<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Stem

 • Gaap op ‘n AH -klank en voel hoe jou verhemelte oplig.
 • Herhaal vier keer.
 • Gaap op elkeen van die volgende vokale: OO AH EE.
 • Herhaal vier keer met elke vokaal.
 • Intoneer versigtig en maak die vokale baie lank: “Waar gaan ons?” en “Wat voel so vreemd?”
 • Herhaal elke sin vier keer en maak seker dat jou toon ryk is op elke word.
 • Hou jou lippe toe en maak vinnige m -klanke – asof jy lag.
 • Herhaal agt keer.
 • Sê die m -klank, asof jy iets mooi gesien het.
 • Herhaal agt keer – harder elke keer as jy dit sê.
 • Intoneer die volgende sin sagkuns, en hou die m- en n- klanke: “My ma neem naalde en maak mooi naaldwerk.”

Artikulasie

 • Sê die volgende vier keer.
 • Begin stadig en vermeerder jou spoed.
 • Praat saggies maar vorm elke konsonant duidelik:

Al vuriger vlammend in steig’rende vaart, kou-kou

die perde hul stange, plukvoel aan die stywe teuels,

buk laag en proes dat spierwit vlokke skuim

Phaeton en ander gedigte , deur Eitemal

o efening 3: lofdigkuns

 • Jou opvoeder sal die klas opdeel in groepe van 4 - 6 leerders per groep.
 • Berei ‘n lofgedig voor om op te voer.
 • Jy hoef nie die gedig uit jou kop te leer nie, maar dit sal in jou guns tel as jy wel die gedig leer.
 • Vir die doel van hierdie oefening kan julle die gedigte wat ingesluit is voorberei, of ‘n ander gedig van julle keuse opvoer, of self ‘n lofgedig skryf.
 • Julle kan beweging, kostuums, rekwisiete, samespraak, ens. Gebruik.

Eerste imbongi wat opgetree het op 10 Mei 1994 – S’thembile Mlangeni (fragmente)

legendaries is hy – luislang met vele koppe

hy van die huis van Thambeka

van die huis van Nomathokazi

legendaries is hy – luislang met vele koppe

van die huis van Baliwe

van die huis van Notyatyu-u-u

hier staan hy dan nou voor ons

Rolihlala – getrokke tak van lank gelede

die sleepsel van jou blare lê tussen baie nasies

die sleepsel lê ook in Zambië

dit is daarom dan

dit is daarom dan dat Kaunda toe sy sleepsel sien

gehuil het

Die tweede imbongi wat opgetree het op 10 Mei 1994 – deur Zolani Mkiva (fragmente)

die naelstring ruk stukkend

die naelstring ruk stukkend

die naelstring ruk stukkend

ook die ankers van haat en onderdrukking ruk stukkend

die ankers van haat en wantroue ruk stukkend

die binnegoed van die herkouers

en die hope verrottende vullis word weggesleur

was julle harte, mense van Mhlabuhlangene

want die groot dag is hier

die leier van waarheid word deur tradisie geplaas

om ‘n verenigde volk te lei

ek praat van Mandela, die groot een,

wat weet hoe om ‘n gemeenskap heel te maak

hy wat sê: wat verby is, is verby

die proses het begin by koning Bambatha en sy voorvaders

koning Bambatha neem die leisels oor

en oorhandig dit aan Langalibalele Dube

Dube handig dit aan hoofman Luthuli

Albert Luthuli, hy wat noot stilgebly het nie

Luthuli oorhandig die leisels aan Oliver Reginald Tambo

Tambo – die slang wat diegene pik wat hom pla

vandag stap ons, saam met Mandela, ons beskore land binne

die magtige een wat baie oseane oorgesteek het

hulle sê jy toets die water met ‘n lang stok

maar Mandela toets dit met sy skeenbeen

hy nooi selfs die aasvoëls uit om hom te eet

‘n perd wat die nuwe Suid-Afrika stokalleen binnestap

vandag sê ons dat ons vry is

die balke van rassisme en die stutpaal van parasitisme is verby

die dae van baasskap is oor

apartheid is dood en begrawe

geen spook nie, geen zombi nie

ons het onderdrukking begrawe

geen spook is meer oor nie

uiteindelik is ons vry!

Nota: Verse aangehaal uit Met Woorde soos met Kerse deur Antjie Krog (Kwela Boeke 2002)

Wenke vir voordrag van poësie

 • Verstaan die gedig.
 • Skilder ‘n prentjie met die woorde.
 • Hoorbaarheid is van uiterste belang.
 • “Dis nie wat jy sê nie, maar hoe jy dit sê.”
 • Inkorporeer ‘n verskeidenheid van toonhoogtes.
 • Inkorporeer veranderinge in spoed en ritme.
 • Ontspan.
 • Artikuleer – d.m.v. jou lippe, tong en tande.
 • Inkorporeer aksent – die variasie van die volume binne ‘n woord van meer as een lettergreep, bv. ma klik, moei lik, on moon tlik, kon tak.
 • Inkorporeer klem – om frases vrylik te laat beweeg en om addisionele betekenis te gee.
 • Inkorporeer pouses – die lengte en die hoeveelheid pouses wat gebruik word bepaal die spoed van lewering – pouses verseker dat die woorde duidelik en herkenbaar is en dit verhoog die emosionele impak.
 • Inkorporeer infleksies – stygende en dalende infleksies.
 • Wees versigtig om nie stygende infleksies aan die einde van die reëls te maak nie.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNKASIE Die leerder is in staat om te analiseer en ‘n verskeidenheid vorme van kommunikasie en uitdrukking in Kuns en Kultuur te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
MUSIEK (4.3)
 • die doel, funksie en rol van verskillende instrumente wat in inheemse, tradisionele of Westerse vorms van musiek in Suid-Afrika gebruik word, kan ondersoek en verduidelik.
DRAMA (4.2)
 • ‘n voorbeeld van inheemse opvoerings soos lofdigte of volksverhale kan navors en aanbied.
DANS (4.1)
 • die doel en funksie van verskillende vorms van tradisionele, klassieke en inheemse danse beskikbaar in Suid-Afrika en wat nasionale erfenis reflekteer, kan ondersoek en aanbied;
VISUELE KUNS (4.4)
 • die oorsprong, doel en rol van tekens, nasionale of tradisionele simbole, standbeelde, gedenkplekke, liggaamsversiering, kunswerke, drag en argitektuur kan ondersoek en aanbied.

