<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Đây là giáo trình về mô hình hệ thống viễn thông

Mục tiêu

Bài thí nghiệm này tìm hiểu phương pháp mô hình hóa một hệ thống thông tin đơn giản như hình 4.1:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 4.1 - Một mô hình truyền tin tiêu biểu

Chúng ta sẽ xử lý tín hiệu nguồn (mã hóa, kiểm soát lỗi, điều chế) và truyền qua một kênh truyền có nhiễu sau đó khôi phục tín hiệu nhận được (giải điều chế, giải mã) và xác định xác suất lỗi tín hiệu.

Tham khảo

[1].The Mathworks Inc., Matlab User’s Guide – Communications Toolbox, 2003.

[2].Nguyễn Hữu Tình - Lê Tấn Hùng - Phạm Thị Ngọc Yến - Nguyễn Thị Lan Hương, Cơ sở Matlab&ứng dụng, NXB KH và Kỹ thuật, 1999.

[3]. (External Link)

Thực hành

Để có thể thực tập tốt bài thí nghiệm, sinh viên cần có kiến thức về Xử lý số tín hiệu (Digital Signal Processing), Truyền dữ liệu (Data transmittion) và Cơ sở Viễn thông. Do đó, bài thí nghiệm này không bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Tin học (nếu có) và sinh viên Điện tử hướng ĐKTĐ. Trong trường hợp đó, sinh viên có thể chọn bài 5 hoặc bài 7 để thực tập.

Xây dựng mô hình hệ thống thông tin nói chung là một việc rất lớn, với nhiều vấn đề cần giải quyết. Do đó trong phạm vi bài thí nghiệm này chúng ta chỉ có thể khảo sát một số khâu trong tổng thể của một hệ thống truyền thông.

Hệ thống thông tin liên tục (analog communications)

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp điều chế và giải điều chế tín hiệu liên tục (Analog Modulation and Demodulation).

Điều chế biên độ sóng mang bị nén hai băng cạnh (Double-Sideband Suppressed Carrier Amplitude Modulation – DSB-SC): Phương pháp điều chế này dựa theo công thức sau:

y(t) = m(t)cos(2fct+c)

Trong đó: m(t) là tín hiệu hạ tần (thông tin) dùng để điều chế sóng mang tần số cao c(t) = cos(2fct+c) để thu được tín hiệu điều chế y(t).

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 4.2 – Nguyên tắc điều chế biên độ

Ta có thể thực hiện phương pháp điều chế này trong Matlab như sau (sinh viên nên ghi trong file .m để thuận tiện cho việc sử dụng lại ở các câu sau):

>>Fc=10;% tần số sóng mang [Hz]

>>Fs=60;% tần số lấy mẫu để mô phỏng

>>Fm=1; % tần số tín hiệu hạ tần

>>t=[0:1/Fs:3];% time window

>>c=cos(2*pi*Fc*t);% tín hiệu sóng mang

>>m=sin(2*pi*Fm*t);% tin hiệu hạ tần 1Hz

>>subplot(311), plot(t,m)% vẽ tín hiệu hạ tần

>>subplot(312), plot(t,c)% vẽ sóng mang

>>y=m.*c;% điều chế

>>subplot(312), plot(t,y)% vẽ tín hiệu điều chế

>>z=abs(fft(y));% phổ tín hiệu điều chế

>>z=z(1:length(z)/2+1);% lấy 1/2

>>frq=[0:length(z)-1]*Fs/length(z)/2;% frequency window

>>figure% new figure

>>plot(frq,z);% vẽ phổ

 Sinh viên hãy quan sát phổ tín hiệu điều chế, và hãy so sánh với tần số sóng mang.

 Thử dùng hàm amod của Communications toolbox thực hiện công việc trên.

>>help amod

>>Y=amod(m, Fc, Fs, 'amdsb-sc');% điều chế

>>subplot(313),plot(t,Y)

Hình 4.3 – Tín hiệu điều chế biên độ

 Tương tự như trên, sinh viên hãy thực hiện điều chế biên độ sóng mang bị nén đơn băng cạnh (Single-Sideband Suppressed Carrier Amplitude Modu-lation – SSB-SC). So sánh với phương pháp điều chế biên độ DSB-SC.

