<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Bình đẳng và có khả năng chấp nhận được

Sử dụng đất đai cũng mang tính chấp nhận của xã hội. Những mục tiêu đó bao gồm an toàn lương thực, giải quyết công ăn việc làm và an toàn trong thu nhập của các vùng nông thôn. Cải thiện đất đai và tái phân bố đất đai cũng phải được tính đến để giảm bớt những bất công trong xã hội hay có thể chọn lọc các kiểu sử dụng đất đai thích hợp để giảm dần và từng bước xóa đi sự nghèo đói tạo ra sự bình đẳng trong sử dụng đất đai của mọi người trong xã hội. Một cách để thực hiện được những mục tiêu này là nâng cao tiêu chuẩn đời sống của từng nông hộ. Tiêu chuẩn mức sống này bao gồm mức thu nhập, dinh dưỡng, an toàn lương thực và nhà cửa. Quy hoạch là phải đạt được những tiêu chuẩn này bằng cách thông qua việc phân chia đất đai cho các kiểu sử dụng riêng biệt cũng như phân chia tài chánh hợp lý và đồng thời với các nguồn tài nguyên khác.

Tính bền vững

Sử dụng đất đai bền vững là phải phù hợp với những yêu cầu hiện tại đồng thời cũng phải bảo vệ được nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ kế tiếp trong tương lai. Điều này đòi hỏi một sự kết hợp giữa sản xuất và bảo vệ: sản xuất ra hàng hóa cho nhu cầu ở hiện tại kết hợp với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất lệ thuộc vào tài nguyên nên việc bảo vệ và sử dụng cân đối nguồn tài nguyên này là nhằm bảo đảm sự sản xuất được lâu bền trong tương lai.

Trong một cộng đồng, khi nguồn tài nguyên đất đai bị hủy hoại chính là sự hủy hoại tương lai của cộng đồng đó. Sử dụng đất đai phải được quy hoạch cho toàn cộng đồng và xem như là một thể thống nhất bởi vì sự bảo vệ đất, nước và các nguồn tài nguyên đất đai khác có nghĩa là bảo vệ tài nguyên đất đai cho từng cá thể riêng biệt trong cộng đồng đó.

Sự tương hợp giữa các mục tiêu đối kháng

Trong các mục tiêu đề ra cho việc sử dụng đât đai, luôn luôn cho thấy có sự đối kháng giữa các mục tiêu. Quá công bình thì thường đưa đến kém hiệu quả. Trong giai đoạn ngắn không thể nào đáp ứng các yêu cầu hiện tại mà không phá hủy một phần nguồn tài nguyên thiên nhiên, thí dụ như: phá rừng làm rẩy hay phá rừng nuôi tôm vùng ven biển. Nhà lảnh đạo phải quan tâm đến sự tương hợp giữa những mục tiêu khác nhau này, nhưng nếu hệ thống chung của xã hội muốn được tồn tại thì việc sử dụng tài sản thiên nhiên này phải được đền bù bằng sự phát triển của con người.

Thông tin tốt là rất cần thiết, trong đó cần thiết nhất là những thông tin về nhu cầu của con người, về nguồn tài nguyên đất đai, và về kết quả của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội của những quyết định chọn lựa. Công việc của nhà quy hoạch sử dụng đất đai là đảm bảo những quyết định được thực hiện trên cơ sở của sự đồng ý nhất trí, nếu chuyện đó không xảy ra thì xem như là có sự bất đồng ý kiến và tạo ra mâu thuẩn.

Trong nhiều trường hợp, quy hoạch có thể giảm chi phí sản xuẩt; thí dụ như việc giới thiệu các kỷ thuật mới thích hợp. Qui hoạch cũng có thể giúp hóa giải những mâu thuẩn bằng việc cần phải có sự tham gia của cộng đồng xã hội trong tiến trình quy hoạch và bằng việc trình bày ra các sơ sở hợp lý và những thông tin nền tảng cho việc ra quyết định.

Questions & Answers

what is demand
Joseph Reply
what is mean by unitary elastic demand
Bangniyel Reply
demand is said to be unitary elastic when the percentage change in the demand is equal to the percentage change in the price
George
what is the principle of equi-marginal utility
Reliance Reply
what is Economics and it important
Anita Reply
what is production
Anita
what is Economic
Anita Reply
what is the meaning of Economic
Anita
economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Boso
I don't know.
natchanan
u don't
Ssali
@ Boso thanks for the definition ✌
Raewyn
boso u r too much u try
Liambee
ya nyc
Ssali
Thanks kk
Anita
pls can I ask more questions
Anita
what is production
Anita
production is creation of goods and services
George
what is macroeconomics and microeconomics
Anita
macroeconomics deals with larger economic units such as GDP,GNP,employment while microeconomics deals with smaller economic units such firm and household
George
Thanks
Anita
Explain the ff Scarcity Ends Demand Supply Choice Scale of preference
Anita
macroeconomics deals with larger economic units such as GDP,GNP,employment while microeconomics deals with smaller economic units such firm and household
George
Gross Domestic product...it represent the total value of the products produced within the country including foreign industries
George Reply
what is products
Anita
what are the favourable demand
Odia Reply
list of climate that affect demands
Odia
What is two major forms of international trade?
Musa Reply
What is Economics and why it is important
Abdul Reply
De ans,Economics is the study of women behavior as a relationship between end and scared mean which have alternative uses.
Anita
What is Inflation
Abdul Reply
More money = more consumers, more consumers = lessen the product, less product = high price, high price = inflation
TuroN
is it definition
Odia
why price and quantity increase
Otuu Reply
condition under which price and quantity will be increased at the same time
Otuu
factors that hinders mobility of labour
Dennis Reply
what is scarcity
Adams Reply
why are people still unemployed in this economy we live in
Joyce Reply
why are people still unemployed in this economy
Joyce
Because of high technology
Innocent
Due to low government expenditure, the state does not have money to invest in new projects that can result in more job opportunities.
Young
good afternoon all, what are the examples of development projects Pls?
James
I 'm not together with him, when we say government expenditure mean there is recession for her economic country. That why many people still unemployed in this economy we live in, it mainly depend for two phases like Natural hazards and human activities.
Innocent
For the first answer I was responded we are concerns to intensive technology in the whole world it lead to reduce of many workers.
Innocent
wat does the abbreviation ppc mean?
Tumiso
I would like to give you ideas so that you get well how can give answer to this question dears. Attempt to know these words and what these means; Deficit, Surplus and Balanced budget.
Innocent
ppc mean pay -per-click known as search engine marketing
Innocent
i found it ppc means production possibility curve
Tumiso
in economic is that true according to your answer, however about of Marketing is that Pay Per Click.
Innocent
how is inflation, output gap relate to monetary policy
Mary Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Quy hoạch sử dụng đất đai. OpenStax CNX. Aug 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10904/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Quy hoạch sử dụng đất đai' conversation and receive update notifications?

Ask