<< Chapter < Page Chapter >> Page >

(4-42) ESHF = 1 1 + 2, 45 d T d s t T t s size 12{ ital "ESHF"= { {1} over {1+2,"45" left [ { {d rSub { size 8{T} } - d rSub { size 8{s} } } over {t rSub { size 8{T} } - t rSub { size 8{s} } } } right ]} } } {} Giữa hệ số nhiệt hiện hữu dụng và và nhiệt độ đọng sương của dàn lạnh có mối quan hệ như sau :

trong đó:

dT, dS - Độ chứa hơi của không khí trong không gian điều hoà và ở trạng thái đọng sương của dàn lạnh, g/kg

tT, tS - Nhiệt độ của không khí trong không gian điều hoà và ở trạng thái đọng sương của dàn lạnh, oC

Bảng 4-4

tT, oC T, % Giá trị
20
50
ESHF 1,00 0,97 0,88 0,83 0,73 0,72 0,70 0,68
tS 9,3 9,0 8,0 7,0 5,0 3,0 0 -5,5
55
ESHF 1,00 0,97 0,92 0,83 0,78 0,71 0,67 0,65
tS 10,8 10,5 10,0 9,0 8,0 6,0 3,0 -4,5
60
ESHF 1,00 0,92 0,85 0,78 0,73 0,67 0,64 0,62 0,61
tS 12,1 11,5 11,0 10,0 9,0 7,0 5,0 3,0 -3,0
65
ESHF 1,00 0,94 0,87 0,82 0,73 0,69 0,63 0,60 0,59
tS 13,3 13,0 12,5 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 0
70
ESHF 1,00 0,89 0,81 0,76 0,69 0,64 0,61 0,58 0,56
tS 14,5 14,0 13,5 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 2,0
21
50
ESHF 1,00 0,98 0,89 0,83 0,76 0,72 0,69 0,68 0,67
tS 10,2 10,0 9,0 8,0 6,0 4,0 1,0 0 -5,5
55
ESHF 1,00 0,91 0,87 0,83 0,77 0,74 0,69 0,65 0,64
tS 11,7 11,0 10,5 10,0 9,0 8,0 6,0 3,0 -3,5
60
ESHF 1,00 0,93 0,86 0,78 0,72 0,66 0,63 0,61 0,60
tS 13,0 12,5 12,0 11,0 10,0 8,0 6,0 3,0 -1,5
65
ESHF 1,00 0,94 0,86 0,81 0,73 0,68 0,62 0,59 0,57
tS 14,2 14,0 13,5 13,0 12,0 11,0 9,0 7,0 1,5
70
ESHF 1,00 0,89 0,81 0,75 0,67 0,63 0,58 0,55 0,54
tS 15,4 15,0 14,5 14,0 13,0 12,0 10,0 7,0 3,5
22
50
ESHF 1,00 0,94 0,88 0,83 0,75 0,71 0,68 0,66 0,65
tS 11,1 10,5 10,0 9,0 7,0 5,0 2,0 -1,0 -5,0
55
ESHF 1,00 0,93 0,88 0,83 0,77 0,70 0,67 0,64 0,62
tS 12,5 12,0 11,5 11,0 10,0 8,0 6,0 3,0 -3,5
60
ESHF 1,00 0,93 0,88 0,78 0,72 0,66 0,62 0,60 0,59
tS 13,8 13,5 13,0 12,0 11,0 9,0 7,0 4,0 0
65
ESHF 1,00 0,95 0,87 0,80 0,72 0,68 0,61 0,57 0,56
tS 15,2 15,0 14,5 14,0 13,0 12,0 10,0 7,0 2,0
70
ESHF 1,00 0,89 0,81 0,73 0,66 0,62 0,56 0,54 0,53
tS 16,4 16,0 15,5 15,0 14,0 13,0 11,0 9,0 4,5
23
50
ESHF 1,00 0,94 0,88 0,82 0,74 0,70 0,66 0,65 0,64
tS 12,1 11,5 11,0 10,0 8,0 6,0 3,0 0 -4,0
55
ESHF 1,00 0,94 0,88 0,83 0,77 0,70 0,66 0,62 0,61
tS 13,5 13,0 12,5 12,0 11,0 9,0 7,0 4,0 -2,0
60
ESHF 1,00 0,95 0,87 0,78 0,72 0,65 0,62 0,59 0,58