Giải điều chế biên độ: Có nhiều phương pháp giải điều chế biên độ. Ở đây ta xét phương pháp giải điều chế đồng bộ (Synchronous Demodulation), áp dụng cho phương pháp điều chế biên độ với sóng mang bị nén SC (Suppressed Carrier) và phương pháp điều chế biên độ với sóng mang được truyền TC (Transmission Carrier), theo mô hình sau:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 4.4 – Nguyên tắc giải điều chế biên độ

Thực hiện giải điều chế như sau (phải đảm bảo rằng tín hiệu điều chế y còn trong WorkSpace của Matlab):

>>y_mix=y.*c;                              % trộn tín hiệu điều chế với sóng mang

>>[num,den]=butter(3, (Fc/2)/(Fs/2));  % low-pass filter tần số cắt Fc/2

>>m_r=filter(num,den,y_mix);              % cho tín hiệu đã trộn qua bộ lọc

>>close all%

>>plot(t,m)% vẽ tín hiệu hạ tần ban đầu

>>hold on%

>>plot(t,m_r,'r')% vẽ tín hiệu hạ tần vừa hồi phục

 Giải thích vì sao ta dùng bộ lọc thông thấp với tần số cắt Fc/2.

 Sinh viên hãy quan sát và so sánh sự khác biệt giữa tín hiệu giải điều chế và tín hiệu hạ tần ban đầu. Giải thích.

 Thử dùng hàm ademod của Communications toolbox để giải điều chế:

>>help ademod

>>M_R=ademod(y,Fc,Fs,'amdsb-sc');% giải điều chế

>>plot(t,M_R,'g')

Hệ thống thông tin rời rạc (digital communications)

Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện mô hình một hệ thống truyền thông rời rạc như sơ đồ sau:

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***

Hình 4.5 – Mô hình một hệ thống truyền tin rời rạc

Sinh viên cần đọc phần help của từng lệnh hiểu và biết cách sử dụng.

Tạo tín hiệu nguồn:

>>clear

>>close all

>>K=11;% chiều dài từ tin (message length)

>>msg=randint(K*2,1);% tạo tín hiệu nguồn (digital message)

>>subplot(411),stem(msg,’.’)% vẽ tín hiệu nguồn

>>ylabel(‘digital message’)

Mã hóa BCH:

>>N=15;%chiều dài từ mã (codeword length)

>>code = encode(msg,N,K,'bch');%mã hóa BCH

>>subplot(412), stem(code,’.’)

>>ylabel(‘BCH’)

Điều chế QASK: Sử dụng bộ điều chế số M-QASK với M=16 (sinh viên cần xem lại lý thuyết về bộ điều chế này)

>>M=16;% multiple number

>>Fd=1;% tốc độ nguồn tin

>>Fc=10;% tần số sóng mang

>>Fs=30;% tần số lấy mẫu

>>modu = dmod(code,Fc,Fd,Fs,'qask',M);% điều chế M-QASK

>>subplot(413),plot(modu)% vẽ tín hiệu điều chế

>>ylabel(‘QASK’)

Kênh truyền có nhiễu: Tín hiệu sau khi điều chế được truyền trên kênh truyền có nhiễu trắng Gaussian công suất 0.1W.

>>std_value=0.1;% cong suat nhieu

>>modu_noise = modu+randn(length(modu),1)std_value; % add noise

Giải điều chế QASK:

>>demo = ddemod(modu_noise,Fc,Fd,Fs,'qask', M);% giải điều chế

Giải mã BCH:

>>msg_r = decode(demo,N,K,'bch');% tín hiệu thu

>>subplot(414), stem(msg_r,’.’)% vẽ tín hiệu số thu được

>>ylabel(‘received message’)

Hình 4.6 – So sánh tín hiệu truyền/nhận

Xác định lỗi:

>>rate=biterr(msg,msg_r,M)

Sinh viên hãy dùng hàm channel của Communications toolbox để mô hình hóa kênh truyền ở bước . Lặp lại các quá trình giải điều chế và giải mã, so sánh kết quả (lưu ý: băng thông của kênh truyền phải đủ lớn).

Tự chọn

Thực hiện điều chế và giải điều chế tần số FM với Fm, Fc, Fs ở câu III.1..

Thực hiện mô hình Digital Communications như hình sau:

Questions & Answers

are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Thí nghiệm cad (computer-aided design). OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10797/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Thí nghiệm cad (computer-aided design)' conversation and receive update notifications?

Ask