<< Chapter < Page Chapter >> Page >

6. graphics.h: Thư viện chứa các hàm liên quan đến đồ họa. Gồm initgraph(), line(), circle(), putpixel(), getpixel(), setcolor(), …

...

Muốn sử dụng các hàm thư viện thì ta phải xem cú pháp của các hàm và sử dụng theo đúng cú pháp (xem trong phần trợ giúp của Turbo C).

Hàm người dùng

Hàm người dùng là những hàm do người lập trình tự tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý của mình.

Xây dựng một hàm

Định nghĩa hàm

Cấu trúc của một hàm tự thiết kế:

<kiểu kết quả>Tên hàm ([<kiểu t số><tham số>][,<kiểu t số><tham số>][…])

{

[Khai báo biến cục bộ và các câu lệnh thực hiện hàm]

[return [<Biểu thức>];]

}

Giải thích:

- Kiểu kết quả: là kiểu dữ liệu của kết quả trả về, có thể là : int, byte, char, float, void… Một hàm có thể có hoặc không có kết quả trả về. Trong trường hợp hàm không có kết quả trả về ta nên sử dụng kiểu kết quả là void.

- Kiểu t số: là kiểu dữ liệu của tham số.

- Tham số: là tham số truyền dữ liệu vào cho hàm, một hàm có thể có hoặc không có tham số. Tham số này gọi là tham số hình thức, khi gọi hàm chúng ta phải truyền cho nó các tham số thực tế. Nếu có nhiều tham số, mỗi tham số phân cách nhau dấu phẩy (,).

- Bên trong thân hàm (phần giới hạn bởi cặp dấu {}) là các khai báo cùng các câu lệnh xử lý. Các khai báo bên trong hàm được gọi là các khai báo cục bộ trong hàm và các khai báo này chỉ tồn tại bên trong hàm mà thôi.

- Khi định nghĩa hàm, ta thường sử dụng câu lệnh return để trả về kết quả thông qua tên hàm.

Lệnh return dùng để thoát khỏi một hàm và có thể trả về một giá trị nào đó.

Cú pháp:

return ; /*không trả về giá trị*/

return<biểu thức>;/*Trả về giá trị của biểu thức*/

return (<biểu thức>); /*Trả về giá trị của biểu thức*/

Nếu hàm có kết quả trả về, ta bắt buộc phải sử dụng câu lệnh return để trả về kết quả cho hàm.

Ví dụ 1: Viết hàm tìm số lớn giữa 2 số nguyên a và b

int max(int a, int b)

{

return (a>b) ? a:b;

}

Ví dụ 2: Viết hàm tìm ước chung lớn nhất giữa 2 số nguyên a, b. Cách tìm: đầu tiên ta giả sử UCLN của hai số là số nhỏ nhất trong hai số đó. Nếu điều đó không đúng thì ta giảm đi một đơn vị và cứ giảm như vậy cho tới khi nào tìm thấy UCLN

int ucln(int a, int b)

{

int u;

if (a<b)

u=a;

else

u=b;

while ((a%u !=0) || (b%u!=0))

u--;

return u;

}

Sử dụng hàm

Một hàm khi định nghĩa thì chúng vẫn chưa được thực thi trừ khi ta có một lời gọi đến hàm đó.

Cú pháp gọi hàm:<Tên hàm>([Danh sách các tham số])

Ví dụ: Viết chương trình cho phép tìm ước số chung lớn nhất của hai số tự nhiên.

#include<stdio.h>

unsigned int ucln(unsigned int a, unsigned int b)

{

unsigned int u;

if (a<b)

u=a;

else

u=b;

while ((a%u !=0) || (b%u!=0))

u--;

return u;

}

int main()

{

unsigned int a, b, UC;

printf(“Nhap a,b: ”);scanf(“%d%d”,&a,&b);

UC = ucln(a,b);

printf(“Uoc chung lon nhat la: ”, UC);

return 0;

}

Lưu ý: Việc gọi hàm là một phép toán, không phải là một phát biểu.

