<< Chapter < Page Chapter >> Page >

trong đó: Ho - chiều cao của tầng hạt cố định trong trong thiết bị, m, (Ho = 0,7 m).

Lưu lượng không khí được nạp vào dưới ghi khi nhiệt độ Tg và tỷ trọng 20 = 1,2 kg/m3 (kg/h):

V kk = 3600 v kl ρ 20 F g size 12{V rSub { size 8{"kk"} } ="3600"v rSub { size 8{"kl"} } ρ rSub { size 8{"20"} } F rSub { size 8{g} } } {}

Lưu lượng không khí để phun huyền phù (m3):

Vph = VghQh

trong đó: Vgh- Lưu lượng không khí được giới hạn để phun, kg/kg, (Vgh = 0,4 kg/kg).

Lưu lượng không khí để làm lạnh và phân ly thành phẩm trong ống phân ly (kg/h):

V op = 3600 v op ρ 0 πD op 2 4 size 12{V rSub { size 8{"op"} } ="3600"v rSub { size 8{"op"} } ρ rSub { size 8{0} } { {πD rSub { size 8{"op"} } rSup { size 8{2} } } over {4} } } {}

trong đó: vop- tốc độ không khí trong ống phân ly, m/s (khi các tiểu phần có đường kính 0,5 mm, vop = 3 m/s);

Dop- Đường kính ống phân ly, m, (Dop= 0,15 m).

Cân bằng nhiệt của thiết bị. Nhiệt để đun nóng sản phẩm và làm bốc hơi (kJ):

Qbh = Wbhq

trong đó: Wbh - lượng ẩm bốc hơi trong máy sấy trong một giây, kg;

q - suất tiêu hao nhiệt đế sấy có tính đến tổn thất, kJ/kg (q = 3760 kJ/kg).

Tiêu hao nhiệt để đun nóng không khí lạnh nạp vào từ dưới ghi để phun cho huyền phù và nạp vào ống phân ly (kg/h):

Qkk = (Vkk + Vph + Vop ) Ckk (Tt To)

trong đó: Ckk- nhiệt dung của không khí ở nhiệt độ trung bình kJ/(kgK),

[Ckk = 1,01 kJ/(kg.K)]

Tt - nhiệt độ của không khí thải, K;

To - nhiệt độ không khí lạnh, K.

Suất tiêu hao nhiệt trong máy sấy (kW): Q = Qbh + Qkk

Tiêu hao tác nhân sấy (m3): V S = Q C kk T s T t size 12{V rSub { size 8{S} } = { {Q} over { left [C rSub { size 8{"kk"} } left (T rSub { size 8{s} } - T rSub { size 8{t} } right ) right ]} } } {}

Tính thuỷ lực của máy sấy. Bước của các lỗ (m):

S = 0, 785 D l 2 0,5 f hd sin 60 size 12{S= sqrt { { {0,"785"D rSub { size 8{l} } rSup { size 8{2} } } over {0,5f rSub { size 8{"hd"} } "sin""60"} } } } {}

trong đó: Dl - đường kính của các lỗ trong ghi,m;

fhd - tiết diện hoạt động của ghi, %.

Số lượng lỗ được định hướng: n l = f hd F g f l size 12{n rSub { size 8{l} } = { {f rSub { size 8{"hd"} } F rSub { size 8{g} } } over {f rSub { size 8{l} } } } } {}

trong đó : fl - diện tích lỗ,m2.

Tốc độ chuyển động của khí trong các lỗ ghi (m/s): v l = v kk 3600 n l ρ 20 size 12{v rSub { size 8{l} } = { {v rSub { size 8{"kk"} } } over {"3600"n rSub { size 8{l} } ρ rSub { size 8{"20"} } } } } {}

Hệ số sức cản thuỷ lực của ghi:

ξ g = K 1 K 2 0, 35 + 1 f hd 2 size 12{ξ rSub { size 8{g} } =K rSub { size 8{1} } K rSub { size 8{2} } left [ 0,"35"+ left (1 - f rSub { size 8{"hd"} } right ) rSup { size 8{2} } right ]} {}

trong đó: K1 - hệ số ảnh hưởng đến bề dày của ghi (khi bề dày của ghi g = 3mm, k1 = 1,1);

K2 - hệ số ảnh hưởng tỷ lệ giữa bề dày ghi và đường kính lỗ (khi g/Dl  1,5, k2 = 1,1).

Sức cản của ghi (Pa):

ΔP g = ξρ 20 v l 2 2 size 12{ΔP rSub { size 8{g} } = { { ital "ξρ" rSub { size 8{"20"} } v rSub { size 8{l} } rSup { size 8{2} } } over {2} } } {}

Sức cản thuỷ lực của tầng hạt (Pa):

ΔP t = H 0 ρg size 12{ΔP rSub { size 8{t} } =H rSub { size 8{0} } ρg} {}

Tổng sức cản:

P = ΔP g + ΔP l size 12{P=ΔP rSub { size 8{g} } +ΔP rSub { size 8{l} } } {}

Hệ số sức cản thuỷ lực của bộ làm xoáy lắp trong ống phun của máy sấy o=8.

Giảm áp suất trong ống phun:

ΔP S = ξ o ρ o v o 2 size 12{ΔP rSub { size 8{S} } = { {ξ rSub { size 8{o} } ρ rSub { size 8{o} } v rSub { size 8{o} } } over {2} } } {}

trong đó: o - tỷ trọng của không khí ở nhiệt độ TS, kg/m3;

vo - tốc độ của không khí trong ống, m/s:

v o = V s 0, 785 ρ o D ov 2 D or 2 n size 12{v rSub { size 8{o} } = { {V rSub { size 8{s} } } over { left [ 0,"785"ρ rSub { size 8{o} } left (D rSub { size 8{"ov"} } rSup { size 8{2} } - D rSub { size 8{"or"} } rSup { size 8{2} } right ) n right ]} } } {}

Thiết bị tạo màng bao siêu mỏng

Phương pháp tạo màng siêu mỏng nhằm để phủ các hạt chế phẩm enzim bằng một lớp các chất không sinh ion.

Quá trình tạo màng bao được tiến hành theo chỉ dẫn trên hình 14.10. Phun oxanol ở nhiệt độ 700C hay polyetylenglicol theo ống nung vào máy trộn 7. Đồng thời chế phẩm enzim từ phễu 1 và 2 nhờ bộ nạp liệu 4 và 5 vào máy trộn với liều lượng nhất định sau đó trộn đều với chất bổ sung và titan đioxyt (hay là chất khác để tăng cường tính chất của enzim). Hỗn hợp nhận được theo ống nung vào phần trên của tháp 10, tại đây chúng được phun ra nhờ đĩa ly tâm. Dưới tác động của lực căng bề mặt các hộp thuốc hình cầu được hình thành, khi rơi xuống chúng sẽ rắn lại. Không khí (với một lượng đến 80 m3 cho 1 kg hộp thuốc) cho vào phần dưới của tháp theo chiều ngược lại. Ở phần dưới của tháp được lắp lưới để tạo ra tầng sôi và làm lớn các hạt. Các hộp thuốc nhỏ được tháo ra qua cửa hông.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10752/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp' conversation and receive update notifications?

Ask