tS 14,9 14,5 14,0 13,0 12,0 10,0 8,0 5,0 1,0
65
ESHF 1,00 0,88 0,80 0,75 0,71 0,66 0,60 0,56 0,55
tS 16,1 15,5 15,0 14,5 14,0 13,0 11,0 8,0 3,5
70
ESHF 1,00 0,91 0,81 0,74 0,66 0,61 0,56 0,53 0,51
tS 17,3 17,0 16,5 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 5,0
24
50
ESHF 1,00 0,94 0,89 0,82 0,74 0,69 0,65 0,64 0,63
tS 13,0 12,5 12,0 11,0 9,0 7,0 4,0 1,0 -3,5
55
ESHF 1,00 0,93 0,87 0,82 0,76 0,69 0,64 0,61 0,60
tS 14,5 14,0 13,5 13,0 12,0 10,0 8,0 5,0 -1,0
60
ESHF 1,00 0,95 0,87 0,77 0,71 0,64 0,60 0,58 0,57
tS 15,8 15,5 15,0 14,0 13,0 11,0 9,0 6,0 2,0
65
ESHF 1,00 0,88 0,81 0,71 0,65 0,59 0,56 0,55 0,54
tS 17,0 16,5 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 9,0 4,0
70
ESHF 1,00 0,92 0,82 0,73 0,65 0,56 0,52 0,51 0,50
tS 18,3 18,0 17,5 17,0 16,0 14,0 11,0 10,0 6,0
25
50
ESHF 1,00 0,94 0,89 0,82 0,73 0,68 0,64 0,63 0,62
tS 14,0 13,5 13,0 12,0 10,0 8,0 5,0 3,0 -3,0
55
ESHF 1,00 0,94 0,88 0,83 0,76 0,68 0,62 0,60 0,59
tS 15,4 15,0 14,5 14,0 13,0 11,0 8,0 5,0 0
60
ESHF 1,00 0,96 0,86 0,76 0,70 0,63 0,59 0,57 0,56
tS 16,7 16,5 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 8,0 2,5
65
ESHF 1,00 0,88 0,79 0,69 0,64 0,58 0,54 0,53 0,52
tS 18,0 17,5 17,0 16,0 15,0 13,0 10,0 8,0 5,0
70
ESHF 1,00 0,92 0,81 0,73 0,63 0,58 0,53 0,50 0,49
tS 19,2 19,0 18,5 18,0 17,0 16,0 14,0 11,0 6,0
26
50
ESHF 1,00 0,96 0,90 0,81 0,76 0,69 0,66 0,63 0,61
tS 14,9 14,5 14,0 13,0 12,0 10,0 8,0 6,0 -2,0
55
ESHF 1,00 0,95 0,86 0,82 0,75 0,67 0,63 0,59 0,57
tS 16,3 16,0 15,5 15,0 14,0 12,0 10,0 7,0 2,0
60
ESHF 1,00 0,88 0,82 0,76 0,69 0,62 0,57 0,55 0,54
tS 17,6 17,0 16,5 16,0 15,0 13,0 10,0 8,0 3,0
65
ESHF 1,00 0,90 0,80 0,70 0,63 0,57 0,53 0,52 0,51
tS 19,0 18,5 18,0 17,0 16,0 14,0 11,0 10,0 5,5
70
ESHF 1,00 0,83 0,73 0,64 0,54 0,50 0,49 0,48 0,47
tS 20,1 19,5 19,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0
27
50
ESHF 1,00 0,97 0,90 0,82 0,76 0,69 0,65 0,61 0,60
tS 15,8 15,5 15,0 14,0 13,0 11,0 9,0 6,0 -0,5
55
ESHF 1,00 0,88 0,82 0,75 0,66 0,61 0,58 0,57 0,56
tS 17,2 16,5 16,0 15,0 13,0 11,0 8,0 6,0 2,0
60
ESHF 1,00 0,90 0,82 0,77 0,69 0,64 0,59 0,55 0,53
tS 18,6 18,0 17,5 17,0 16,0 15,0 13,0 10,0 4,5
65
ESHF 1,00 0,90 0,80 0,75 0,69 0,58 0,52 0,50 0,49
tS 19,8 19,5 19,0 18,5 18,0 16,0 13,0 10,0 6,0
70
ESHF 1,00 0,84 0,74 0,68 0,63 0,57 0,53 0,49 0,46
tS 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,0 17,0 15,0 8,0

Xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí của dàn lạnh

Trước hết để xác định năng suất lạnh, lưu lượng không khí thổi vào dàn lạnh và nhiệt độ thổi vào chúng ta phải có các thông số tính toán ban đầu

Các bước xác định

Bước 1 :

- Xác định RSHF, GSHF và ESHF

- Xác định các điểm N(tN, N) , T(tT, T), G(24oC, 50%)

Bước 2 :

- Kẻ đường TS song song với đường G-ESHF cắt =100% tại S

- Kẻ đường TH song song với đường G-RSHF

Bước 3 :

- Qua S kẻ đường SC song song với đường G-GSHF cắt TH ở điểm OV

Xác định các thông số t, d và I tại điểm C trước khi vào dàn lạnh, điểm V trước khi vào phòng.

Bước 4 :

Kiểm tra điều kiện vệ sinh của trạng thái không khí thổi vào phòng

tV>tT - a

+ a = 10oC nếu miệng thổi bố trí trên cao

+ a = 7oC nếu miệng thổi bố trí ở dưới thấp.

Nếu điều kiện vệ sinh thoả mãn thì xác định

L = Q hef 1,2 . ( t T t s ) . ( 1 BF ) , L / s size 12{L= { {Q rSub { size 8{ ital "hef"} } } over {1,2 "." \( t rSub { size 8{T} } - t rSub { size 8{s} } \) "." \( 1 - ital "BF" \) } } ,L/s} {} - Lưu lượng gió qua dàn lạnh

Lưu lượng khối lượng

G = 0,0012.L; Kg/s

- Năng suất lạnh của thiết bị xử lý không khí

Qo = G.(IC-IO), kW

- Lưu lượng không khí tái tuần hoàn; l/s

LT = L - LN

LN - Lưu lượng không khí tươi, l/s

Tính toán sơ đồ tuần hoàn 2 cấp

Trong trường hợp điều kiện vệ sinh không thỏa mãn thì người ta sử dụng sơ đồ tuần hoàn 2 cấp. Có 2 kiểu tuần hoàn 2 cấp: Sơ đồ 2 cấp điều chỉnh nhiệt độ và sơ đồ 2 cấp điều chỉnh độ ẩm.

Sơ đồ điều chỉnh nhiệt độ

Trên hình 4-21 biểu diễn sơ đồ nguyên lý thiết bị và sự thay đổi trạng thái của không khí trên đồ thị d-t

Theo sơ đồ lượng không khí tái tuần hoàn LT trước khi đến dàn lạnh được tách làm 2 dòng : LT1 đi qua dàn lạnh và LT2 đi vòng qua dàn lạnh. Lượng không khí đi qua dàn lạnh LT1 trước khi vào dàn lạnh được hoà trộn với lượng gió tươi LN

Hình 4-21

Các điểm nút N, T, S, O và C được xác định giống như sơ đồ 1 cấp. Điểm V có nhiệt độ tV = tT - a.

L = Q hef 1,2 . ( t T t s ) . ( 1 BF ) size 12{L= { {Q rSub { size 8{ ital "hef"} } } over {1,2 "." \( t rSub { size 8{T} } - t rSub { size 8{s} } \) "." \( 1 - ital "BF" \) } } } {} - Lưu lượng gió cấp vào phòng:

OV VT = L T2 L 1 = L T2 L T1 + L N size 12{ { { ital "OV"} over { ital "VT"} } = { {L rSub { size 8{T2} } } over {L rSub { size 8{1} } } } = { {L rSub { size 8{T2} } } over {L rSub { size 8{T1} } +L rSub { size 8{N} } } } } {} và LT = LT1 + LT2 = L - LN- Lưu lượng gió LT1 và LT2 được xác định dựa vào hệ phương trình:

- Năng suất lạnh Qo của dàn lạnh:

Qo = G1.(IC-IO), kW

trong đó G1 = 0,012.L1 , Kg/s

Sơ đồ điều chỉnh độ ẩm

Trên hình 4-22 biểu diễn sơ đồ nguyên lý thiết bị và sự thay đổi trạng thái của không khí trên đồ thị d-t

Theo sơ đồ lượng không khí tái tuần hoàn LT được đem hoà trộn với lượng gió tươi LN được trạng thái C và lưu lượng tổng L, được tách thành 2 : L1 đi qua dàn lạnh và L2 đi vòng qua dàn lạnh .

Lượng không khí L1 qua dàn lạnh biến đổi đến trạng thái O và hoà trộn với L2 để đạt trạng thái V thoả mãn điều kiện vệ sinh trước khi thổi vào phòng tV=tT-a.

* Xác định lưu lượng gió

Để xác định lưu lượng gió trước hết cần phải xác định các điểm nút S, O, C và V tương tự như sơ đồ 1 cấp. Đối với điểm V , nhiệt độ tV phải thoả mãn điều kiện vệ sinh và được chọn tV = tT - a.

L = Qhef 1,2 . ( tT ts ) . ( 1 BF ) , L / s size 12{L= { { ital "Qhef"} over {1,2 "." \( ital "tT" - ital "ts" \) "." \( 1 - ital "BF" \) } } ,L/s} {} - Lưu lượng gió cấp vào phòng:

và L = L1 + L2 OV VC = L 2 L 1 size 12{ { { ital "OV"} over { ital "VC"} } = { {L rSub { size 8{2} } } over {L rSub { size 8{1} } } } } {} - Lưu lượng gió L1 và L2 được xác định dựa vào hệ phương trình:

- Năng suất lạnh Qo của dàn lạnh:

Qo = G1.(IC-IO), kW

trong đó G1 = 0,012.L1 , Kg/s

* * *

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
what is hormones?
Wellington
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Giáo trình điều hòa không khí và thông gió. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10832/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình điều hòa không khí và thông gió' conversation and receive update notifications?

Ask