Nguyên tắc hoạt động của hàm

Trong chương trình, khi gặp một lời gọi hàm thì hàm bắt đầu thực hiện bằng cách chuyển các lệnh thi hành đến hàm được gọi. Quá trình diễn ra như sau:

- Nếu hàm có tham số, trước tiên các tham số sẽ được gán giá trị thực tương ứng.

- Chương trình sẽ thực hiện tiếp các câu lệnh trong thân hàm bắt đầu từ lệnh đầu tiên đến câu lệnh cuối cùng.

Questions & Answers

how to find shut down
Sowmya Reply
what are the alternatives various of economic system
olaleye Reply
what is microeconomics
Ayedun
Micro-economics refers to the branch of economics which deals with smaller unit or element of the economy.
Amadu
or Is the study of individual economic unit in a economy..
Neriel
micro economis is the studay of how Households and firms make decision and they interecr it.
mahad
what is financial intermediaries?
Imran Reply
financial intermediaries are those who are link between borrowers and lenders for.eg bank... Bank is a financial intermediary
Ajit
tnx a lot of u
Imran
most welcome
Ajit
why do you here ? why do you want to learn economics
Ajit
والله العظيم انا ماعاوز اتعلمها
انا باخدها غصب عني في الكليه حضرتك
لس كدااا
I am student of ecnomics ,
Imran
Imran
Abdi
yes Abdi temam
Imran
am good too see you
Abdi
tnx why not
Imran
b/c im student
Abdi
great, now I am sleeping see u nex time ok
Imran
ok
Abdi
OK
Ajit
what is the law of dimis
Toyin Reply
what is the feature of public ownership of production factors
Toyin
what is the demand for commodity that posses identical utilities called
Toyin
law of diminishing utility...as the quantity consumed of a commodity increases,the utility derived from each successive unit goes on decreasing... condition___ consumption of other commodities remaining the same.
Malik
sorry it's...Law of diminishing marginal utility
Malik
demand for commodities that posses identical utilities? The commodities having identical utilities are perfect substitutes...and the demand for such type of commodities is called "Competitive Demand".
Malik
thanks
Toyin
Why many people can't differentiate Economists and financial analysts
Hatimu
what is the function of the central bank in an economic?
Toyin
the central bank may lend some money to banks if necessary
konglan
what economics
Toyin Reply
Is this a question?
Tala
is the study of how societies allocate and manage their scare resources
Neriel
What is populatiin
Azer Reply
Population is a number of people living in a particular area within a particular time
Rabby
Population is the number of people living in a particular geographical area within a particular time
Rabby
how does this chat work
Dalaya
ya the ideas are good thanks friends
South
so what's the next question?
South
what is demand schedule
Toyin Reply
is a tabular representation of the quantity demanded of a particular product at a particular price over a given period of time
Loveth
thanks
Toyin
you are welcome
Loveth
ok
Hassan
What is Monetary Mass
Acha Reply
who is product of traditional economy
jamal Reply
what is elasticity
Suqlain Reply
change in quantity due to change in its price
sj
degree of responsiveness of quantity demanded or supplied due to price.change
Loveth
The law of demand and supply
RICHARD Reply
Law of demand...keep other things constant when price of commodity increases demand is decreases n price decreases demand increases.
sj
law of supply.. keep other things constant when commodity prices increase supply is also increased n price decreases supply is also decreased.
sj
Wow
RICHARD
Thank you
RICHARD
when prices increases causing demand curve to shift to left holding other variables constant.
Amos
what is the difference between quantity demanded nd price
Survival Reply
what is the difference between quantity demand and price
Md
There is an inverse relation between price and the quantity demanded...with the increase in price of a commodity, the demand for the commodity decreases and vice versa..
Malik
professor lionel Robbins define economics as a
ISAAC Reply
as the science that studies human behavior as the relationship between earn and scarce means which has alternative uses
Akon
study of wealth
Suqlain
explain the help of a production possibility diagram how the opprtunity cost of producing different combinations of goods
Leethwinna Reply
what is the measurements of elasticity
Nessa Reply
?
Ateh
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ngôn ngữ lập trình. OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10783/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ngôn ngữ lập trình' conversation and receive update notifications?

Ask