 sec: t = 1

 khi t  0,2 sec: có thể xem INt  Ickt vì hầu như thành phần tự do đã tắt hết.

Phương pháp đường cong tính toán:

Đường cong tính toán:

Đường cong tính toán là đường cong biểu diễn trị số tương đối của thành phần chu kỳ trong dòng ngắn mạch tại những thời điểm tùy ý của quá trình quá độ phụ thuộc vào một điện kháng - điện kháng tính toán x*tt = x”d + xN.

I*ckt = f(x*tt , t)

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 6.5

Đường cong được xây dựng theo sơ đồ đơn giản như hình 6.5, trong đó coi rằng trước ngắn mạch máy phát làm việc với phụ tải định mức và phụ tải đó không đổi trong suốt quá trình ngắn mạch, nhánh bị ngắn mạch 3 pha tại điểm N có điện kháng xN không mang tải trước khi xảy ra ngắn mạch.

Cho xN các giá trị khác nhau, theo các biểu thức đã biết hoặc bằng mô hình tính Ick tại điểm ngắn mạch ở các thời điểm khác nhau. Từ kết quả tính được, xây dựng họ đường cong I*ckt = f(x*tt , t). Các tham số đều tính trong đơn vị tương đối với lượng cơ bản là định mức của máy phát: Ucb = Utb và Scb = SđmF.

đường cong tính toán

Hình 6.6

Thực tế có 2 loại đường cong tính toán khác nhau cho 2 loại máy phát: turbine hơi và turbine nước (hình 6.6).

Các đặc điểm của đường cong tính toán như sau:

 Khi xtt càng lớn (ngắn mạch càng xa) thì sự biến thiên của biên độ dòng điện chu kỳ theo thời gian càng ít. Khi xtt>3 có thể xem Ickt = I”o.

 Khi xtt càng tăng lên thì sự khác biệt về dòng giữa 2 loại máy phát càng nhỏ và khi xtt>1 thì đường cong tính toán của 2 loại máy phát hầu như trùng nhau.

Questions & Answers

the cell wall is targeted
Rebel Reply
what is rispiration
Liaquat Reply
transpiration in organism
Liaquat
what is biology mean?
Nickey Reply
bio means life logy means study . study about life . physiology. morphology . anatomy and others organisms related topics is termed as biology
Darshan
Biology is the study life. that the study about living organism
SIRAJO
cell
Gachriku
what is oxidation?
Rose Reply
 the state or result of being oxidized
Emmanuel
hahahaha thanks, but my teachers requires a thorough meaning about that
Rose
Is the process of oxidizing ,the addition of oxygen to a compound with a loss of electrons, always accompanied by reduction
Korletey
loss of electron....
Anwar
thank you. 😊
Rose
thank you. 😊
Rose
thank you. 😊
Rose
what is oxidized
Oyebanji
the process or result of oxidizing or being oxidized.
Jersey
my pleasure
Anwar
Google itttt.....if need explanation
Anwar
to rose...
Anwar
oxidation is the removal of oxygen addition of hydrogen
SIRAJO
what is genetic
Chibawa Reply
genetic is the study of inheritance and variation
Elizon
Nice one genetic is the scientific study of heredity and variation in living organism
SIRAJO
Genetic : generally is the scientific study of heredity and variation in living thing .
Olorukooba
name the enzymes that i found in the saliva
Valuables Reply
salivary amylase
Isaac
draw a bacterium cell and label
Kadijah Reply
What are the osmoregulatory functions of the kidney?
bisi Reply
filter
Meenu
What is ecology
Hebert Reply
it is the study of interaction of living organisms with their environment.
Doris
what is cell
Etama Reply
cell is the basic unit of life
Asiatou
cell is the basic structural and functional unit of an living organism
Darshan
a cell is the smallest and most basic unit of a living thing
John
cell is the basic unit of life. we are made up of 60,000 billions of cells.Each cell carry out a specific function in the body.
Pallavi
A cell is the smallest basic functioning unit of life.
Ali
where is the pectoral gridle located?
Tiania Reply
What is hypotonic
Bright Reply
what is hypotonic
Dangaya
Hypotonic means weak solution
Ali
the difference between the two cells
Obeng Reply
explain the courses and the correction of lon term sightedness and short term sightedness
Isaac Reply
long sightedness is said to be like someone that can see far object clearly why short sightedness is someone that only can see near obect
SHEDRACK
why drinking excess alcohol causes thirst and dehydration
uwikuzo Reply
Can we chat about nutrition please?
Elia
yes
Uzair
sure
Uzair
Uhm why is it so important to follow the nutritional process?
Elia
BC it contribute to the source of life
SHEDRACK
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10820/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình ngắt mạch trong hệ thống điện' conversation and receive update notifications?

Ask