Questions & Answers

What is price elasticity of demand and its degrees. also explain factors determing price elasticity of demand?
Yutansh Reply
Price elasticity of demand (PED) is use to measure the degree of responsiveness of Quantity demanded for a given change on price of the good itself, certis paribus. The formula for PED = percentage change in quantity demanded/ percentage change in price of good A
GOH
its is necessarily negative due to the inverse relationship between price and Quantity demanded. since PED carries a negative sign most of the time, we will usually the absolute value of PED by dropping the negative sign.
GOH
PED > 1 means that the demand of the good is price elasticity and for a given increase in price there will be a more then proportionate decrease in quantity demanded.
GOH
PED < 1 means that the demand of the good is price inelasticity and for a given increase in price there will be a less then proportionate decrease in quantity demanded.
GOH
The factors that affects PES are: Avaliablilty of close substitutes, proportion of income spent on the good, Degree of necessity, Addiction and Time.
GOH
Calculate price elasticity of demand and comment on the shape of the demand curve of a good ,when its price rises by 20 percentage, quantity demanded falls from 150 units to 120 units.
Helen Reply
5 %fall in price of good x leads to a 10 % rise in its quantity demanded. A 20 % rise in price of good y leads to do a 10 % fall in its quantity demanded. calculate price elasticity of demand of good x and good y. Out of the two goods which one is more elastic.
Helen
what is labor
Grace Reply
labor is any physical or mental effort that helps in the production of goods and services
Kwabena
what is profit maximizing level of out put for above hypothetical firm TC = Q3 - 21Q2 + 600 + 1800 P = 600 MC = 3Q2 - 42Q + 600
Sosna Reply
consider two goods X and Y. When the price of Y changes from 10 to 20. The quantity demanded of X changes from 40 to 35. Calculate cross elasticity of demand for X.
Sosna
sorry it the mistake answer it is question
Sosna
consider two goods X and Y. When the price of Y changes from 10 to 20. The quantity demanded of X changes from 40 to 35. Calculate cross elasticity of demand for X.
Sosna
The formula for calculation income elasticity of demand is the percent change in quantity demanded divided by the percent change in income.
Sosna
what is labor productivity
Lizzy Reply
if the demand function is q=25-4p+p² 1.find elasticity of demand at the point p=5?
Puja Reply
what are some of the difference between monopoly and perfect competition market
Obeng Reply
n a perfectly competitive market, price equals marginal cost and firms earn an economic profit of zero. In a monopoly, the price is set above marginal cost and the firm earns a positive economic profit. Perfect competition produces an equilibrium in which the price and quantity of a good is economic
Naima
what are some characteristics of monopoly market
Obeng Reply
explicit cost is seen as a total experiences in the business or the salary (wages) that a firm pay to employee.
Idagu Reply
what is price elasticity
Fosua
...
krishna
it is the degree of responsiveness to a percentage change in the price of the commodity
Obeng
economics is known to be the field
John Reply
what is monopoly
Peter Reply
what is taxation
Peter
is the compulsory transfer of wealth from the private sector to the public sector
Jonna
why do monopoly make excess profit in both long run and short run
Adeola Reply
because monopoly have no competitor on the market and they are price makers,therefore,they can easily increase the princes and produce small quantity of goods but still consumers will still buy....
Kennedy
how to identify a perfect market graph
Adeola Reply
what is the investment
jimmy
investment is a money u used to the business
Mohamed
investment is the purchase of good that are not consumed today but are used in the future to create wealth.
Amina
investment is the good that are not consumed
Fosua
What is supply
Fosua
 Supply represents how much the market can offer.
Yusif
it is the quantity of commodity producers produces at the market
Obeng
what is the effect of scarce resources on producers
Phindu Reply
explain how government taxes and government producer subsidies affect supply
Chanda
what is economic
Charles Reply
what are the type of economic
Charles
macroeconomics,microeconomics,positive economics and negative economics
Gladys
what are the factors of production
Gladys
process of production
Mutia
Basically factors of production are four (4) namely: 1. Entrepreneur 2. Capital 3. Labour and; 4. Land but there has been a new argument to include an addition one to the the numbers to 5 which is "Technology"
Elisha
what is land as a factor of production
Gladys
what is Economic
Abu
economics is how individuals bussiness and governments make the best decisions to get what they want and how these choices interact in the market
Nandisha
Economics as a social science, which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means, which have alternative uses.
Yhaar
Economics is a science which study human behaviour as a relationship between ends and scarce means
John
Economics is a social sciences which studies human behavior as a relationship between ends and scarce mean, which have alternative uses.....
Pintu
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask