<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Đây là giáo trình về hàm và script files

Mục tiêu

Bài thí nghiệm này giúp sinh viên tiếp cận với kỹ thuật lập trình trong Matlab thông qua việc sử dụng các hàm có sẵn, xây dựng các hàm mới dựa trên các cấu trúc if - for - while và tìm hiểu cách xây dựng script files, làm cơ sở cho việc lập trình mô phỏng các hệ thống Viễn thông và Tự động ở các bài sau.

Tham khảo

[1].Nguyễn Hứa Duy Khang, Bài giảng môn CAD, Bộ môn Viễn thông&Tự động hóa, khoa Công nghệ thông tin, Đại học Cần thơ, 2001.

[2].The Mathworks Inc., Matlab Notebook User’s Guide, 2003.

[3].Nguyễn Công Định, Phân tích và tổng hợp các hệ thống điều khiển bằng máy tính, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

[4].Nguyễn Hữu Tình - Lê Tấn Hùng - Phạm Thị Ngọc Yến - Nguyễn Thị Lan Hương, Cơ sở Matlab&ứng dụng, NXB KH và Kỹ thuật, 1999.

[5]. (External Link)

[6]. (External Link)

Thực hành

Hàm và Script files trong Matlab đều được quản lý dưới dạng các tập tin có phần mở rộng .m, thường được soạn thảo bởi Matlab Editor. Khởi động Matlab Editor bằng một trong các cách sau:

  • Nhấp chuột vào biểu tượngtrên menu bar của cửa sổ lệnh.
  • File  New  M-file
  • Nhấp vào biểu tượng Matlab Editor trên desktop (nếu có).

Chúng ta lần lượt khảo sát qui cách xây dựng các hàm và script file. Sinh viên đọc và thực hành lần lượt theo các phần sau.

Script files

Tập hợp các dòng lệnh của Matlab được sắp xếp theo một cấu trúc nào đó và lưu thành file có phần mở rộng *.m được gọi là script file (file kịch bản, file chương trình). Ta có thể chạy file này từ cửa sổ lệnh giống hệt như các lệnh của Matlab. Cấu trúc của một script file như sau:

%------------------------------------------------------------------------------------------ %Phần viết sau dấu ‘%’ ở đây dùng cho lệnh help

%Thông thường phần này mô tả chức năng, cách sử dụng,

%ví dụ minh họa hay những lưu ý đặc biệt mà tác giả mong muốn trợ

% giúp cho người sử dụng.

%-----------------------------------------------------------------------------------------

[global tênbiến1, tênbiến2,… ]% Khai báo biến toàn cục % (nếu có)

<các câu lệnh>% phần trình bày câu lệnh

Hãy khởi động Matlab Editor và tạo một script file có tên bai21.m, với nội dung như sau:

% Doan script file nay hien thi loi chao trong 2s. Sau do

% hien thi logo cua matlab mot cach sinh dong roi thoat

close all

% ---------------------- Tao mot cua so do hoa --------------------------------

figure('Color',[0 0 0],...

'Name','Welcome to Matlab Experiments',...

'NumberTitle','off',...

'MenuBar','none');

% ----------------------- Hien thi loi chao ----------------------------------------

text('String','Welcome to MATLAB',...

'Color',[.25 .25 .25],...

'Position',[0.01 .501],...

'Fontsize',32,...

'FontAngle','italic');

text( 'String','Welcome to MATLAB',...

'Color','w',...

'Position',[0 .5],...

'Fontsize',32,...

'FontAngle','italic');

axis off;

pause(2); % dung trong 2 giay

% ---------------------- Hien thi logo cua Matlab ------------------------------

logospin

% ---- Thoat - xoa cac bien trong workspace va dong cua so lai -----

clear

close

% ket thuc script file

Sau khi lưu file này, từ cửa sổ lệnh của Matlab, sinh viên hãy nhập:

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Thí nghiệm cad (computer-aided design). OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10797/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Thí nghiệm cad (computer-aided design)' conversation and receive update notifications?

Ask